Skip to content

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Wrześniowe harmonogramy egzaminów dyplomowych

Harmonogram wrześniowych egzaminów dyplomowych dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia LTO  APIS CTK IPT      

I rok - podpisywanie dokumentów związanych z podjęciem studiów oraz odbiór elektronicznych legitymacji studenckich

Zapraszamy studentów I roku kierunków Biotechnologia, Inżynieria chemiczna i procesowa oraz Technologia chemiczna do podpisywania dokumentów, związanych z podjęciem studiów oraz do odbioru elektronicznych legitymacji studenckich, w dniach 27.09.2021 – 30.09.2021, w godzinach 9:00 – 14:00. Kierunek Biotechnologia – Dziekanat pokój nr 9 Kierunek Inżynieria chemiczna i procesowa – Dziekanat…

Plan zajęć w sem. zimowym roku akad. 2021/22

Uprzejmie informujemy, że dostępny jest plan zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22.

I rok - obowiązkowe szkolenia biblioteczne oraz BHP

Informujemy studentów I roku kierunków Biotechnologia, Inżynieria chemiczna i procesowa oraz Technologia chemiczna, że obowiązkowe szkolenia biblioteczne oraz BHP odbędą się zdalnie na platformie Microsoft Teams, w następujących dniach: Szkolenie biblioteczne – 01.10.2021 w godzinach 9:00 – 9:45 Szkolenie BHP – 04.10.2021. Szkolenia będą odbywały się wyłącznie zdalnie na platformie…

15. edycja Małopolskiej Nocy Naukowców (24 września 2021)

Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że w dniu 24 września 2021 odbędzie się jubileuszowa 15. edycja Małopolskiej Nocy Naukowców! W tym roku, ze względu na wciąż niepewną sytuację epidemiczną, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej zaprasza wszystkich miłośników nauki do uczestnictwa w licznych wydarzeniach online organizowanych przez naszą społeczność! W…

Egzamin polektoratowy z j. angielskiego w sesji letniej 2020/21

Egzamin kończący lektorat j. angielskiego na WIiTCh w sesji letniej 2020/21 zostanie przeprowadzony zdalnie w formie pisemnej 14.09.2021 (wtorek) w godz. 10:00-11:15 poprzez Platformę e-learningową Elf PK w ramach kursu WIiTCh Final Exam in English 2021 umieszczonego w kategorii kursów Jednostki Pozawydziałowe/Studium Języków Obcych. Kinga Śniadek koordynator egzaminu

Składanie wniosków stypendialnych

Dziekanat WIiTCh informuje, że wnioski stypendialne można składać: Osobiście w Dziekanacie pok. nr 8. Przez wirtualny Dziekanat (skany dokumentów wysłane na dane: Iwona Aneta Mucha). Za pośrednictwem Poczty Polskiej (na adres: Dziekanat WIiTCh Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31 – 155 Kraków). Termin składania wniosków do 04.10.2021 r. – poniedziałek.

Wrześniowe terminy egzaminów dyplomowych

Poniżej przedstawiam wrześniowe terminy egzaminów dyplomowych dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia specjalność LTO – 22.09.2021, specjalność  TP – 27.09.2021, specjalność  APIS – 28.09.2021, specjalność CTK – 28.09.2021,  specjalność IPT – 27.09.2021.
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Akredytacja WIITCH

Laboratorium Analiz Śladowych

im. Profesora Adama Grochowalskiego

Aktualności PK

30 lat współpracy Politechniki Krakowskiej z Europejską Organizacją Badań Jądrowych

    Jednym z najbardziej prestiżowych ośrodków naukowych w Europie i na świecie jest Europejska Organizacja Badań Jądrowych (CERN) z siedzibą w Genewie, założona w 1954 r. Należą do niej 23 państwa członkowskie, wśród nich Polska. Jej celem statutowym jest prowadzenie badań podstawowych w dziedzinie fizyki cząstek elementarnych. Prace te wymagają budowy niezwykle skomplikowanych i wymagających instrumentów naukowych, jakimi są akceleratory cząstek elementarnych. Nowoczesne urządzenia tego typu wykorzystują zjawisko nadprzewodnictwa i pracują w temperaturach bliskich absolutnego zera. Takie warunki operacyjne wymagają zaangażowania do ich budowy najbardziej nowoczesnych materiałów oraz technologii, znanych do tej pory jedynie z zastosowań w podboju kosmosu. Najnowszy instrument naukowy zbudowany w CERN-ie, Wielki Zderzacz Hadronów (Large Hadron Collider, LHC) umożliwił potwierdzenie istnienia oraz sprecyzowanie masy bozonu Higgsa.   Politechnika Krakowska ma znaczący udział w tym prestiżowym projekcie, poczynając od roku 1991, kiedy Polska przystąpiła oficjalnie do CERN-u. Naukowcy z PK byli obecni w wielu pracach związanych z budową tego niezwykle złożonego instrumentu fizyki wysokich energii. Pierwsze kontakty obu ośrodków miały miejsce już w październiku 1990 r., a w roku 1997 została podpisana pierwsza umowa o współpracy pomiędzy Politechniką Krakowską i CERN-em. Warto zauważyć, że pracownicy i absolwenci uczelni pełnili w CERN-ie funkcje kierowników jednostek organizacyjnych (sekcji oraz grup), a także funkcję doradcy dyrektora CERN ds. państw nie będących członkami CERN-u (Dr T. Kurtyka).   Główne prace badaczy z PK we współpracy z CERN-em obejmowały projektowanie akceleratorów cząstek elementarnych, systemów transportu wiązki, magnesów nadprzewodzących, układów sterowania magnesami korekcyjnymi, systemów kompensacji termomechanicznej, systemów wysokiej próżni, a także opracowanie nadprzewodników i ich połączeń, układów kriogenicznych, nadprzewodzących linii zasilających magnesy, kriostatów, systemów chłodzenia detektorów cząstek, struktur nośnych detektorów, soczewek magnetycznych etc. Zaangażowani w nie byli specjaliści z zakresu: mechaniki i fizyki ciała stałego, mechaniki materiałów i konstrukcji, inżynierii materiałowej, fizyki pól magnetycznych, termodynamiki, kriogeniki, teorii stateczności i optymalizacji konstrukcji, a także fizyki i technologii wysokiej próżni. Przy okazji prac koncepcyjnych nad Wielkim Zderzaczem Hadronów powstało wiele obszarów interdyscyplinarnych, w których różne specjalności spotykają się we wspólnym programie badań. Typowym przykładem są np. zjawiska zachodzące w materiałach stosowanych w ekstremalnie niskich temperaturach.   Przy tworzeniu koncepcji LHC szczególnie ważne były prace nad zjawiskiem przejścia fazowego oraz strukturą nadprzewodnikowych magnesów dipolowych, wykonywane w latach 1992-1996. Duża grupa zadań projektowych realizowanych w latach 1994-1998 przy współudziale pracowników PK dotyczyła urządzeń znajdujących się w naczyniu próżniowym akceleratora, takich jak aktywnie chłodzone ekrany termiczne czy specjalna linia nadprzewodząca, służąca do zasilania i sterowania magnesami korekcyjnymi. Inne prace dotyczyły unikalnego systemu kompensacji termo-mechanicznej akceleratora pracującego w ekstremalnie niskich temperaturach (temperaturze nadciekłego helu). System ten, złożony z około 20 tys. kompensatorów, został opracowany w latach 1995-2000, a następnie wdrożony w prototypie akceleratora w latach 2000-2003. Warto nadmienić, iż po raz pierwszy w historii projektowania i budowy akceleratorów cząstek elementarnych, urządzenia kompensacyjne pracują masowo w zakresie niesprężystym.   Bardzo ważny i doceniany wkład naukowców z Politechniki Krakowskiej polegał na zaprojektowaniu i skonstruowaniu urządzeń znajdujących się w przestrzeniach pomiędzy magnesami głównymi akceleratora LHC. Z uwagi na postulat minimalizacji całkowitej długości tzw. stref niemagnetycznych akceleratora, wykonano ich optymalizację, co pozwoliło zredukować strefy do rekordowo niskiej frakcji całkowitej długości magnetycznej zderzacza, wynoszącej około 3,7%.   Kolejnym osiągnięciem naukowców z PK było wprowadzenie do projektowania akceleratorów cząstek elementarnych analizy opartej na teorii niezawodności. Koncepcja rachunku niezawodnościowego nie była do tej pory stosowana na szerszą skalę w tej dziedzinie, za wyjątkiem nielicznych prac opublikowanych w USA. Współczesne akceleratory są niezwykle skomplikowanymi instrumentami, w których wiele składowych (np. wiązki o wysokiej energii, ultrawysoka próżnia, kriogenika, nadprzewodnictwo etc.) jest silnie ze sobą powiązanych. Ponadto są to instrumenty złożone z milionów podzespołów i elementów o różnym stopniu skomplikowania i różnym poziomie niezawodności. Analiza niezawodności jest więc kluczowym elementem służącym zapewnieniu właściwego poziomu dostępności akceleratora dla fizyki. Niezawodność podzespołów została zweryfikowana w czasie programu eksperymentalnego, przeprowadzonego z wykorzystaniem prototypu akceleratora, zbudowanego także przy współudziale naukowców z Politechniki Krakowskiej.   W ciągu wieloletniej współpracy pomiędzy CERN-em i Politechniką Krakowską przeprowadzono szereg prac dotyczących zarówno samego akceleratora, jak i detektorów cząstek (Atlas, Alice, LHC-b). Prace poświęcone strefom eksperymentalnym LHC dotyczyły m.in. analizy stateczności doświadczalnych komór próżniowych, optymalnego projektowania wybranych struktur nośnych detektorów cząstek, projektowania kolimatorów wiązki i soczewek magnetycznych, analizy wymuszeń dynamicznych i ich skutków. Przeprowadzono optymalizację konstrukcji doświadczalnych komór próżniowych w strefach interakcji wiązek protonów. Zaproponowano i rozwinięto metody projektowania kolimatorów wiązki oraz tzw. soczewek magnetycznych opartych na skomplikowanych technologiach i wymagających dużej precyzji wykonawczej. Zastosowanie wyników badań naukowych pozwoliło zaprojektować i zbudować jeden z największych współczesnych instrumentów fizyki, o którym można śmiało powiedzieć, iż wytycza aktualne ścieżki rozwoju techniki w Europie i na świecie.   Warto także odnotować wspólny z CERN-em udział badaczy z PK w takich międzynarodowych projektach, jak: FAIR/ GSI, Facility for Antiproton and Ion Research, projekt kompleksu akceleratorów cząstek elementarnych SIS100, SIS300 (2006-2016), EUROnu, High Intensity Neutrino Oscillations Facility in Europe, projekt finansowany w ramach programu ramowego EU FP7 (2008-2012) czy TIARA, Test Infrastructure and Accelerator Research Area, EU FP7 (2011-2013, we współpracy z IFJ PAN).   W roku 2007 powstało Centrum Projektowania Akceleratorów Cząstek Elementarnych Politechniki Krakowskiej. W roku 2011 podpisano drugą umowę o współpracy z CERN, a kolejną – na czas nieokreślony – w roku 2015. W roku 2013 odbyła się w CERN-ie konferencja Advanced Mechanics in Accelerator Technology (AMAT), zorganizowana przez Politechnikę Krakowską z udziałem Komitetu Mechaniki PAN. Obrady poświęcono wymianie doświadczeń i ustaleniu tematów współpracy pomiędzy CERN-em i polskimi instytucjami naukowymi. W roku 2014 Politechnika Krakowska przyczyniła się do podpisania umowy o współpracy pomiędzy CERN-em i Polską Akademią Nauk.   Osiągnięcia naukowe wynikające ze współpracy z CERN-em obejmują, m.in. dwie monografie naukowe wydane przez oficynę wydawniczą CERN oraz wydawnictwo Springer, jedną monografię habilitacyjną, sześć prac doktorskich, około dwudziestu prac magisterskich, ponad 100 raportów CERN i artykułów w recenzowanych czasopismach naukowych. We współpracę z CERN-em zaangażowało się ponad 20 pracowników PK oraz około 100 studentów i doktorantów delegowanych do CERN w ramach programów: internship, summer student, technical student, PhD student, a także fellow. Trzy osoby z Politechniki Krakowskiej były długoterminowo zatrudnione w CERN-ie na etatach. W wyniku wieloletniej współpracy z CERN-em powstało na Politechnice Krakowskiej Laboratorium Ekstremalnie Niskich Temperatur, którego celem jest prowadzenie badań podstawowych w zakresie zachowania się materiałów w ekstremalnie niskich temperaturach oraz wspieranie projektów genewskiego ośrodka.   Wykorzystując doświadczenie w zakresie projektowania i optymalizacji akceleratorów cząstek elementarnych, Politechnika Krakowska kieruje się obecnie w stronę kolejnego flagowego projektu rozwijanego przez CERN, tj. Przyszłego Zderzacza Kołowego (FCC, Future Circular Collider), którego rozmach wykracza daleko poza projekt LHC. Warto podkreślić, że partnerem PK od chwili nawiązania współpracy z CERN-em jest Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN, dzięki któremu uczelnia wkroczyła do świata akceleratorów cząstek elementarnych i rozwinęła w tym zakresie działalność badawczą.   prof. Błażej Skoczeń   Powyższy artykuł pt. „WSPÓŁPRACA PK Z CERNEM – TO JUŻ 30 LAT!” ukazał się na łamach „Forum Akademickiego” (nr 9/2021)         Na zdjęciach, 1) delegacja Politechniki Krakowskiej z wizytą w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych w Genewie (2017 r.) / fot. Łukasz Zwaliński; 2) podpisanie przez przedstawicieli CERN i PK porozumienia o dalszej współpracy (Sala Senacka, 2015 r.) / fot. Jan Zych           {fastsocialshare}  
Czytaj całość

Mgr inż. Krzysztof Pszczółka powołany do Rady Studentów PSRP

    Przewodniczący Samorządu Studenckiego Politechniki Krakowskiej, mgr inż. Krzysztof Pszczółka, został wybrany do Rady Studentów – organu uchwałodawczego i opiniodawczego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Kandydatura Krzysztofa została przyjęta jednogłośnie.    VII posiedzenie Rady Studentów Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się w sobotę 18 września. Oprócz przewodniczącego Samorządu Studenckiego Politechniki Krakowskiej, o członkostwo w Radzie ubiegali się również Karol Komar (przewodniczący Samorządu Studenckiego Politechniki Wrocławskiej) i Oliwia Regent (przewodnicząca Samorządu Studenckiego Akademii Sztuki Wojennej). Krzysztof Pszczółka został wybrany jednogłośnie.    Do kompetencji Rady Studentów PSRP należy m.in. opiniowanie projektów aktów prawnych, tworzenie (na wniosek przewodniczącego PSRP) komisji Parlamentu oraz ustalanie zakresu ich zadań, wybór przedstawicieli studentów w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uchwalenie regulaminu Rady Studentów PSRP, uchwalenie regulaminu dyscypliny finansowej PSRP.    Mgr inż. Krzysztof Pszczółka (na zdjęciu / fot. Jan Zych) jest absolwentem technologii chemicznej na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, a także studentem studiów II stopnia na kierunku biotechnologia (WIiTCh). Od 1 grudnia 2019 r. pełni funkcję przewodniczącego Parlamentu Samorządu Studentów Politechniki Krakowskiej XVI kadencji (w XV kadencji był wiceprzewodniczącym Parlamentu SSPK). W kadencji 2020 władz Forum Uczelni Technicznych, Krzysztof Pszczółka pełnił funkcję przewodniczącego. Od 2014 r. związany z Klubem Uczelnianym Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Krakowskiej. Od kwietnia 2016 r. pełnił obowiązki prezesa AZS PK, a od czerwca 2017 r. do czerwca 2019 r. prezesa KU AZS PK. Obecnie jest wiceprezesem ds. marketingu AZS PK. Zdobywca nagrody Studencki Nobel, przyznawanej przez Niezależne Zrzeszenie Studentów.   (bk)         {fastsocialshare}
Czytaj całość

Dr inż. Maria Kurańska w finale konkursu „Kobieta. Innowacja. Natura”. Głosowanie trwa

    Dr inż. Maria Kurańska z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej znalazła się w gronie sześciu finalistek plebiscytu organizowanego przez markę Lirene pn. „Kobieta. Innowacja. Natura. Eko-innowacje dla lepszego jutra”. Dr inż. Kurańska otrzymała nominację za projekt polegający na zagospodarowaniu olejów posmażalniczych do otrzymywania wysokoefektywnych materiałów termoizolacyjnych stosowanych w budownictwie.    Jak wyjaśniają organizatorzy konkursu: – Doceniamy kobiety, które swoim zaangażowanym działaniem, wybitnymi osiągnięciami naukowymi i niezwykłą przedsiębiorczością kształtują lepszą przyszłość. Wyróżniamy odważne kobiece inicjatywy, które działają na rzecz środowiska. Dr inż. Maria Kurańska (na zdjęciu / fot. archiwum prywatne M.K.), pracująca na co dzień w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów WIiTCh PK, została nominowana za projekt EKO2IZOPUR, który polega na zagospodarowaniu olejów posmażalniczych (po smażeniu frytek, kotletów, ryb i innych potraw) stanowiących uciążliwy odpad dla środowiska, jak również oczyszczalni ścieków. Dzięki innowacyjnej technologii, na drodze reakcji chemicznych możliwe jest ponowne wykorzystanie oleju odpadowego do otrzymywania wysokoefektywnych materiałów termoizolacyjnych stosowanych w budownictwie. Cały projekt wpisuje się także w założenia gospodarki o obiegu zamkniętym.   Dr inż. Maria Kurańska wielokrotnie była doceniana za swoje prace, m.in. w 2018 r. otrzymała wyróżnienie specjalne w 9. edycji konkursu „Innowacja jest Kobietą”. Została również wyróżniona przez tygodnik „Wysokie obcasy” i znalazła się na liście pięćdziesięciu kobiet, które swoją działalnością zmieniają świat na lepsze.    Zachęcamy społeczność PK do głosowania internetowego na dr inż. Marię Kurańską za pośrednictwem strony kameny.lirene.pl. Wystarczy wybrać swoją kandydatkę, oddać głos, a następnie sprawdzić skrzynkę e-mail, gdzie będzie można potwierdzić wybór. Głosowanie on-line potrwa do 8 października br. Wyniki plebiscytu poznamy 19 października.    Zobacz materiał wideo i podcast z udziałem dr inż. Marii Kurańskiej   (bk)         {fastsocialshare}
Czytaj całość

Jak wygląda Kraków z perspektywy motorniczego? PK zaprasza na warsztaty z symulatorem tramwaju

    Katedra Pojazdów Szynowych i Transportu Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej po raz kolejny włącza się w obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. W piątek, 17 września w godz. 14.00-17.00 odbędą się warsztaty pn. „Bezpieczny tramwaj”, podczas których zainteresowane osoby – na co dzień piesi, rowerzyści i kierowcy – będą mogli poznać miasto z perspektywy motorniczego. Wszystko dzięki pierwszemu polskiemu symulatorowi tramwaju.   Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu rozpoczął się 16 września. Kampania, która została zainicjowana przez Komisję Europejską w 2002 r. służy zachęceniu mieszkańców miast do zmiany niekorzystnych dla zdrowia przyzwyczajeń i wybrania alternatywnych, ekologicznych sposobów przemieszczania się, a więc: pieszo, jazdę na rowerze, korzystanie z komunikacji miejskiej czy car-pooling. Punktem kulminacyjnym obchodów ETZT jest Europejski Dzień bez Samochodu, przypadający 22 września.    Politechnika Krakowska włącza się w europejską inicjatywą i już w piątek, 17 września zaprasza wszystkich zainteresowanych na kampus Wydziału Mechanicznego przy al. Jana Pawła II 37, gdzie będzie można wczuć się w rolę motorniczego i „poprowadzić” politechniczny symulator tramwaju. Warsztaty „Bezpieczny tramwaj” odbędą się w godz. 14.00-17.00. Organizatorzy przypominają, że wizyta w symulatorze będzie możliwa tylko w maseczce zakrywającej usta i nos oraz z zachowaniem przez uczestników dystansu.    Budowa pierwszego w Polsce symulatora tramwaju Bombardier Flexity Classic (NGT6) rozpoczęła się w kwietniu 2006 r. W skład urządzenia wchodzi – wykonana od podstaw na wzór oryginalnej – kabina tramwaju, układ projekcji scenerii jazdy oraz specjalistyczne oprogramowanie komputerowe. W trakcie wirtualnej przejażdżki można zapoznać się z zasadami prowadzenia tramwaju i zwrócić szczególną uwagę na obowiązujące przepisy, a także zasymulować sytuacje zdarzające się w czasie realnej jazdy, m.in. śliskie tory, wtargnięcie pieszego lub samochodu na drogę, awarię tramwaju.   Od 2013 r. symulator z PK wykorzystywany jest w kształceniu studentów podczas zajęć dydaktycznych z takich przedmiotów, jak: teoria i inżynieria ruchu pojazdów szynowych, projektowanie środków transportu szynowego, budowa i eksploatacja pojazdów szynowych czy ergonomia i wzornictwo w transporcie. Projekt jest stale rozwijany, dodawane są nowe funkcje i elementy oprogramowania. Od sierpnia br. symulator pomaga w szkoleniu kandydatów na motorniczych – kursanci poznają w bezpiecznych warunkach praktyczne działanie poszczególnych funkcji, o których słyszeli na szkoleniu teoretycznym.   Zobacz stronę wydarzenia „Bezpieczny tramwaj” na Facebooku.    (bk)     Na zdjęciu, symulator tramwaju / fot. Katedra Pojazdów Szynowych i Transportu           {fastsocialshare}
Czytaj całość

Postępowania na WIiTCh

Informacje prasowe, wywiady

Oferta dydaktyczna Wydziału

Biotechnologia

Studia stacjonarne I i II stopnia

Biotechnologia

Specjalność Biotechnologia przemysłowa i w ochronie środowiska

Dowiedz się więcej

Inżynieria chemiczna i procesowa

Studia stacjonarne I i II stopnia

Inżynieria chemiczna i procesowa

Trzy specjalności, w tym jedna realizowana w całości w języku angielskim

Dowiedz się więcej

Technologia chemiczna

Studia stacjonarne I i II stopnia

Technologia chemiczna

Siedem specjalności, w tym jedna realizowana w całości w języku angielskim

Dowiedz się więcej

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie

Ta witryna używa plików cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close