Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Konkurs na stanowisko typu Stypendysta/Student/Doktorant w projekcie NCN OPUS-23

Nazwa jednostki: Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Katedra Chemii i Technologii Polimerów
Nazwa stanowiska: Stypendysta/Student/Doktorant_1

Typ konkursu NCN: OPUS – 23
Termin składania ofert: 16.10.2023, godz. 13:00
Forma składania ofert: osobiście

Wymagania:

  • tytuł zawodowy magistra lub mgr inżyniera w dziedzinie Chemia, Technologia chemiczna,  preferowana specjalność: technologia polimerów, chemia polimerów,
  • status doktoranta w Szkole Doktorskiej Politechniki Krakowskiej (SD PK), dyscyplina Inżynieria chemiczna,
  • znajomość metod modyfikacji, charakteryzowania i przetwarzania polimerów oraz nanokompozytów polimerowych, zwłaszcza poliuretanów,
  • zdolność do pracy w zespole,
  • znajomość języka angielskiego.

Opis zadań:

Optymalizacja warunków syntezy cyklicznych węglanów w oparciu o 4,4’-(1,4-fenyleno)bis(1,3-dioksolan-2-on) (PBDO). Optymalizacja sposobu syntezy POSS-diaminy. Zaprojektowanie i synteza segmentowego kopolimeru termoplastycznego bezizocyjanianiowy poliuretan (NIPU)-POSS z diamino-POSS wbudowanym w łańcuch główny. Przygotowanie roztworów NIPU-POSS/chityna i chitozan, wytwarzanie włókien NIPU-POSS/chityna, chitozan techniką elektroprzędzenia, Ocena struktury i morfologii wytworzonych materiałów hybrydowych, charakterystyka termiczna i właściwości mechaniczne NIPU-POSS/chityna, chitozan. Określenie relacji typu struktura-morfologia-właściwości. Uczestnictwo w przygotowaniu publikacji naukowych.

Warunki zatrudnienia:

Stypendium naukowe w wysokości 2000,- zł brutto miesięcznie na okres 36 miesięcy w ramach projektu badawczego pt. „Projektowanie i wytwarzanie modyfikowanych termoplastycznych bezizocyjanianowych włókien polihydroksyuretanowych” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (Umowa nr UMO-2022/45/B/ST8/03060).

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie skierowane do kierownika projektu: Prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Katedra Chemii i Technologii Polimerów, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków,
  2. CV,
  3. Informacja o osiągnięciach naukowych, wyróżnieniach i stażach naukowych,
  4. Zaświadczenie potwierdzające status doktoranta w SD PK,
  5. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08. 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2135) i art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dokumenty należy złożyć do dnia 16.10.2023, godz. 13:00 w sekretariacie Katedry Chemii i Technologii Polimerów Politechniki Krakowskiej.

Wybór kandydata odbędzie się zgodnie z REGULAMINEM PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NAUKOWYCH NCN W PROJEKTACH BADAWCZYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM NAUKI (Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019r.), dostępnym  na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki (https://www.ncn.gov.pl/).

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Dodatkowe terminy szkolenia bibliotecznego.

Informujemy, że biblioteka PK organizuje dodatkowe szkolenia dla studentów, którzy nie uczestniczyli jeszcze w szkoleniu bibliotecznym. Środa 10 kwietnia godz. 9.00 Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGEyZjU5YWItOGEzYy00NjRkLWI4ZjctNjliNmQ1ZjVkZWY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22dce0d30a-5d50-41b8-ac19-e7e0a83ea6b3%22%7d

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie