Skip to content

Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej (C-3)

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Informacje ogólne:

W Katedrze Inżynierii Chemicznej i Procesowej zatrudnionych jest 17 nauczycieli akademickich, w tym 1 z tytułem profesora, 4 ze stopniem doktora habilitowanego oraz 12 ze stopniem doktora.

Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej prowadzi trzy specjalności:

 • Engineering of Technological Processes (IPT, IPB, IOZE)
 • Inżynieria Procesów Technologicznych
 • Inżynieria Odnawialnych Źródeł Energii

Plany studiów dostępne na stronach PK

Działalność badawcza Katedry Inżynierii Chemicznej i Procesowej obejmuje:

 • Badania i modelowanie hydrodynamiki, kinetyki ruchu masy oraz transportu masy w układach wielofazowych (zawiesiny i emulsje), obejmujące sposób ich wytwarzania, badanie wielkości i rozkładu kropel fazy rozproszonej, badania stabilności układów emulsyjnych oraz oceny właściwości reologicznych produktów emulsyjnych.
 • Intensyfikacja przenoszenia masy i ciepła w wybranych instalacjach i aparatach przemysłowych. W ramach tych badań analizuje się adsorpcyjne urządzenia chłodnicze zasilane energią słoneczną, geotermalną lub ciepłem odpadowym oraz gruntowe wymienniki ciepła.
 • Teoria i technika suszenia ciał stałych ze szczególnym uwzględnieniem suszenia w układach fluidalnych. Są to prace głównie o charakterze doświadczalnym.
 • Teoria i inżynieria procesów i reaktorów chemicznych i mikrobiologicznych różnych typów, w tym reaktorów heterogenicznych. Prowadzone badania mają charakter teoretyczny i doświadczalny. Skupiają się na analizie właściwości stacjonarnych i dynamicznych modeli matematycznych reaktorów różnych typów.
 • Modelowanie procesów adsorpcyjnych. Opracowanie, uogólnienie oraz weryfikacja przybliżonych modeli kinetyki adsorpcji uwzględniających kształt ziarna adsorbentu oraz wewnętrzne jak i zewnętrzne opory przenoszenia masy.

Oferta badawcza:

Katedra dysponuje zestawem 7 specjalistycznych laboratoriów badawczych wyposażonych w sprzęt badawczy wysokiej klasy. Są to laboratoria w których badane są wybrane materiały i problemy związane z szeroko pojętymi układami dyspersyjnym, ich stabilizacją, rozdziałem i reologią (Laboratorium Układów Dyspersyjnych, Laboratorium Podstaw Reologii, Laboratorium Podstaw Rozdziału Bioproduktów). Kolejna grupa laboratoriów to nowoczesne stanowiska badawcze wyposażone w sprzęt do analizy i optymalizacji wybranych aspektów związanych z odnawialnymi źródłami energii (Laboratorium Techniki Solarnej, Laboratorium Procesów Suszarniczych, Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii). W ramach Katedry funkcjonuje także Laboratorium Bioprocesowe w którym badane są własności hydrodynamiczne, statyczne i dynamiczne wybranych układów bioreaktorowych. Szczególnie analizowane są tam procesy biodegradacji wybranych odpadów przemysłowych. W wymienionych laboratoriach badawczych możliwe są do wykonania szczegółowe badania wybranych obiektów i procesów inżynierii chemicznej w skali laboratoryjnej oraz weryfikacja na tej podstawie modeli matematycznych opisujących te zjawiska.

Współpraca z ośrodkami zagranicznymi:

 • Department of Chemical Engineering, Fachhochschule Münster, University of Applied Sciences, Steinfurt, Germany
 • Universita’ degli Studia del Sannio w Benevento, Italy
 • Ecole Nationale Superieure de Chimie de Lille, France

Współpraca z przemysłem:

 • Grupa Azoty S.A.
 • Firma Dragon Poland Sp. z o.o

Więcej informacji w załączniku.

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Dane kontaktowe:

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
tel/fax: +48 (12) 628 20 39
e-mail: c-3@pk.edu.pl

Kierownik Katedry:
dr hab. inż. Katarzyna Bizon

Z-ca Kierownika Katedry:
dr hab. inż. Robert Grzywacz

Skład osobowy:

prof. dr hab. inż.
dr hab. inż.
dr inż.
prof. dr hab. inż.
dr hab. inż.
dr inż.
dr inż.
dr inż.
prof. dr hab. inż.
dr inż.
prof. dr hab. inż.

Konferencje, seminaria

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie