Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Przedmioty wybieralne dla studentów I roku studiów I stopnia

Uprzejmie informujemy, że w dniu jutrzejszym (środa) rozpocznie się możliwość zapisu na przedmioty wybieralne na semestr letni dla studentów wszystkich kierunków I roku studiów I stopnia.

Wyboru przedmiotów dokonać będzie można za pośrednictwem MS Forms (linki poniżej) w terminie od 21.02.2024, godz. 10:00 do 23.02.2024, godz. 10:00. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc na poszczególnych przedmiotach, o wpisie na listę decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zapisane ponad określoną liczbę miejsc, decyzją Dziekana ds. studenckich, mogą zostać skierowane na przedmioty inne niż wskazane w formularzu.

 

Zapisy na przedmioty wybieralne dla kierunków Biotechnologia oraz Inżynieria chemiczna i procesowa

Zapisy na przedmioty wybieralne dla kierunku Technologia chemiczna

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Dodatkowe terminy szkolenia bibliotecznego.

Informujemy, że biblioteka PK organizuje dodatkowe szkolenia dla studentów, którzy nie uczestniczyli jeszcze w szkoleniu bibliotecznym. Środa 10 kwietnia godz. 9.00 Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGEyZjU5YWItOGEzYy00NjRkLWI4ZjctNjliNmQ1ZjVkZWY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22dce0d30a-5d50-41b8-ac19-e7e0a83ea6b3%22%7d

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie