Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Ogłoszenie WKR WIiTCh o terminie i formie składania dokumentów dla obywateli polskich biorących udział w rekrutacji na studia II stopnia

W dniach 21–22 lutego 2024 Kandydaci na studia II stopnia „zakwalifikowani do wpisu”, którzy zdali egzamin dyplomowy w drugim terminie, zobowiązani są do dostarczenia do WKR osobiście lub przez pełnomocnika (pok. 503, piętro 5, w godzinach 11–13) następujących dokumentów:

1) Dokumenty będące podstawą rekrutacji:
– skan dyplomu ukończenia studiów (oryginał do wglądu), a w przypadku jego braku zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów (osoba, która przedstawi zaświadczenie o ukończeniu studiów, jest zobowiązana przedłożyć w uczelni dyplom w terminie 30 dni od dnia wydania jej dyplomu, pod rygorem skreślenia z listy studentów),
– skan suplementu do dyplomu lub indeksu z ukończonych studiów (oryginał do wglądu), nie dotyczy absolwentów Wydziału Inżynierii i technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej
– zaświadczenie o średniej arytmetycznej albo średniej ważonej z toku ukończonych studiów,
2) Skan podpisanego formularz rekrutacyjnego zawierający wniosek o wpis na listę studentów oraz ankietę osobową (wydruk z programu do elektronicznej rejestracji),
3) W przypadku braku zaksięgowania opłaty rekrutacyjnej, skan dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty

Do kandydatów, którzy zostaną Wpisani na listę studentów zostanie wysłane Pocztą Polską skierowanie na badania lekarskie. Następnie Kandydaci są zobowiązani dostarczyć, osobiście lub pocztą, do WKR zaświadczenie lekarskie

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Dodatkowe terminy szkolenia bibliotecznego.

Informujemy, że biblioteka PK organizuje dodatkowe szkolenia dla studentów, którzy nie uczestniczyli jeszcze w szkoleniu bibliotecznym. Środa 10 kwietnia godz. 9.00 Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGEyZjU5YWItOGEzYy00NjRkLWI4ZjctNjliNmQ1ZjVkZWY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22dce0d30a-5d50-41b8-ac19-e7e0a83ea6b3%22%7d

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie