Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Postępowanie habilitacyjne dr inż. Grzegorz Jodłowski – posiedzenie Komisji Habilitacyjnej

Uprzejmie informuję, że obrady komisji przeprowadzającej postępowanie habilitacyjne dr inż. Grzegorza Jodłowskiego, odbędą się w dniu 5 lutego 2019 r. /wtorek/ o godz. 12:00 w sali 35 (parter) w budynku Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej, Kraków ul. Warszawska 24.
Przedmiotem obrad komisji będzie podjęcie uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego.
Załączniki:
– harmonogram postępowania habilitacyjnego,
wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego,
autoreferat,
skład komisji habilitacyjnej,
recenzja osiągnięć naukowych – prof. dr hab. inż. Jerzy Choma (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie),
recenzja osiągnięć naukowych – prof. dr hab. inż. Grażyna Gryglewicz (Politechnika Wrocławska),
recenzja osiągnięć naukowych – dr hab. inż. Zbigniew Wzorek, prof. PK (Politechnika Krakowska).

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Dodatkowe terminy szkolenia bibliotecznego.

Informujemy, że biblioteka PK organizuje dodatkowe szkolenia dla studentów, którzy nie uczestniczyli jeszcze w szkoleniu bibliotecznym. Środa 10 kwietnia godz. 9.00 Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGEyZjU5YWItOGEzYy00NjRkLWI4ZjctNjliNmQ1ZjVkZWY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22dce0d30a-5d50-41b8-ac19-e7e0a83ea6b3%22%7d

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie