Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Oferta pracy – pracownik naukowo-badawczy w ramach projektu LIDER/41/0206/L-12/20/NCBR/2021

Nazwa jednostki: Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Katedra Chemii i Technologii Organicznej
Nazwa stanowiska: pracownik naukowo-badawczy
Typ konkursu NCBR: LIDER XII
Termin składania ofert: 31.12.2021, godz. 16:00

Wymagania:

 1. wykształcenie wyższe – doktorant lub doktor z zakresu chemii medycznej lub chemii organicznej,
 2. doświadczenie zawodowe:
 3. znajomość aktualnych trendów syntetycznych z pola zielonej chemii (umiejętność prowadzenia reakcji w polu promieniowania mikrofalowego oraz z udziałem ultradźwięków)
 4. doskonałe doświadczenie w zakresie ogólnej syntezy związków organicznych oraz metod umożliwiających ocenę czystości i potwierdzenia struktury
 5. doświadczenie w prowadzeniu obliczeń kwantowo-chemicznych (z udziałem metody DFT oraz klasycznej mechaniki) oraz w modelowaniu molekularnym usprawniającym proces projektowania leków (w tym znajomość technik Ligand-Base Drug Design oraz Protein-Base Drug Design)
 6. doświadczenie naukowe w postaci publikacji o zasięgu międzynarodowym
 7. udokumentowane wdrożenia oraz zgłoszenia patentowe/patenty
 8. znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2, umożliwiający korzystanie z literatury angielskojęzycznej

 

Opis zadań:

 1. Wykonywanie syntez organicznych zgodnie z procedurami i wytycznymi
 2. Oczyszczanie produktów reakcji, oznaczenie czystości produktu i potwierdzenie jego struktury korzystając z metod chromatograficznych (TLC, HPLC-MS) oraz spektroskopowych (1H NMR, 13C NMR, IR, MS)
 3. Wykonywanie badań z obszaru modelowania molekularnego (dokowanie do modelu homologicznego 5-HT7, dynamika molekularna, projektowanie nowych związków w oparciu o LBDD – metody SAR, QSAR)
 4. Pomoc w przygotowaniu publikacji naukowych i patentów

Warunki zatrudnienia:

Przewidywana stawka wynagrodzenia wynosi 2000 zł brutto miesięcznie na okres 20 miesięcy w projekcie ” Innowacyjne związki first-in-class, jako ligandy receptora 5-HT7 w leczeniu potrójnie negatywnego raka piersi TNBC” finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Lider XII, nr LIDER/41/0206/L-12/20/NCBR/2021.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie skierowane do kierownika projektu: mgr inż. Damian Kułaga, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Katedra Chemii i Technologii Organicznej, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków,
 2. CV,
 3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2135).).

Dokumenty należy złożyć osobiście do dnia 31.12.2021 do godz. 16:00 na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej (laboratorium 534) lub mailowo na adres: damian.kulaga@pk.edu.pl

Jednostka przedstawiająca ofertę zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Obowiązek informacyjny wynikający z RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Warszawska 24, 31-155 Kraków,
 2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@pk.edu.pl i tel. 12 628 22 37,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z niniejszym zapytaniem ofertowym tj. w celu zawarcia umowy i realizacji zamówienia,
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na postawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie:
  a) Zarządzenia nr 67 Rektora PK z dnia 22 grudnia 2016 r. z późniejszymi zmianami w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych Politechniki Krakowskiej,
  b) Zarządzenia nr 82 Rektora PK z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na Politechnice Krakowskiej przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.
 5. Pani/Pana dane osobowe zostaną pozyskane na podstawie złożonej oferty lub/oraz na podstawie zawartej umowy,
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat lub w okresie niezbędnym do wyżej wskazanych celów przewidzianych przepisami prawa oraz wewnętrznymi aktami prawnymi obowiązującymi na Politechnice Krakowskiej,
 7. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału
  w postępowaniu, brak ich podania spowoduje brak możliwości wyboru oferty i zawarcia umowy,
 8. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy uczelni oraz osoby lub podmioty, którym udostępniona będzie dokumentacja postępowania zgodnie z Zarządzeniem Rektora 67 z dnia 22 grudnia 2016 r., z późn. zm. oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,
 9. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
 10. posiada Pani/Pan: prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 11. nie przysługuje Pani/Panu: prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Pomiar oddziaływań międzycząsteczkowych – seminarium

Firma NanoTemper Technologies zaprasza na seminarium poświęcone tematyce pomiaru oddziaływań międzycząsteczkowych. Nasza ta jest wyspecjalizowanym producentem systemów Monolith, służących do tego właśnie celu. Poprzez pomiar

Harmonogram egzaminów dyplomowych

Poniżej przedstawiam harmonogram egzaminów dyplomowych dla studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia LTO TP APIS PTiZP CTK IPT BIOTECHNOLOGIA      

Stypendium naukowe w projekcie OPUS-LAP20 (NCN)

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stypendium naukowe w projekcie: OPUS-LAP20 (NCN) pt.: „Zaawansowane fotoutwardzalne nanokompozyty polimerowe otrzymywane w technologiach szybkiego

Szkolenie CDBN i CTT PK – 21.06.2022

Centrum Doskonalenia Badań Naukowych oraz Centrum Transferu Technologii PK zapraszają na szkolenie: 1. Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki FENG (zakres: założenia programu, aplikowanie i ocena)-

Postępowania na WIiTCh

Informacje prasowe, wywiady

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie