Skip to content

Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej (C-3)

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Informacje ogólne:

W Katedrze Inżynierii Chemicznej i Procesowej zatrudnionych jest 17 nauczycieli akademickich, w tym 1 z tytułem profesora, 4 ze stopniem doktora habilitowanego oraz 12 ze stopniem doktora.

Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej prowadzi trzy specjalności:

 • Engineering of Technological Processes (IPT, IPB, IOZE)
 • Inżynieria Procesów Technologicznych
 • Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii

Plany studiów dostępne na stronach PK

Działalność badawcza Katedry Inżynierii Chemicznej i Procesowej obejmuje:

 • Badania i modelowanie hydrodynamiki, kinetyki ruchu masy oraz transportu masy w układach wielofazowych (zawiesiny i emulsje), obejmujące sposób ich wytwarzania, badanie wielkości i rozkładu kropel fazy rozproszonej, badania stabilności układów emulsyjnych oraz oceny właściwości reologicznych produktów emulsyjnych.
 • Intensyfikacja przenoszenia masy i ciepła w wybranych instalacjach i aparatach przemysłowych. W ramach tych badań analizuje się adsorpcyjne urządzenia chłodnicze zasilane energią słoneczną, geotermalną lub ciepłem odpadowym oraz gruntowe wymienniki ciepła.
 • Teoria i technika suszenia ciał stałych ze szczególnym uwzględnieniem suszenia w układach fluidalnych. Są to prace głównie o charakterze doświadczalnym.
 • Teoria i inżynieria procesów i reaktorów chemicznych i mikrobiologicznych różnych typów, w tym reaktorów heterogenicznych. Prowadzone badania mają charakter teoretyczny i doświadczalny. Skupiają się na analizie właściwości stacjonarnych i dynamicznych modeli matematycznych reaktorów różnych typów.
 • Modelowanie procesów adsorpcyjnych. Opracowanie, uogólnienie oraz weryfikacja przybliżonych modeli kinetyki adsorpcji uwzględniających kształt ziarna adsorbentu oraz wewnętrzne jak i zewnętrzne opory przenoszenia masy.

Oferta badawcza:

Katedra dysponuje zestawem 7 specjalistycznych laboratoriów badawczych wyposażonych w sprzęt badawczy wysokiej klasy. Są to laboratoria w których badane są wybrane materiały i problemy związane z szeroko pojętymi układami dyspersyjnym, ich stabilizacją, rozdziałem i reologią (Laboratorium Układów Dyspersyjnych, Laboratorium Podstaw Reologii, Laboratorium Podstaw Rozdziału Bioproduktów). Kolejna grupa laboratoriów to nowoczesne stanowiska badawcze wyposażone w sprzęt do analizy i optymalizacji wybranych aspektów związanych z odnawialnymi źródłami energii (Laboratorium Techniki Solarnej, Laboratorium Procesów Suszarniczych, Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii). W ramach Katedry funkcjonuje także Laboratorium Bioprocesowe w którym badane są własności hydrodynamiczne, statyczne i dynamiczne wybranych układów bioreaktorowych. Szczególnie analizowane są tam procesy biodegradacji wybranych odpadów przemysłowych. W wymienionych laboratoriach badawczych możliwe są do wykonania szczegółowe badania wybranych obiektów i procesów inżynierii chemicznej w skali laboratoryjnej oraz weryfikacja na tej podstawie modeli matematycznych opisujących te zjawiska.

Współpraca z ośrodkami zagranicznymi:

 • Department of Chemical Engineering, Fachhochschule Münster, University of Applied Sciences, Steinfurt, Germany
 • Universita’ degli Studia del Sannio w Benevento, Italy
 • Ecole Nationale Superieure de Chimie de Lille, France

Współpraca z przemysłem:

 • Grupa Azoty S.A.
 • Firma Dragon Poland Sp. z o.o

Więcej informacji w załączniku.

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Dane kontaktowe:

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel/fax: +48 (12) 628 20 39
e-mail: c-3@pk.edu.pl

Kierownik Katedry:
dr hab. inż. Katarzyna Bizon

Z-ca Kierownika Katedry:
dr hab. inż. Robert Grzywacz

Skład osobowy:

mgr inż.
prof. dr hab. inż.
dr hab. inż.
dr inż.
prof. dr hab. inż.
dr hab. inż.
dr inż.
dr inż.
prof. dr hab. inż.
dr inż.
dr inż.
dr hab. inż.
prof. dr hab. inż.

Konferencje, seminaria

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie