Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Oferta pracy – Pracownik techniczny w ramach Projektu LIDER/21/0120/L-10/18/NCBR/2019

Nazwa jednostki: Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej
Nazwa stanowiska: pracownik techniczny
Typ konkursu NCBR: LIDER X
Termin składania ofert: 30.12.2021, godz. 12:00

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w wykonywaniu prac laboratoryjnych,
 • zrealizowane praktyki w ośrodku o działalności chemicznej lub biotechnologicznej,
 • doświadczenie w otrzymywaniu biomateriałów chitozanowych,
 • doświadczenie w syntezie mikrofalowej.

Opis zadań:

 • przygotowanie materiałów, surowców i odczynników do prowadzonych prac badawczych,
 • obsługa specjalistycznej aparatury laboratoryjnej,
 • utrzymanie i konserwacja sprzętu laboratoryjnego.

 

Warunki zatrudnienia:

Przewidywana stawka wynagrodzenia wynosi 2000 zł brutto miesięcznie na okres 6 miesięcy w projekcie ” BioHemPro – personalizowane bifunkcyjne matryce hybrydowe o indukowanych właściwościach bioaktywnych jako innowacyjne systemy hemostatyczne” finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Lider X, nr LIDER/21/0120/L-10/18/NCBR/2019.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie skierowane do kierownika projektu: mgr inż. Julii Radwan-Pragłowskiej, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków,
 2. CV,
 3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2135).).

 

Dokumenty należy złożyć osobiście do dnia 30.12.2021 do godz. 12:00 na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej (pokój 29) lub mailowo na adres: julia.radwan-praglowska@pk.edu.pl

Jednostka przedstawiająca ofertę zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

Obowiązek informacyjny wynikający z RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Warszawska 24, 31-155 Kraków,
 • kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@pk.edu.pl i tel. 12 628 22 37,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z niniejszym zapytaniem ofertowym tj. w celu zawarcia umowy i realizacji zamówienia,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na postawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie:
 1. a) Zarządzenia nr 67 Rektora PK z dnia 22 grudnia 2016 r. z późniejszymi zmianami w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych Politechniki Krakowskiej,
 2. b) Zarządzenia nr 82 Rektora PK z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na Politechnice Krakowskiej przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.
 • Pani/Pana dane osobowe zostaną pozyskane na podstawie złożonej oferty lub/oraz na podstawie zawartej umowy,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat lub w okresie niezbędnym do wyżej wskazanych celów przewidzianych przepisami prawa oraz wewnętrznymi aktami prawnymi obowiązującymi na Politechnice Krakowskiej,
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału
  w postępowaniu, brak ich podania spowoduje brak możliwości wyboru oferty i zawarcia umowy,
 • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy uczelni oraz osoby lub podmioty, którym udostępniona będzie dokumentacja postępowania zgodnie z Zarządzeniem Rektora 67 z dnia 22 grudnia 2016 r., z późn. zm. oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
 • posiada Pani/Pan: prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu: prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Pomiar oddziaływań międzycząsteczkowych – seminarium

Firma NanoTemper Technologies zaprasza na seminarium poświęcone tematyce pomiaru oddziaływań międzycząsteczkowych. Nasza ta jest wyspecjalizowanym producentem systemów Monolith, służących do tego właśnie celu. Poprzez pomiar

Harmonogram egzaminów dyplomowych

Poniżej przedstawiam harmonogram egzaminów dyplomowych dla studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia LTO TP APIS PTiZP CTK IPT BIOTECHNOLOGIA      

Stypendium naukowe w projekcie OPUS-LAP20 (NCN)

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stypendium naukowe w projekcie: OPUS-LAP20 (NCN) pt.: „Zaawansowane fotoutwardzalne nanokompozyty polimerowe otrzymywane w technologiach szybkiego

Szkolenie CDBN i CTT PK – 21.06.2022

Centrum Doskonalenia Badań Naukowych oraz Centrum Transferu Technologii PK zapraszają na szkolenie: 1. Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki FENG (zakres: założenia programu, aplikowanie i ocena)-

Postępowania na WIiTCh

Informacje prasowe, wywiady

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie