Skip to content

Kataliza obliczeniowa

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

W zespole Kataliza obliczeniowa prowadzone są badania w zakresie katalizy heterogenicznej i homogenicznej, z zastosowaniem metod obliczeniowych chemii teoretycznej (głównie metod teorii funkcjonału gęstości, DFT).

Tematyka wykonywanych prac obejmuje przede wszystkim:

 • modelowanie materiałów i heterogenicznych układów katalitycznych w skali atomowej oraz w nanoskali,
 • badania właściwości katalizatorów oraz charakterystykę mechanizmów reakcji katalitycznych,
 • badania struktury i właściwości związków metaloorganicznych.

Kolejnym obszarem zainteresowań jest modelowanie molekularne w dziedzinie life science oraz modelowanie związków aktywnych biologicznie. W tej części badania skupiają się głównie na:

 • poznaniu natury oddziaływań i mechanizmów działania małocząsteczkowych związków biologicznie czynnych,
 • przewidywaniu aktywności związków małocząsteczkowych względem receptorów GPCR,
 • modelowaniu układów koloidalnych oraz solubilizacji w nich związków biologicznie aktywnych

Współpraca zagraniczna i krajowa:

 • General Chemistry (ALGC) – Materials Modelling Group, Vrije Universiteit Brussel
 • Operando Molecular Spectroscopy & Catalysis Laboratory, Department of Chemical Engineering, Lehigh University, USA
 • Zakład Chemii Metaloorganicznej, Wydział Chemii, UAM w Poznaniu
 • Zakład Chemii Nieorganicznej, Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski
 • Zespół Chemii Kwantowej, Zakład Chemii Teoretycznej, Wydział Chemii, UJ
 • Zespół Kinetyki Reakcji Heterogenicznych, Zakład Chemii Nieorganicznej, Wydział Chemii, UJ
 • Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN
 • Instytut Farmakologii PAN

W przygotowaniu...

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Jednostka nadrzędna:

Katedra Chemii i Technologii Organicznej (C-2)
Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

Kierownik grupy badawczej:
prof. dr hab. inż. Jarosław Handzlik

Skład osobowy:

prof. dr hab. inż.
dr inż.
PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie