Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Konkurs na stypendium naukowe dla doktoranta/stypendysty w Katedrze Chemii i Technologii Organicznej – Projekt OPUS 23

Nazwa jednostki: Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Katedra Chemii i Technologii Organicznej
Nazwa stanowiska:  Doktorant-stypendysta
Typ konkursu NCN: OPUS 23
Termin składania ofert: 24.01.2024, godz. 16:00 

Konkurs na STYPENDIUM NAUKOWE DLA DOKTORANTA/ STYPENDYSTY w Katedrze Chemii i Technologii Organicznej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki 

Stanowisko: Stypendysta – Doktorant 01.02.2024-30.11.2024

 

Poszukujemy osoby do pracy na stanowisko STYPENDYSTA-Doktorant w ramach projektu OPUS 23 „Połączenie odwodornienia z metatezą jako sposób integracji surowcowej oraz efektywna metoda generowania metatetycznych centrów aktywnych”.

 

Cel projektu oraz popularnonaukowy opis dostępny na stronie: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2022-03-15-ako9z8/streszczenia/559195-pl.pdf

Kierownik projektu: dr hab. inż. Piotr Michorczyk, prof. PK

 

Wymagania:

 • Status doktoranta w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie i w okresie realizacji zadań w projekcie i/lub gotowość do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej Politechniki Krakowskiej
 • doświadczenie w charakterystyce materiałów porowatych i katalitycznych,
 • znajomość bazowych technik fizykochemicznych stosowanych w pomiarach katalitycznych,
 • znajomość powszechnie używanego oprogramowania, takiego jak MS Office, oraz oprogramowania do wizualizacji wyników, np. Origin Pro,
 • dobra znajomość języka angielskiego, pozwalająca na swobodną komunikację w mowie i piśmie,
 • systematyczna oraz zorganizowana praca w zespole badawczym w ścisłej współpracy z Kierownikiem Projektu oraz innymi pracownikami zatrudnionymi przy realizacji grantu.

 

Opis zadań:

 • Preparatyka katalizatorów tlenkowych,
 • charakterystyka składu chemicznego katalizatorów molibdenowych oraz badania UV-Vis DRS i TPR,
 • wykonanie wstępnych badań katalitycznych w procesie odwodornienia alkanów i metatezy olefin,
 • obróbka danych eksperymentalnych i przygotowanie raportów.

 

Warunki zatrudnienia:

Wysokość stypendium wynosi 1.800,00 zł miesięcznie brutto
01.02.2024-30.11.2024

 

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie skierowane do kierownika projektu dr hab. inż. Piotr Michorczyka, prof. PK:, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Katedra Chemii i Technologii Organicznej, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, zawierające uzasadnienie dlaczego aplikant ubiega się o oferowane stanowisko, jego cele i plany zawodowe, opis realizowanych projektów badawczych oraz nabyte uprzednio doświadczenie i kwalifikacje zawodowe.
 2. CV
 3. Kopie dyplomów oraz pełna lista stopni/tytułów naukowych oraz certyfikatów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
 4. Lista udziału w konferencjach oraz publikacji.
 5. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2135).

 

Dokumenty należy przesłać w formie jednego pliku pdf w terminie do dnia 24 stycznia 2024 roku, godz. 16:00 na adres: piotr.michorczyk@pk.edu.pl

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 29 stycznia 2024 roku

 

Dodatkowe informacje:

Oferowane stypendium naukowe w ramach projektu badawczego pt.: „Połączenie odwodornienia z metatezą jako sposób integracji surowcowej oraz efektywna metoda generowania metatetycznych centrów aktywnych” finansowane jest ze środków przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki.

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami, zaproszenia ich do wzięcia udziału w rozmowie kwalifikacyjnej.

Dopuszcza się sytuację, w której stypendium zostanie przyznane osobie będącej na drugiej pozycji na liście rankingowej, pod warunkiem, że laureat konkursu przed podpisaniem umowy stypendialnej zrezygnuje z jego pobierania.

Dopuszcza się możliwość nierozstrzygnięcia konkursu.

Od decyzji Komisji Stypendialnej nie przysługuje odwołanie.

Z uwagi na zapis regulaminu NCN: „Stypendium naukowe NCN można łączyć z innymi stypendiami oraz wynagrodzeniami finansowanymi ze środków NCN przyznanymi w ramach więcej niż jednego projektu badawczego z tym, że łączna kwota pobieranych stypendiów i wynagrodzeń nie może przekroczyć 5.000,00 zł miesięcznie”, w przypadku doktoranta już pobierającego wynagrodzenie/stypendium w ramach innego projektu NCN kwota stypendium będzie musiała ulec odpowiedniemu pomniejszeniu.

Stypendium przyznawane jest zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.).

Kontakt: wszelkie pytania związane z procesem rekrutacji proszę kierować do kierownika projektu dr hab. inż. Piotr Michorczyk, prof. PK, piotr.michorczyk@pk.edu.pl

 

Obowiązek informacyjny wynikający z RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Warszawska 24, 31-155 Kraków,
 2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@pk.edu.pl i tel. 12 628 22 37,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z niniejszym zapytaniem ofertowym tj. w celu zawarcia umowy i realizacji zamówienia,
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na postawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie:
  a) Zarządzenia nr 67 Rektora PK z dnia 22 grudnia 2016 r. z późniejszymi zmianami w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych Politechniki Krakowskiej,
  b) Zarządzenia nr 82 Rektora PK z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na Politechnice Krakowskiej przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.
 5. Pani/Pana dane osobowe zostaną pozyskane na podstawie złożonej oferty lub/oraz na podstawie zawartej umowy,
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat lub w okresie niezbędnym do wyżej wskazanych celów przewidzianych przepisami prawa oraz wewnętrznymi aktami prawnymi obowiązującymi na Politechnice Krakowskiej,
 7. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziałuw postępowaniu, brak ich podania spowoduje brak możliwości wyboru oferty i zawarcia umowy,
 8. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy uczelni oraz osoby lub podmioty, którym udostępniona będzie dokumentacja postępowania zgodnie
  z Zarządzeniem Rektora 67 z dnia 22 grudnia 2016 r., z późn. zm. oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,
 9. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
 10. posiada Pani/Pan: prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 11. nie przysługuje Pani/Panu: prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa
  w art. 20 RODO, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie SONATA-17 (NCN)

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stypendium naukowe dla studenta w projekcie: SONATA-17 (NCN) pt.: „Analiza możliwości chemolizy bio-materiałów poliuretanowych syntezowanych

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie