Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Ogłoszenie WKR WIiTCh o terminie i formie składania dokumentów dla obywateli polskich biorących udział w rekrutacji na studia I stopnia

W dniach 15–19 lipca 2024 Kandydaci na studia I stopnia zakwalifikowani do wpisu zobowiązani są do dostarczenia do Komisji Rekrutacyjnej (Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, sala nr 5 na parterze) następujących dokumentów:

1) Dokumenty będące podstawą rekrutacji:

  • kserokopia świadectwa dojrzałości wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz opcjonalnie kserokopia aneksu do tego świadectwa, w przypadku gdy podstawą przyjęcia na studia jest ocena z przedmiotu wskazanego w aneksie (oryginały do wglądu), albo
  • kserokopia świadectwa dojrzałości wydanego przez szkołę średnią oraz opcjonalnie kserokopia zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w przypadku gdy podstawą przyjęcia na studia jest ocena z przedmiotu wskazanego w zaświadczeniu (oryginał do wglądu), albo
  • kserokopia innego dokumentu, o którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, np. kserokopia dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika (oryginały do wglądu),

2) Podpisany formularz rekrutacyjny zawierający wniosek o wpis na listę studentów oraz ankietę osobową (wydruk z programu do elektronicznej rejestracji),

3) W przypadku braku zaksięgowania opłaty rekrutacyjnej, dokument potwierdzający dokonanie opłaty

 

Do kandydatów, którzy zostaną Wpisani na listę studentów zostanie wysłane Pocztą Polską skierowanie na badania lekarski. Następnie Kandydaci są zobowiązani dostarczyć, osobiście lub pocztą, do WKR zaświadczenie lekarskie do dnia 30 września 2024 r.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie SONATA-17 (NCN)

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stypendium naukowe dla studenta w projekcie: SONATA-17 (NCN) pt.: „Analiza możliwości chemolizy bio-materiałów poliuretanowych syntezowanych z bio-polioli o rożnej strukturze chemicznej i analiza wpływu otrzymanych bio-recyklatów na proces ekspansji i właściwości nowych bio-poliuretanów”, nr 2021/43/D/ST5/01222.

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie: OPUS 21 (NCN)

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stypendium naukowe w projekcie: OPUS 21 (NCN) pt.: „Nowe możliwości rozwoju strategii projektowania i funkcjonalizacji kropek węglowych jako wielofunkcyjnych, dynamicznych, zielonych systemów fotoinicjujących i fotokatalizatorów wykorzystywanych w procesach fotopolimeryzacji” nr 2021/41/B/ST5/04533.

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie