Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Konkurs na zatrudnienie na stanowisko typu post-doc w projekcie: OPUS (NCN)

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na zatrudnienie na stanowisko typu post-doc w projekcie: OPUS (NCN)  pt.: „Nowe możliwości rozwoju strategii projektowania i funkcjonalizacji kropek węglowych jako wielofunkcyjnych, dynamicznych, zielonych systemów fotoinicjujących i fotokatalizatorów wykorzystywanych w procesach fotopolimeryzacji”, nr UMO-2021/41/B/ST5/04533

Nazwa stanowiska: Post-doc
Liczba miejsc: 1

 

Niezbędne wymagania kwalifikacyjne:

a) wykształcenie: stopień doktora nauk chemicznych (w zakresie chemii) lub nauk technicznych (w zakresie inżynierii materiałowej, inżynierii chemicznej)

b) staż pracy min. 4 lata pracy laboratoryjnej związanej z syntezą organiczną

c) doświadczenie zawodowe: doświadczenie w realizacji projektów badawczych jako kierownik lub wykonawca.

d) znajomość języków obcych bardzo dobra znajomość języka angielskiego

e) niezbędne umiejętności lub kwalifikacje zawodowe :

 • Znajomość tematyki dotowania materiałów polimerowych
 • Doświadczenie w zakresie ogólnej syntezy związków organicznych oraz ich modyfikacj
 • Umiejętność samodzielnego planowania i przeprowadzania badań
 • Doświadczenie w opracowywaniu procesów, procedur i realizacji materiałów polimerowych i badań właściwości tych materiałów
 • Posiadanie dorobku naukowego, udokumentowanego publikacjami w recenzowanych czasopismach w dyscyplinie inżynierii materiałowej, inżynierii chemicznej czy biomedycznej lub chemii /biochemii wystąpieniami konferencyjnymi o zasięgu międzynarodowym
 • Kierowanie lub znaczący udział w realizacji lub doświadczenie w pozyskiwaniu

projektów badawczych, pozyskiwanych w trybie konkursów krajowych lub zagranicznych

 

Dodatkowe wymagania kwalifikacyjne:

a) komunikatywność, umiejętność pracy w zespole

b) systematyczność, dokładność w działaniu i dobra organizacja pracy

c) umiejętność samodzielnego, rzetelnego i odpowiedzialnego działania w celu realizacji powierzonego zakresu obowiązków

 

Wymagane dokumenty:

 • CV kandydata
 • Lista osiągnięć naukowych (w tym certyfikaty językowe, działalność w kołach naukowych, udział w szkoleniach, konferencjach, publikacje, wyróżnienia, nagrody, staże, stypendia i nagrody)
 • List motywacyjny (zawierający krótki opis zainteresowań naukowych kandydata, głównych zalet i osiągnięć kandydata, oraz motywacji do pracy w projekcie);
 • Kopia dyplomu doktorskiego
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2135) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

– należy przesłać na adres: joanna.ortyl@pk.edu.pl

 

Forma składania ofert:

drogą mailową (w formacie pdf) na adres joanna.ortyl@pk.edu.pl (dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK).
W tytule maila proszę napisać „Post-DOC OPUS -2”.

Na zgłoszeniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

 

Opis zadań:

Pracownik będzie uczestniczyć w realizacji projektu badawczego „Nowe możliwości rozwoju strategii projektowania i funkcjonalizacji kropek węglowych jako wielofunkcyjnych, dynamicznych,zielonych systemów fotoinicjujących i fotokatalizatorów wykorzystywanych w procesach fotopolimeryzacji”, nr UMO-2021/41/B/ST5/04533

finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS

 

Do obowiązków stypendysty będzie należało:

 • Projektowanie i synteza wysokiej jakości kropek węglowych (CDs) i fotoinicjujących katalizatorów, poprzez wybór efektywnych surowców.
 • Badania spektrofotometryczne, spektrofluorometryczne i elektrochemiczne opracowanych systemów fotoinicjujących i fotoinicjujących katalizatorów
 • Kompleksowe studium kinetyki fotopolimeryzacji zainicjowanej nowymi systemami fotoinicjowania i fotoinicjującymi katalizatorów opartymi miedzy innymi na kropkach węglowych (CDs)
 • Badania kinetyki kontrolowanej polimeryzacji rodnikowej (CRP) z wykorzystaniem układów fotoinicjowania nowej generacji oraz fotoinicjujących katalizatorów w opartych o nowe systemy fotoinicjujące w tym oparte o nowe materiały tj.: CDs
 • Analiza mechanizmów inicjacji z użyciem nowych systemów fotoinicjujących opartych między innymi na CDs w różnych typach procesów fotopolimeryzacji.

 

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 4 maja 2024 (do godziny 12:00)
Forma składania ofert: drogą mailową (joanna.ortyl@pk.edu.pl)

 

Warunki zatrudnienia:
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Przewidywana (orientacyjna) data rozpoczęcia: 15.05.2024
Okres zatrudnienia: do 14.02.2025

 

Dodatkowe informacje:

 • Zgłoszenia będą oceniane przez kierownika projektu, a końcowy etap rekrutacji będzie obejmował rozmowę kwalifikacyjną z
 • Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się do w podanym odpowiednio wcześniej terminie
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 3 dni roboczych po rozmowie kwalifikacyjnej
 • Warunkiem zatrudnienia w projekcie jest brak zatrudnienia na umowę o pracę / umowę cywilno- prawną w projektach NCN,
 • Dodatkowe informacje dotyczące tematyki projektu kandydaci mogą uzyskać bezpośrednio od kierownika projektu (dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK, e-mail: joanna.ortyl@pk.edu.pl).

 

Dokumentacja złożona przez kandydatów zostanie oceniona przez komisję, której przewodniczy kierownik projektu. Wybrani kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Możliwe jest odbycie rozmowy online. Ostateczna decyzja komisji będzie przedstawiona kandydatom za pomocą poczty elektronicznej najpóźniej w ciągu 14 dni od rozstrzygnięcia konkursu.

 

W przypadku gdy wybrany kandydat zrezygnuje z podpisania umowy, komisja rezerwuje sobie prawo do wybrania następnego kandydata z listy rezerwowej. Konkurs może zostać powtórzony po raz kolejny, aż do momentu znalezienia kandydata spełniającego wszystkie wymagania.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Orlen – praktyki studenckie

Zapraszamy do aplikowania na płatne praktyki letnie w ORLENIE. 25 miejsc czeka na studentów i absolwentów uczelni wyższych. Program zakłada 3 miesięczny rozwój w Obszarze

Dodatkowe terminy szkoleń świadomościowych

Dodatkowe terminy spotkań w języku polskim oraz 1 w języku angielskim, dla studentek i studentów którzy jeszcze nie uczestniczyli w obowiązkowym szkoleniu świadomościowym. Linki i terminy w rozwinięciu.

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie OPUS-LAP20

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stypendium naukowe w projekcie OPUS-LAP20 (NCN) pt.: „Zaawansowane fotoutwardzalne nanokompozyty polimerowe otrzymywane w technologiach szybkiego

Seminarium Wydziałowe

W imieniu Dziekana Wydziału dr hab. inż. Piotra Michorczyka, prof. PK, zapraszam na Seminarium Wydziałowe, na którym swoją prezentację przedstawi dr inż. Olga Długosz z

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie