Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Nabór na stanowisko Pracownik techniczny-onkologiczny, Projekt LIDER XII

Nazwa jednostki: Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Katedra Chemii i Technologii Organicznej
Nazwa stanowiska: Pracownik techniczny – onkologiczny
Typ konkursu NCBR:
LIDER XII
Termin składania ofert: 22.07.2024, godz. 16:00

 

Wymagania:

 1. wykształcenie wyższe – doktor z dziedziny nauk biologicznych,
 2. doświadczenie zawodowe:
 3. przeszkolenie oraz doświadczenie w pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi
 4. posiada odpowiednie kwalifikacje i zgody na planowanie i wykonywanie procedur medycznych na zwierzętach laboratoryjnych
 5. posiada udokumentowane dorobkiem naukowym doświadczenie w zakresie inokulacji komórek nowotworowych do organizmu myszy, podań związków różnymi drogami, monitorowania stanu zwierząt m.in. wskutek pomiarów masy ciała, wykonywania pomiarów objętości guzów np. za pomocą suwmiarki elektronicznej
 6. zna procedurę wykonania badania USG dostosowaną do myszy laboratoryjnych, a także posiada niezbędną wiedzę i umiejętności pozwalające na analizę uzyskanych wyników
 7. znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2, umożliwiająca korzystanie z literatury angielskojęzycznej

 

Opis zadań:

 1. pomiar przyżyciowych funkcji zwierząt laboratoryjnych
 2. indukcja i monitorowanie guza nowotworowego w tym badania USG pod wpływem podanych związków chemicznych
 3. sakryfikacja zwierząt wraz z zabezpieczeniem materiału biologicznego

 

Warunki zatrudnienia:

Przewidywana stawka wynagrodzenia wynosi 1000 zł brutto miesięcznie na okres 3 miesięcy w projekcie ”Innowacyjne związki first-in-class, jako ligandy receptora 5-HT7 w leczeniu potrójnie negatywnego raka piersi TNBC” finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Lider XII, nr LIDER/41/0206/L-12/20/NCBR/2021.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie skierowane do kierownika projektu: dr inż. Damian Kułaga, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Katedra Chemii i Technologii Organicznej, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków,
 2. CV,
 3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2135).).
 4. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym

 

Dokumenty należy złożyć osobiście do dnia 22.07.2024 do godz. 16:00 na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej PK (Sekretariat WIiTCh, pokój 10) lub mailowo na adres: damian.kulaga@pk.edu.pl

Jednostka przedstawiająca ofertę zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Obowiązek informacyjny wynikający z RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Warszawska 24, 31-155 Kraków,
 2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@pk.edu.pl i tel. 12 628 22 37,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z niniejszym zapytaniem ofertowym tj. w celu zawarcia umowy i realizacji zamówienia,
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na postawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie:
  a) Zarządzenia nr 67 Rektora PK z dnia 22 grudnia 2016 r. z późniejszymi zmianami w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych Politechniki Krakowskiej,
  b) Zarządzenia nr 82 Rektora PK z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na Politechnice Krakowskiej przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.
 5. Pani/Pana dane osobowe zostaną pozyskane na podstawie złożonej oferty lub/oraz na podstawie zawartej umowy,
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat lub w okresie niezbędnym do wyżej wskazanych celów przewidzianych przepisami prawa oraz wewnętrznymi aktami prawnymi obowiązującymi na Politechnice Krakowskiej,
 7. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postępowaniu, brak ich podania spowoduje brak możliwości wyboru oferty i zawarcia umowy,
 8. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy uczelni oraz osoby lub podmioty, którym udostępniona będzie dokumentacja postępowania zgodnie z Zarządzeniem Rektora 67 z dnia 22 grudnia 2016 r., z późn. zm. oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,
 9. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
 10. posiada Pani/Pan: prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 11. nie przysługuje Pani/Panu: prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa
  w art. 20 RODO, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie SONATA-17 (NCN)

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stypendium naukowe dla studenta w projekcie: SONATA-17 (NCN) pt.: „Analiza możliwości chemolizy bio-materiałów poliuretanowych syntezowanych z bio-polioli o rożnej strukturze chemicznej i analiza wpływu otrzymanych bio-recyklatów na proces ekspansji i właściwości nowych bio-poliuretanów”, nr 2021/43/D/ST5/01222.

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie: OPUS 21 (NCN)

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stypendium naukowe w projekcie: OPUS 21 (NCN) pt.: „Nowe możliwości rozwoju strategii projektowania i funkcjonalizacji kropek węglowych jako wielofunkcyjnych, dynamicznych, zielonych systemów fotoinicjujących i fotokatalizatorów wykorzystywanych w procesach fotopolimeryzacji” nr 2021/41/B/ST5/04533.

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie