Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Konkurs na stanowisko typu Stypendysta/Student/Doktorant w projekcie NCN OPUS-23

Nazwa jednostki: Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Katedra Chemii i Technologii Polimerów
Nazwa stanowiska: Stypendysta/Student/Doktorant_1

Typ konkursu NCN: OPUS – 23
Termin składania ofert: 16.10.2023, godz. 13:00
Forma składania ofert: osobiście

Wymagania:

  • tytuł zawodowy magistra lub mgr inżyniera w dziedzinie Chemia, Technologia chemiczna,  preferowana specjalność: technologia polimerów, chemia polimerów,
  • status doktoranta w Szkole Doktorskiej Politechniki Krakowskiej (SD PK), dyscyplina Inżynieria chemiczna,
  • znajomość metod modyfikacji, charakteryzowania i przetwarzania polimerów oraz nanokompozytów polimerowych, zwłaszcza poliuretanów,
  • zdolność do pracy w zespole,
  • znajomość języka angielskiego.

Opis zadań:

Optymalizacja warunków syntezy cyklicznych węglanów w oparciu o 4,4’-(1,4-fenyleno)bis(1,3-dioksolan-2-on) (PBDO). Optymalizacja sposobu syntezy POSS-diaminy. Zaprojektowanie i synteza segmentowego kopolimeru termoplastycznego bezizocyjanianiowy poliuretan (NIPU)-POSS z diamino-POSS wbudowanym w łańcuch główny. Przygotowanie roztworów NIPU-POSS/chityna i chitozan, wytwarzanie włókien NIPU-POSS/chityna, chitozan techniką elektroprzędzenia, Ocena struktury i morfologii wytworzonych materiałów hybrydowych, charakterystyka termiczna i właściwości mechaniczne NIPU-POSS/chityna, chitozan. Określenie relacji typu struktura-morfologia-właściwości. Uczestnictwo w przygotowaniu publikacji naukowych.

Warunki zatrudnienia:

Stypendium naukowe w wysokości 2000,- zł brutto miesięcznie na okres 36 miesięcy w ramach projektu badawczego pt. „Projektowanie i wytwarzanie modyfikowanych termoplastycznych bezizocyjanianowych włókien polihydroksyuretanowych” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (Umowa nr UMO-2022/45/B/ST8/03060).

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie skierowane do kierownika projektu: Prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Katedra Chemii i Technologii Polimerów, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków,
  2. CV,
  3. Informacja o osiągnięciach naukowych, wyróżnieniach i stażach naukowych,
  4. Zaświadczenie potwierdzające status doktoranta w SD PK,
  5. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08. 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2135) i art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dokumenty należy złożyć do dnia 16.10.2023, godz. 13:00 w sekretariacie Katedry Chemii i Technologii Polimerów Politechniki Krakowskiej.

Wybór kandydata odbędzie się zgodnie z REGULAMINEM PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NAUKOWYCH NCN W PROJEKTACH BADAWCZYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM NAUKI (Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019r.), dostępnym  na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki (https://www.ncn.gov.pl/).

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie SONATA-17 (NCN)

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stypendium naukowe dla studenta w projekcie: SONATA-17 (NCN) pt.: „Analiza możliwości chemolizy bio-materiałów poliuretanowych syntezowanych z bio-polioli o rożnej strukturze chemicznej i analiza wpływu otrzymanych bio-recyklatów na proces ekspansji i właściwości nowych bio-poliuretanów”, nr 2021/43/D/ST5/01222.

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie: OPUS 21 (NCN)

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stypendium naukowe w projekcie: OPUS 21 (NCN) pt.: „Nowe możliwości rozwoju strategii projektowania i funkcjonalizacji kropek węglowych jako wielofunkcyjnych, dynamicznych, zielonych systemów fotoinicjujących i fotokatalizatorów wykorzystywanych w procesach fotopolimeryzacji” nr 2021/41/B/ST5/04533.

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie