Skip to content

Katedra Chemii i Technologii Organicznej (C-2)

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Informacje ogólne:

W Katedrze zatrudnionych jest 28 nauczycieli akademickich, w tym 7 z tytułem profesora, 2 ze stopniem doktora habilitowanego oraz 16 ze stopniem doktora. Dodatkowo zatrudnionych jest 6 pracowników technicznych oraz 1 administracyjny. Kadra ta w znakomitej większości składa się z młodych osób, poniżej 40 roku życia (20 osób).

Katedra Chemii i Technologii Organicznej prowadzi trzy specjalności:

 • Lekka Technologia Organiczna
 • Kataliza Przemysłowa
 • Chemia i Technologia Kosmetyków

Plany studiów dostępne na stronach PK

Działalność badawcza Katedry Chemii i Technologii Organicznej obejmuje:

 • badania teoretyczne związane z wyjaśnieniem mechanizmów reakcji z udziałem oraz bez katalizatorów, jak również modelowanie układów niejednorodnych oraz symulacje procesów jednostkowych z zastosowaniem najnowszych narzędzi i programów,
 • synteza nowych unikatowych katalizatorów monolitycznych oraz nanostrukturalnych dedykowanych dla procesów konwersji oraz dopalania węglowodorów,
 • opracowanie nowych selektywnych procesów (odwodornienia, izomeryzacji, uwodornienia, utleniania, metatezy, transestryfikacji itp.) z zastosowaniem katalizatorów heterogenicznych oraz homogenicznych, jak również i cieczy jonowych oraz biokatalizatorów,
 • opracowanie nowych, bezpiecznych dla środowiska rozwiązań dedykowanych dla technologii małotonażowych, w tym procesów opartych na zastosowaniu biosurowców,
 • ukierunkowana synteza organiczna prowadząca do otrzymania produktów bioaktywnych wchodzących w skład farmaceutyków, kosmetyków oraz środków ochrony roślin,
 • otrzymywanie różnych układów dyspersyjnych (emulsji, mikroemulsji, nanoemulsji, układów ciekłokrystalicznych, nanocząstek, zawiesin), jako form kontrolowanych systemów dostarczania składników aktywnych w lekach i kosmetykach oraz opracowanie nowych receptur dla przemysłu kosmetycznego i chemii gospodarczej, oraz badanie właściwości fizykochemicznych i użytkowych gotowych preparatów.

Oferta badawcza:

 • Badania aktywności oraz właściwości układów katalitycznych (badanie stopnia konwersji wybranych reakcji w fazie gazowej lub ciekłej, tzw. reakcje testowe, oznaczanie redukowalności, kwasowości i zasadowości powierzchni kontaktów metodami TPD/TPR/TPO, badanie powierzchni właściwej oraz porowatości materiałów stałych)
 • Analiza elementarna CHN, badanie podstawowych właściwości związków chemicznych oraz ich identyfikacja metodami chromatograficznymi (GC-MS, HPLC), oraz spektroskopowymi (IR, UV-VIS)
 • badanie właściwości paliw oraz środków smarowych (właściwości reologiczne, parametry nisko i wysokotemperaturowe, zawartość siarki w produktach naftowych, analizator prężności par, itp.),
 • badanie emulsji kosmetycznych oraz gospodarczych (m.in. reologia, stabilność, napięcie powierzchniowe, rozmiar cząstek), a także analizę właściwości użytkowych kosmetyków oraz środków powierzchniowo czynnych (analizator Aramo TS i wiele innych)
 • analiza teoretyczna reakcji oraz procesów jednostkowych, modelowanie procesów, badanie centrów aktywnych w procesach katalitycznych, badanie równowag fazowych złożonych układów ciecz-para, ciecz-ciecz oraz ciecz-ciecz-para (VLE, VLLE oraz VLLE).

Współpraca z krajowymi ośrodkami badawczymi:

 • Instytut Inżynierii Chemicznej PAN,
 • Instytut Farmakologii PAN,
 • Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN,
 • Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum,
 • Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 • Instytut Technologii Nafty w Krakowie,
 • Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie,
 • Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach

Współpraca z zagranicznymi ośrodkami badawczymi:

 • Lehigh University w Bethlehem USA,
 • Stevens Institute of Technology w New Jersey USA,
 • University of Bath w Wielkiej Brytanii,
 • IRCELyon oraz Université de Lyon we Francji,
 • ENSCL oraz UCCS w Lille – Francja,
 • Institute of Catalysis and Petrochemistry CSIC w Mardycie,
 • University of Valencia w Hiszpanii,
 • University of Barcelona w Hiszpanii,
 • Utrecht University w Holandii,
 • Energy Department Paul Scherrer Institute w Szwajcarii,
 • LUMMOX Research Laboratory Tsukuba w Japonii.

Współpraca z przemysłem:

 • Fabryka kosmetyków Hean,
 • JagoPRO Sp. z o.o.,
 • Bielenda Kosmetyki Naturalne,
 • Karite Plus,
 • Dela Cosmetics,
 • Pharma C Food Sp. z o.o.,
 • Barwa Sp. z o.o.,
 • PPH Nel Jerzy Grzybek Krzysztof Nowak Sp.J.,
 • Laboratorium Analiz Kosmetycznych „Nova”,
 • Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona,
 • Scandia Cosmetics S.A.,
 • Rafineria Orlen Południe (Trzebinia),
 • Ekobenz Sp. z o.o.
 • Alantum GmbH & Co. KG,
 • Synthos S.A. i wielu innych.
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Dane kontaktowe:

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel.: +48 12 628 27 20
tel/fax: +48 12 628 20 37
e-mail: c-2@pk.edu.pl

Kierownik Katedry:
dr hab. inż. Elżbieta Sikora

Z-ca Kierownika Katedry:
dr inż. Katarzyna Mitka

Zespoły badawcze:

Strona instytutu

Skład osobowy:

Konferencje, seminaria

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie