Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Konkurs na stanowisko typu konstruktor urządzenia elektronik w projekcie finansowanym ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju LIDER13/0156/2022 (2 stanowiska)

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na zatrudnienie na stanowisku typu konstruktor urządzenia elektronik w projekcie finansowanym ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju LIDER13/0156/2022 pt.”Opracowanie nowej generacji, nietoksycznych, antybakteryjnych żywic wraz z drukarką 3D dla przemysłu stomatologicznego do otrzymywania tymczasowych koron i mostów”

Nazwa stanowiska: konstruktor urządzenia elektronik
Liczba miejsc: 2

Wymagania:
Wykształcenie: co najmniej średnie wykształcenie w dziedzinie Elektronika, Elektrotechnika, Mechanika i Budowa Maszyn, Automatyka i Robotyka lub pokrewne

Doświadczenie:
• Doświadczenie w projektowaniu konstrukcji w np. programie Fusion, Solidworks itp.
• Znajomość elementów elektronicznych
• Mile widziane doświadczenie w konstrukcji urządzeń typu drukarka 3D
• Mile widziana znajomość obsługi Eagle

Opis zadań:
Rola w projekcie: Konstruktor/elektronik będzie odpowiedzialny za zaprojektowanie elementów do drukarki 3D oraz skonstruowanie w/w urządzenia. Będzie także odpowiedzialny za modyfikację lub zaprojektowanie i wdrożenie układów elektronicznych do modyfikacji drukarki.

Warunki zatrudnienia:
Wymiar zaangażowania: 22,5 godz./1 mies., przewidywana stawka wynagrodzenia wynosi 900,00 zł brutto miesięcznie na okres 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia) w projekcie ”Opracowanie nowej generacji, nietoksycznych, antybakteryjnych żywic wraz z drukarką 3D dla przemysłu stomatologicznego do otrzymywania tymczasowych koron i mostów” finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr LIDER13/0156/2022

Wymagane dokumenty:
1.Podanie skierowane do Kierownika Projektu dr inż. Moniki Topy – Skwarczyńskiej, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
2.CV,
3.List motywacyjny
4.Skan dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o odbywaniu studiów w dziedzinie Elektronika, Elektrotechnika, Mechanika i Budowa Maszyn, Automatyka i Robotyka lub pokrewne.
5.Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2135).

Dokumenty należy złożyć e-mailowo do dnia 05.07.2024 r., godz. 16:00 na adres: topaskwarczynskamonika@gmail.com
Jednostka przedstawiająca ofertę zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Wszelkie pytania dotyczące ogłoszenia proszę kierować na adres e-mailowy: topaskwarczynskamonika@gmail.com

Obowiązek informacyjny wynikający z RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
1.administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Warszawska 24, 31-155 Kraków,
2.kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@pk.edu.pl i tel. 12 628 22 37,
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z niniejszym zapytaniem ofertowym tj. w celu zawarcia umowy i realizacji zamówienia,
4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na postawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie:
a)Zarządzenia nr 67 Rektora PK z dnia 22 grudnia 2016 r. z późniejszymi zmianami
w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych Politechniki Krakowskiej,
b) Zarządzenia nr 82 Rektora PK z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na Politechnice Krakowskiej przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.
5.Pani/Pana dane osobowe zostaną pozyskane na podstawie złożonej oferty lub/oraz na podstawie zawartej umowy,
6.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat lub w okresie niezbędnym do wyżej wskazanych celów przewidzianych przepisami prawa oraz wewnętrznymi aktami prawnymi obowiązującymi na Politechnice Krakowskiej,
7.podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału
w postepowaniu, brak ich podania spowoduje brak możliwości wyboru oferty i zawarcia umowy,
8.odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy uczelni oraz osoby lub podmioty, którym udostępniona będzie dokumentacja postępowania zgodnie
z Zarządzeniem Rektora 67 z dnia 22 grudnia 2016 r., z późn. zm. oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,
9.w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany,
10.posiada Pani/Pan: prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
11.nie przysługuje Pani/Panu: prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa
w art. 20 RODO, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie SONATA-17 (NCN)

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stypendium naukowe dla studenta w projekcie: SONATA-17 (NCN) pt.: „Analiza możliwości chemolizy bio-materiałów poliuretanowych syntezowanych z bio-polioli o rożnej strukturze chemicznej i analiza wpływu otrzymanych bio-recyklatów na proces ekspansji i właściwości nowych bio-poliuretanów”, nr 2021/43/D/ST5/01222.

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie: OPUS 21 (NCN)

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stypendium naukowe w projekcie: OPUS 21 (NCN) pt.: „Nowe możliwości rozwoju strategii projektowania i funkcjonalizacji kropek węglowych jako wielofunkcyjnych, dynamicznych, zielonych systemów fotoinicjujących i fotokatalizatorów wykorzystywanych w procesach fotopolimeryzacji” nr 2021/41/B/ST5/04533.

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie