Skip to content

Technologia chemiczna

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej PK realizuje kształcenie na kierunku Technologia chemiczna od 1987 roku. To rokrocznie największy i cieszący się największym zainteresowaniem przyszłych studentów, kierunek realizowany na Wydziale.

W ramach siedmiosemestralnych studiów I stopnia oraz trzy- i czterosemestralnych studiów II stopnia, kształcimy studentów w obrębie siedmiu specjalności:
Analityka Przemysłowa i Środowiskowa, Chemia i Technologia Kosmetyków, Kataliza Przemysłowa, Lekka Technologia Organiczna, Procesy Technologiczne i Zarządzanie Produkcją, Technologia Polimerów, Technologie Środowiska i Gospodarka Odpadami.

Dodatkowo, studenci studiów II stopnia mogą podjąć kształcenie w ramach specjalności Innovative Chemical Technologies w ramach której wszystkie zajęcia realizowane są w języku angielskim.

Dlaczego Technologia chemiczna

Współcześnie istnieje konieczność tworzenia nowych, czystych i ekologicznych technologii wytwarzania produktów codziennego użytku. Wymaga to posiadania rozległej wiedzy nie tylko z chemii, ale również z podstaw mechaniki, inżynierii chemicznej, automatyki itp. Ważnym zagadnieniem staje się modelowanie komputerowe procesów technologicznych z wykorzystaniem nowych programów obliczeniowych. Absolwenci kierunku technologia chemiczna z powodzeniem znajdują pracę w każdej gałęzi przemysłu chemicznego, ale również w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i kosmetycznym zarówno na linii produkcyjnej jak również w laboratorium kontroli jakości lub badawczo-rozwojowym. Znaczna część absolwentów realizuje się zawodowo, prowadząc własną firmę z małotonażową produkcją chemiczną lub kosmetyczną.

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Sylwetka absolwenta

Absolwenci specjalności Analityka przemysłowa i środowiskowa uzyskują szeroki zakres wiedzy z obszaru zastosowań chemii analitycznej w analizie przemysłowej i środowiskowej. Studenci mają możliwość zapoznania się z nowoczesnymi metodami analitycznymi, które mają zastosowania do oceny przebiegu procesów technologicznych, składu produktów i obecności wielu niepożądanych w środowisku naturalnym zanieczyszczeń, potencjalnie niebezpiecznych dla organizmów żywych. Poznają metody analityczne stosowane w badaniach środowiska naturalnego, pomiarów emisji szkodliwych czynników chemicznych i kontroli jakości produktów. Mają wiedzę z zakresu podstaw fizycznych i fizykochemicznych, na których opierają się różne metody analizy chemicznej. Posiadają niezbędną wiedzę z zakresu technologii chemicznej, dzięki czemu mogą współpracować w opracowaniu technologii chemicznych z uwzględnieniem niezbędnych metod analitycznych. Proces kształcenia obejmuje także zagadnienia statystycznego opracowania wyników analiz, niezbędne we wdrażaniu procedur analitycznych w laboratoriach pracujących zgodnie z wymogami systemów jakości. Studenci mogą poszerzać wiedzę w tym zakresie na podstawie doświadczeń akredytowanego Laboratorium Analiz Śladowych prowadzonego przez specjalistów Wydziału. Absolwenci przygotowani są do pracy w przemysłowych i środowiskowych laboratoriach analitycznych, jednostkach badawczych i naukowych zajmujących się badaniami środowiskowymi i służbach kontroli jakości lub ochrony środowiska naturalnego.

Absolwenci specjalności Chemia i technologia kosmetyków uzyskują szeroki zakres wiedzy specjalistycznej z obszaru technologii pozyskiwania surowców kosmetycznych z naturalnych źródeł, przetwarzania tych surowców w półprodukty stosowane w przemyśle kosmetycznym oraz produkcji różnego rodzaju kosmetyków. Posiadają szeroką wiedzę w zakresie wymagań jakościowych i regulacji prawnych związanych z wdrażaniem nowych wyrobów kosmetycznych na rynek, metod analiz i kontroli jakości kosmetyków, oraz dziedzin pokrewnych stosowanych w przemyśle kosmetycznym. Są przygotowani do podjęcia prac o charakterze badawczo-rozwojowym i wdrożeniowym w firmach produkujących nowoczesne produkty kosmetyczne i opracowujących lub wdrażających nowe kosmetyki. Zdobyte przez absolwentów umiejętności umożliwiają również pracę w laboratoriach kontroli jakości oraz zarządzanie produkcją kosmetyków. Ponadto są przygotowani do zakładania małych firm i uruchamiania produkcji kosmetyków, na które jest duże zapotrzebowanie.

Absolwenci specjalności Lekka technologia organiczna uzyskują szeroki zakres wiedzy podstawowej z chemii i technologii organicznej, uzupełniony o wiedzę z zakresu chemii surowców kosmetycznych oraz podstawy technologii kosmetyków i technologii leków. Posiadają szeroką wiedzę na temat produkcji i zastosowania podstawowych materiałów pomocniczych używanych przy komponowaniu preparatów kosmetycznych, farmaceutycznych, chemii gospodarczej oraz tworzyw sztucznych. Są przygotowani do podjęcia prac o charakterze technologiczno-inżynierskim w dużych zakładach syntezy organicznej oraz w zakładach związanych z produkcją małotonażową. Zdobyte przez absolwentów wiadomości umożliwiają również pracę w laboratoriach kontroli jakości oraz placówkach naukowo-badawczych. Dodatkowo absolwenci studiów II stopnia tej specjalności uzyskują szczegółowe wiadomości z zakresu chemii surowców naturalnych, technologii produktów małotonażowych, technologii kosmetyków, technologii leków, współczesnych środków ochrony roślin, toksykologii oraz nowoczesnej fotochemii. Uzyskują wiedzę na temat tradycyjnej i nowoczesnej katalizy przemysłowej, projektowania nowoczesnych katalizatorów i modelowania procesów katalitycznych włącznie z zastosowaniem obliczeń kwantowo – chemicznych reakcji z udziałem ciała stałego. Zdobywają umiejętność praktycznej syntezy katalizatorów, badania ich właściwości fizykochemicznych oraz określania ich aktywności. Absolwenci posiadają również szeroką wiedzę na temat produkcji bezodpadowych i proekologicznych, realizowanych w małych przedsiębiorstwach, oraz na temat nowoczesnych procesów biotechnologicznych. Absolwenci przygotowani są do podjęcia prac związanych z produkcją małotonażową, w szczególności z syntezą leków, barwników, środków ochrony roślin, środków powierzchniowo czynnych oraz kosmetyków. Zdobyte przez absolwentów wiadomości umożliwiają również pracę w nadzorze w dużych zakładach syntezy organicznej, w laboratoriach kontroli jakości oraz placówkach naukowo-badawczych. Absolwenci tej specjalności przygotowani są także do prowadzenia pod względem technologicznym produkcji w małych firmach chemicznych.

Absolwenci specjalności Technologia polimerów uzyskują ukierunkowane wiadomości na temat metod otrzymywania monomerów do produkcji związków wielkocząsteczkowych, chemii i technologii otrzymywania polimerów, metod badania ich właściwości, a także przetwórstwa i recyklingu tworzyw sztucznych. Absolwenci tej specjalności przygotowani są do pracy o charakterze technologiczno-inżynierskim w szeroko pojętej dziedzinie materiałów polimerowych. Mogą podjąć pracę w dużych zakładach produkujących polimery, dodatki do tworzyw sztucznych, zakładach przetwórstwa i recyklingu polimerów. Mogą także podejmować samodzielną działalność gospodarczą. Ponadto, absolwenci studiów II stopnia uzyskują szczegółowo ukierunkowane wiadomości na temat metod otrzymywania monomerów do produkcji związków wielkocząsteczkowych, chemii i technologii otrzymywania polimerów, metod badania ich właściwości, a także przetwórstwa i recyklingu tworzyw sztucznych, blend, (nano)kompozytów polimerowych oraz polimerów specjalnych – m.in. biopolimerów stosowanych w medycynie i farmacji. Posiadają wiedzę w zakresie nowoczesnych metod badania materiałów polimerowych – metody chromatograficzne, spektroskopowe, analizy termicznej i badania właściwości mechanicznych. Znają współczesne metody utylizacji odpadów z tworzyw sztucznych.
Absolwenci tej specjalności przygotowani są do pracy o charakterze technologiczno-inżynierskim oraz naukowo-badawczym w szeroko pojętej dziedzinie materiałów polimerowych. Mogą podjąć pracę w dużych zakładach produkujących polimery, dodatki do tworzyw sztucznych, zakładach przetwórstwa polimerów i firmach zajmujących się recyklingiem, jak również w laboratoriach kontroli jakości i placówkach naukowo-badawczych. Mogą także podejmować samodzielną działalność gospodarczą.

Absolwenci specjalności Kataliza Przemysłowa uzyskują obszerną wiedzę dotyczącą podstaw teoretycznych katalizy oraz procesów katalitycznych stosowanych w przemyśle chemicznym. Posiadają kompetencje w zakresie przemysłowej katalizy heterogenicznej, homogenicznej oraz biokatalizy. Poznają metody preparatyki katalizatorów przemysłowych oraz ich charakterystyki fizykochemicznej. Zdobywają wiedzę dotyczącą modelowania i projektowania układów katalitycznych. Są przygotowani do podjęcia pracy w różnorodnych gałęziach przemysłu chemicznego, biurach projektowych oraz jednostkach naukowo-badawczych. Mogą również podejmować samodzielną działalność gospodarczą.

Absolwenci specjalności Technologie środowiska i gospodarka odpadami posiadają szeroki zakres wiedzy z obszaru zagadnień związanych z technologiami i biotechnologiami nieorganicznymi w kontekście ich wpływu na środowisko naturalne. Studenci są zapoznawani z nowoczesnymi technologiami wytwarzania nawozów sztucznych, dodatków paszowych, wytwarzaniem garbników, pigmentów i różnych soli nieorganicznych. Posiadają szeroką wiedzę z zakresu gospodarki surowcami i odpadami a także zapoznają się z podstawami wiedzy w zakresie ograniczania negatywnego wpływu chemii na środowisko naturalne. Znają metody recyklingu z wykorzystaniem odpadów, termicznej utylizacji odpadów, odzysku użytecznych składników z odpadów, problematyki czystszej produkcji oraz ocen ekologicznych procesów wytwórczych i biotechnologii. Uzyskują niezbędne umiejętności konieczne do stosowania nowoczesnych metod oceny zanieczyszczeń środowiska i analityki środowiskowej oraz przemysłowej. Są zaznajomieni z nowoczesnymi technikami analitycznymi i ich zastosowaniem w analizie śladowych zanieczyszczeń środowiska naturalnego i w przemyśle. Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy w jednostkach badawczych i projektowych w przemyśle chemii nieorganicznej i laboratoriach analitycznych.

 
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Perspektywy zawodowe

Wszystkie gałęzie przemysłu chemicznego, przemysł farmaceutyczny, spożywczy i kosme-tyczny (zarówno produkcja, jak również labo-ratoria kontroli jakości lub badawczo-rozwojo-we). Własna firma zmałotonażową produkcją chemiczną lub kosmetyczną.

Prezentacje specjalności:

Kierunki studiów na WIiTCh

Biotechnologia

Studia stacjonarne I i II stopnia

Biotechnologia

Specjalność Biotechnologia przemysłowa i w ochronie środowiska

Dowiedz się więcej

Inżynieria chemiczna i procesowa

Studia stacjonarne I i II stopnia

Inżynieria chemiczna i procesowa

Trzy specjalności, w tym jedna realizowana w całości w języku angielskim

Dowiedz się więcej

Technologia chemiczna

Studia stacjonarne I i II stopnia

Technologia chemiczna

Siedem specjalności, w tym jedna realizowana w całości w języku angielskim

Dowiedz się więcej

Portal Rekrutacyjny PK:

Jak studia magisterskie na Politechnice Krakowskiej mogą Cię wyróżnić na rynku pracy?

Jak studia magisterskie na Politechnice Krakowskiej mogą Cię wyróżnić na rynku pracy? Ważnym drogowskazem podczas wyboru uczelni i kierunku jest zapotrzebowanie na określone grupy zawodów.
Czytaj całość

Działalność naukowa PK wysoko oceniona! Znamy ostateczne wyniki ewaluacji

Działalność naukowa PK wysoko oceniona! Znamy ostateczne wyniki ewaluacji Politechnika Krakowska otrzymała decyzje z Ministerstwo Edukacji i Nauki, będące odpowiedzią na złożone przez uczelnię odwołania
Czytaj całość

Studia magisterskie przepustką do dobrej pracy. Przekonaj się o tym na PK

Studia magisterskie przepustką do dobrej pracy. Przekonaj się o tym na PK Konkurencja na rynku pracy jest spora. Osoby ubiegające się o dobrą posadę poszukują
Czytaj całość

Student PK opracował podręcznik, który przybliża zagadnienia związane z elektrotechniką

Student PK opracował podręcznik, który przybliża zagadnienia związane z elektrotechniką Być może niektórzy studenci będą lekko zaskoczeni, gdy okaże się, że podręcznik z którego mogą
Czytaj całość

Trwa rejestracja do konkursu „O Złoty Indeks PK”

Trwa rejestracja do konkursu „O Złoty Indeks PK” Matematyka, chemia, informatyka i predyspozycje architektoniczne – w zakresie tych przedmiotów będzie odbywać się rywalizacja w ramach
Czytaj całość

5 zawodów, w których brakuje specjalistów. Co warto studiować?

5 zawodów, w których brakuje specjalistów. Co warto studiować? Rynek pracy nieustannie się zmienia. Zawody, które jeszcze kilka dekad temu nie istniały, dziś są jednymi
Czytaj całość

Kontakt do WKR WIiTCh

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna dla studiów I i II stopnia:
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
31-155 Kraków, ul. Warszawska 24

e-mail: rekrutacja-wiitch@pk.edu.pl

Numery telefonów

+48 533 175 851
+48 883 022 238
+48 730 265 251
+48 730 265 250
+48 796 368 745

Skład WKR

Przewodniczący WKR: dr inż. Piotr Suryło

Sekretarz WKR: dr inż. Paweł Śliwa

Członkowie:
dr inż. Barbara Laskowska
dr inż. Anna K. Nowak
mgr inż. Anna Wiącek

Efekty kształcenia

Kontakt do WKR WIiTCh

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna dla studiów I i II stopnia:
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
31-155 Kraków, ul. Warszawska 24

e-mail: rekrutacja-wiitch@pk.edu.pl

Numery telefonów

+48 533 175 851
+48 883 022 238
+48 730 265 251
+48 730 265 250
+48 796 368 745

Członkowie WKR

Przewodniczący WKR: dr inż. Piotr Suryło

Sekretarz WKR: dr inż. Otmar Vogt

Członkowie:
dr inż. Paweł Śliwa
dr inż. Anna Nowak
dr inż. Barbara Laskowska
mgr inż. Anna Wiącek

Akademiki

Wszelkie pytania związane z zakwaterowaniem w DS PK proszę kierować do Administracji Osiedla Studenckiego:

Adres: ul. Skarżyńskiego 5, 31-866 Kraków
Dom Studencki nr 2 LEON, pok. 01, 02, 05
tel./fax: (012) 648 14 86
e-mail: l.zukowski@pk.edu.pl
PON-PT godz. 8:30 – 14:00

Szczegółowe informacje dotyczące miejsc w akademikach.

Odtwórz wideo

Akademiki

Wszelkie pytania związane z zakwaterowaniem w DS PK proszę kierować do Administracji Osiedla Studenckiego:

Adres: ul. Skarżyńskiego 5, 31-866 Kraków
Dom Studencki nr 2 LEON, pok. 01, 02, 05
tel./fax: (012) 648 14 86
e-mail: l.zukowski@pk.edu.pl
PON-PT godz. 8:30 – 14:00

Szczegółowe informacje dotyczące miejsc w akademikach.

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie