Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Wnioski o świadczenia socjalne dla studentów studiów II stopnia

Dziekanat WIiTCh przypomina, że ostateczny termin składania wniosków o świadczenia socjalne na semestr letni w roku akademickim 2023/2024 to 29.02.2024 r., stypendia przyznawane są na wniosek studenta, nie są “przedłużane automatycznie”.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Dodatkowe terminy szkolenia bibliotecznego.

Informujemy, że biblioteka PK organizuje dodatkowe szkolenia dla studentów, którzy nie uczestniczyli jeszcze w szkoleniu bibliotecznym. Środa 10 kwietnia godz. 9.00 Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGEyZjU5YWItOGEzYy00NjRkLWI4ZjctNjliNmQ1ZjVkZWY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22dce0d30a-5d50-41b8-ac19-e7e0a83ea6b3%22%7d

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie