Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Doktorant-stypendysta w projekcie SONATA BIS-11

Doktorant-stypendysta projekt SONATA BIS-11 ,,Eksperymentalna i numeryczna analiza transportu masy i ciepła w „szytych na miaręwypełnieniach stacjonarnych dla procesów realizowanych
w układach gaz-ciało stałe

Konkurs na STYPENDIUM NAUKOWE DLA DOKTORANTA/STYPENDYSTY w Katedrze Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

Stanowisko: Stypendysta – Doktorant (1 rok) 1.11.2023-31.10.2024

Poszukujemy osoby do pracy na stanowisko STYPENDYSTA-Doktorant w ramach projektu SONATA BIS-11 ,,Eksperymentalna i numeryczna analiza transportu masy i ciepła w „szytych na miaręwypełnieniach stacjonarnych dla procesów realizowanych w układach
gaz-ciało stałe

Cel projektu oraz popularnonaukowy opis dostępny na stronie: https://projekty.ncn.gov.pl/opisy/531199-pl.pdf

Kierownik projektu: dr hab. inż. Katarzyna Bizon, prof. PK

Nazwa stanowiska: Stypendysta doktorant

 

Wymagania:

 • status doktoranta w szkole doktorskiej
 • ukończone studia drugiego stopnia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa lub pokrewnym (technologia chemiczna, inżyniera mechaniczna, energetyka lub matematyka stosowana)
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca korzystanie z literatury naukowej oraz redagowanie tekstów technicznych i naukowych
 • znajomość technik laboratoryjnych z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej
 • bardzo dobra znajomość środowiska obliczeniowego Matlab
 • udokumentowana wiedza z zakresu modelowania procesów fizycznych lub chemicznych w układach heterogenicznych i zastosowania metod numerycznych do symulacji takich procesów
 • zainteresowanie zagadnieniami ruchu ciepła i masy w układach heterogenicznych gaz-ciało stałe oraz integracją i intensyfikacją procesów fizycznych i chemicznych
 • motywacja do pracy naukowej oraz gotowość rozszerzania posiadanej wiedzy i umiejętności
 • umiejętność pracy w zespole

 

Opis zadań:

 • opracowanie modeli matematycznych dla procesów sorpcji fizycznej w ziarnach hybrydowych i stacjonarnych warstwach hybrydowych uwzględniających odpowiednio strukturę ziaren (m.in. krętość
  i średnicę porów) oraz strukturę złoża
 • implementacja i symulacja numeryczna opracowanych modeli
 • analiza wpływu konkurencyjności sorpcji na dynamikę złoża stacjonarnego adsorbentu dla wybranych układów dwu- i wieloskładnikowych
 • udział w eksperymentalnych pracach testowych ukierunkowanych na analizę transportu ciepła i masy w hybrydowych wypełnieniach stacjonarnych
 • analiza wyników i opracowanie raportu z przeprowadzonych badań
 • udział w przygotowaniu publikacji naukowych

 

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – ST
Termin składania ofert: 23 październik 2023
Forma składania ofert: e-mail

 

Warunki zatrudnienia:
Wysokość stypendium wynosi 2000 zł miesięcznie brutto
01.11.2023-31.10.2024

 

Proces rekrutacji:

Zgłoszenia powinno zawierać:

 • List motywacyjny zawierający uzasadnienie dlaczego aplikant ubiega się o oferowane stanowisko, jego cele i plany zawodowe, opis realizowanych projektów badawczych oraz nabyte uprzednio doświadczenie i kwalifikacje zawodowe
 • CV
 • Kopie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
 • Listę publikacji (w tym publikacji w trakcie recenzji) oraz wystąpień na konferencjach/sesjach kół naukowych

 

Dokumenty należy przesłać w formie jednego pliku pdf w terminie do dnia 23 października 2023 roku, na adres: katarzyna.bizon@pk.edu.pl

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 25 październik 2023 roku

 

 

Dodatkowe informacje:

Oferowane stypendium naukowe w ramach projektu badawczego pt. ,,Eksperymentalna i numeryczna analiza transportu masy i ciepła w „szytych na miaręwypełnieniach stacjonarnych dla procesów realizowanych w układach gaz-ciało stałe” finansowane jest ze środków przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki.

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami, zaproszenia ich do wzięcia udziału w rozmowie kwalifikacyjnej.

Dopuszcza się sytuację, w której stypendium zostanie przyznane osobie będącej na drugiej pozycji na liście rankingowej, pod warunkiem, że laureat konkursu przed podpisaniem umowy stypendialnej zrezygnuje z jego pobierania.

Dopuszcza się możliwość nierozstrzygnięcia konkursu.

Od decyzji Komisji Stypendialnej nie przysługuje odwołanie.

Z uwagi na zapis regulaminu NCN: „Stypendium naukowe NCN można łączyć z innymi stypendiami oraz wynagrodzeniami finansowanymi ze środków NCN przyznanymi w ramach więcej niż jednego projektu badawczego z tym, że łączna kwota pobieranych stypendiów i wynagrodzeń nie może przekroczyć 5000 zł miesięcznie”, w przypadku doktoranta już pobierającego wynagrodzenie/stypendium w ramach innego projektu NCN kwota stypendium będzie musiała ulec odpowiedniemu pomniejszeniu.

Stypendium przyznawane jest zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.).

 

Kontakt: wszelkie pytania związane z procesem rekrutacji proszę kierować do kierownika projektu dr hab. inż. Katarzyna Bizon, prof. PK katarzyna.bizon@pk.edu.pl

 

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Orlen – praktyki studenckie

Zapraszamy do aplikowania na płatne praktyki letnie w ORLENIE. 25 miejsc czeka na studentów i absolwentów uczelni wyższych. Program zakłada 3 miesięczny rozwój w Obszarze

Dodatkowe terminy szkoleń świadomościowych

Dodatkowe terminy spotkań w języku polskim oraz 1 w języku angielskim, dla studentek i studentów którzy jeszcze nie uczestniczyli w obowiązkowym szkoleniu świadomościowym. Linki i terminy w rozwinięciu.

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie OPUS-LAP20

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stypendium naukowe w projekcie OPUS-LAP20 (NCN) pt.: „Zaawansowane fotoutwardzalne nanokompozyty polimerowe otrzymywane w technologiach szybkiego

Seminarium Wydziałowe

W imieniu Dziekana Wydziału dr hab. inż. Piotra Michorczyka, prof. PK, zapraszam na Seminarium Wydziałowe, na którym swoją prezentację przedstawi dr inż. Olga Długosz z

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie