Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Konkurs na zatrudnienie na stanowisko typu post-doc w projekcie: OPUS-LAP20 (NCN)

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na zatrudnienie na stanowisko typu post-doc w projekcie: OPUS-LAP20 (NCN) pt.: „Zaawansowane fotoutwardzalne nanokompozyty polimerowe otrzymywane w technologiach szybkiego prototypowania 3D-VAT”, nr 2020/39/I/ST5/03556.

Nazwa stanowiska: Post-doc
Liczba miejsc: 1

Niezbędne wymagania kwalifikacyjne:

 1. wykształcenie: stopień doktora dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych (przykładowo w zakresie inżynierii materiałowej/inżynierii chemicznej) lub w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych (przykładowo z zakresie chemia lub biotechnologia)
 2. staż pracy min. 4 lata pracy laboratoryjnej (w ten okres wlicza się realizację pracy doktorskiej)
 3. doświadczenie zawodowe: doświadczenie w realizacji projektów badawczych jako wykonawca lub kierownik
 4. znajomość języków obcych bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 5. niezbędne umiejętności lub kwalifikacje zawodowe:
  – Znajomość tematyki z zakresu chemii lub materiałów polimerowych lub technologii chemicznej lub inżynierii chemicznej lub inżynierii materiałowej
  – Umiejętność samodzielnego planowania i przeprowadzania badań
  – Doświadczenie w opracowywaniu procesów, procedur i realizacji materiałów polimerowych i badań właściwości tych materiałów
  – Posiadanie dorobku naukowego, udokumentowanego publikacjami w recenzowanych czasopismach w dyscyplinie inżynierii materiałowej, inżynierii chemicznej czy inżynierii biomedycznej lub chemii /biochemii wystąpieniami konferencyjnymi o zasięgu międzynarodowym

Dodatkowe wymagania kwalifikacyjne:

 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
 • systematyczność, dokładność w działaniu i dobra organizacja pracy
 • umiejętność samodzielnego, rzetelnego i odpowiedzialnego działania w celu realizacji powierzonego zakresu obowiązków

Wymagane dokumenty:

 1. CV kandydata
 2. Lista osiągnięć naukowych (w tym certyfikaty językowe, działalność w kołach naukowych, udział w szkoleniach, konferencjach, publikacje, wyróżnienia, nagrody, staże, stypendia i nagrody)
 3. List motywacyjny (zawierający krótki opis zainteresowań naukowych kandydata, głównych zalet i osiągnięć kandydata, oraz motywacji do pracy w projekcie);
 4. Kopia dyplomu doktorskiego
 5. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2135) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – należy przesłać na adres: joanna.ortyl@pk.edu.pl

Forma składania ofert:
Drogą mailową (w formacie pdf) na adres joanna.ortyl@pk.edu.pl (dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK). W tytule maila proszę napisać „Post-DOC OPUS LAP – 2”. Na zgłoszeniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

Opis zadań:
Pracownik będzie uczestniczyć w realizacji projektu badawczego „Zaawansowane fotoutwardzalne nanokompozyty polimerowe otrzymywane w technologiach szybkiego prototypowania 3D-VAT” finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS LAP umowa nr UMO-2020/39/I/ST5/03556.

Do obowiązków stypendysty będzie należało:

 1. Molekularne projektowanie i synteza fotoinicjatorów (Pl) oraz systemów fotoinicujących (PI- Systems) do fotoutwardzanych materiałów nanokompozytowych (fotonanokompozytów).
 2. Badania spektrofotometryczne, spektrofluorometryczne i elektrochemiczne nowo opracowanych fotoinicjatorów (PI) i systemów fotoinicujących (PI-Systems).
 3. Kompleksowe badania kinetyki procesów fotopolimeryzacji nanokompozytów inicjowanych nowymi fotoinicjatorami (PI) i/lub systemami fotoinicującymi (PI-Systems).
 4. Drukowanie 3D zaawansowanych fotopolimerowych materiałów nanokompozytowych wytwarzanych w procesie drukowania przestrzennego z wykorzystaniem wysokowydajnych fotoinicjatorów widzialnych (PI) i/lub systemów fotoinicjujących (PIS).

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 10-09-2023 (do godziny 12:00)
Forma składania ofert: drogą mailową (joanna.ortyl@pk.edu.pl)

 

Warunki zatrudnienia:
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Data rozpoczęcia: 01.10.2023
Okres zatrudnienia: do 31.07.2024

Dodatkowe informacje:

 1. Zgłoszenia będą oceniane przez kierownika projektu, a końcowy etap rekrutacji będzie obejmował rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem.
 2. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się do w podanym odpowiednio wcześniej terminie
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 3 dni roboczych po rozmowie kwalifikacyjnej
 4. Warunkiem zatrudnienia w projekcie jest brak zatrudnienia na umowę o pracę / umowę cywilno- prawną w projektachNCN,
 5. Dodatkowe informacje dotyczące tematyki projektu kandydaci mogą uzyskać bezpośrednio od kierownika projektu (dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK, e-mail: joanna.ortyl@pk.edu.pl).

Dokumentacja złożona przez kandydatów zostanie oceniona przez komisję, której przewodniczy kierownik projektu. Wybrani kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Możliwe jest odbycie rozmowy online. Ostateczna decyzja komisji będzie przedstawiona kandydatom za pomocą poczty elektronicznej najpóźniej w ciągu 14 dni od rozstrzygnięcia konkursu.

W przypadku gdy wybrany kandydat zrezygnuje z podpisania umowy, komisja rezerwuje sobie prawo do wybrania następnego kandydata z listy rezerwowej. Konkurs może zostać powtórzony po raz kolejny, aż do momentu znalezienia kandydata spełniającego wszystkie wymagania

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie SONATA-17 (NCN)

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stypendium naukowe dla studenta w projekcie: SONATA-17 (NCN) pt.: „Analiza możliwości chemolizy bio-materiałów poliuretanowych syntezowanych

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie