Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Dodatkowy termin szkolenia bibliotecznego dla studentów studiów II stopnia I roku.

Dodatkowe terminy szkolenia bibliotecznego:
3 czerwca godz. 11.00 (sobota)
Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDE2ZjYyYjYtZDUzZC00MWNlLWIzNmMtYmFjMTk2MjgwOTVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22dce0d30a-5d50-41b8-ac19-e7e0a83ea6b3%22%7d

14 czerwca godz. 15.00 (środa)
Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2M1NDI4NjQtYmMwNC00ZjU1LWJhNzUtMDk0N2QxOTJiODM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22dce0d30a-5d50-41b8-ac19-e7e0a83ea6b3%22%7d

16 czerwca godz. 17.00 (piątek)
Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDlmOTkyNjMtNTVlNy00MmY5LWI4Y2UtN2U2ODgzNDk3ZGU2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22dce0d30a-5d50-41b8-ac19-e7e0a83ea6b3%22%7d

Przypominamy!

Spotkanie potrwa 45 minut i będzie się składać z wykładu oraz krótkiego testu podsumowującego na końcu spotkania. Zalogowanie się na spotkanie z ponad 5-minutowym opóźnieniem wyklucza możliwość uzyskania zaliczenia. WAŻNE! Studenci kontynuujący studia na PK, którzy są zapisani do Biblioteki PK zostają zwolnieni z obowiązku odbycia szkolenia. Studenci, którzy w latach ubiegłych odbyli już szkolenie biblioteczne w Bibliotece PK lub w bibliotece innej uczelni wyższej zostaną zwolnieni z obowiązku odbycia szkolenia, po podpisaniu oświadczenia dostępnego w Wypożyczalni BPK przy ul. Warszawskiej 24. Dla pozostałych studentów udział w szkoleniu bibliotecznym jest obowiązkowy. Podstawą uzyskania zaliczenia jest obecność. PROSZĘ ZALOGOWAĆ SIĘ PODAJĄC SWOJE IMIĘ I NAZWISKO. 

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Dodatkowe terminy szkolenia bibliotecznego.

Informujemy, że biblioteka PK organizuje dodatkowe szkolenia dla studentów, którzy nie uczestniczyli jeszcze w szkoleniu bibliotecznym. Środa 10 kwietnia godz. 9.00 Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGEyZjU5YWItOGEzYy00NjRkLWI4ZjctNjliNmQ1ZjVkZWY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22dce0d30a-5d50-41b8-ac19-e7e0a83ea6b3%22%7d

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie