Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Oferta pracy – pracownik naukowo-badawczy w ramach projektu LIDER/41/0206/L-12/20/NCBR/2021

Nazwa jednostki: Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Katedra Chemii i Technologii Organicznej
Nazwa stanowiska: pracownik naukowo-badawczy
Typ konkursu NCBR: LIDER XII
Termin składania ofert: 31.12.2021, godz. 16:00

Wymagania:

 1. wykształcenie wyższe – doktorant lub doktor z zakresu chemii medycznej lub chemii organicznej,
 2. doświadczenie zawodowe:
 3. znajomość aktualnych trendów syntetycznych z pola zielonej chemii (umiejętność prowadzenia reakcji w polu promieniowania mikrofalowego oraz z udziałem ultradźwięków)
 4. doskonałe doświadczenie w zakresie ogólnej syntezy związków organicznych oraz metod umożliwiających ocenę czystości i potwierdzenia struktury
 5. doświadczenie w prowadzeniu obliczeń kwantowo-chemicznych (z udziałem metody DFT oraz klasycznej mechaniki) oraz w modelowaniu molekularnym usprawniającym proces projektowania leków (w tym znajomość technik Ligand-Base Drug Design oraz Protein-Base Drug Design)
 6. doświadczenie naukowe w postaci publikacji o zasięgu międzynarodowym
 7. udokumentowane wdrożenia oraz zgłoszenia patentowe/patenty
 8. znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2, umożliwiający korzystanie z literatury angielskojęzycznej

 

Opis zadań:

 1. Wykonywanie syntez organicznych zgodnie z procedurami i wytycznymi
 2. Oczyszczanie produktów reakcji, oznaczenie czystości produktu i potwierdzenie jego struktury korzystając z metod chromatograficznych (TLC, HPLC-MS) oraz spektroskopowych (1H NMR, 13C NMR, IR, MS)
 3. Wykonywanie badań z obszaru modelowania molekularnego (dokowanie do modelu homologicznego 5-HT7, dynamika molekularna, projektowanie nowych związków w oparciu o LBDD – metody SAR, QSAR)
 4. Pomoc w przygotowaniu publikacji naukowych i patentów

Warunki zatrudnienia:

Przewidywana stawka wynagrodzenia wynosi 2000 zł brutto miesięcznie na okres 20 miesięcy w projekcie ” Innowacyjne związki first-in-class, jako ligandy receptora 5-HT7 w leczeniu potrójnie negatywnego raka piersi TNBC” finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Lider XII, nr LIDER/41/0206/L-12/20/NCBR/2021.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie skierowane do kierownika projektu: mgr inż. Damian Kułaga, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Katedra Chemii i Technologii Organicznej, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków,
 2. CV,
 3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2135).).

Dokumenty należy złożyć osobiście do dnia 31.12.2021 do godz. 16:00 na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej (laboratorium 534) lub mailowo na adres: damian.kulaga@pk.edu.pl

Jednostka przedstawiająca ofertę zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Obowiązek informacyjny wynikający z RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Warszawska 24, 31-155 Kraków,
 2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@pk.edu.pl i tel. 12 628 22 37,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z niniejszym zapytaniem ofertowym tj. w celu zawarcia umowy i realizacji zamówienia,
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na postawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie:
  a) Zarządzenia nr 67 Rektora PK z dnia 22 grudnia 2016 r. z późniejszymi zmianami w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych Politechniki Krakowskiej,
  b) Zarządzenia nr 82 Rektora PK z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na Politechnice Krakowskiej przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.
 5. Pani/Pana dane osobowe zostaną pozyskane na podstawie złożonej oferty lub/oraz na podstawie zawartej umowy,
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat lub w okresie niezbędnym do wyżej wskazanych celów przewidzianych przepisami prawa oraz wewnętrznymi aktami prawnymi obowiązującymi na Politechnice Krakowskiej,
 7. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału
  w postępowaniu, brak ich podania spowoduje brak możliwości wyboru oferty i zawarcia umowy,
 8. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy uczelni oraz osoby lub podmioty, którym udostępniona będzie dokumentacja postępowania zgodnie z Zarządzeniem Rektora 67 z dnia 22 grudnia 2016 r., z późn. zm. oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,
 9. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
 10. posiada Pani/Pan: prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 11. nie przysługuje Pani/Panu: prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Orlen – praktyki studenckie

Zapraszamy do aplikowania na płatne praktyki letnie w ORLENIE. 25 miejsc czeka na studentów i absolwentów uczelni wyższych. Program zakłada 3 miesięczny rozwój w Obszarze

Dodatkowe terminy szkoleń świadomościowych

Dodatkowe terminy spotkań w języku polskim oraz 1 w języku angielskim, dla studentek i studentów którzy jeszcze nie uczestniczyli w obowiązkowym szkoleniu świadomościowym. Linki i terminy w rozwinięciu.

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie OPUS-LAP20

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stypendium naukowe w projekcie OPUS-LAP20 (NCN) pt.: „Zaawansowane fotoutwardzalne nanokompozyty polimerowe otrzymywane w technologiach szybkiego

Seminarium Wydziałowe

W imieniu Dziekana Wydziału dr hab. inż. Piotra Michorczyka, prof. PK, zapraszam na Seminarium Wydziałowe, na którym swoją prezentację przedstawi dr inż. Olga Długosz z

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie