Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie SONATA BIS-11

Student-stypendysta projekt SONATA BIS-11 ,,Eksperymentalna i numeryczna analiza transportu masy i ciepła w „szytych na miaręwypełnieniach stacjonarnych dla procesów realizowanych w układach gaz-ciało stałe

Konkurs na STYPENDIUM NAUKOWE DLA STUDENTA/STYPENDYSTY w Katedrze Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

Stanowisko: Stypendysta – Student (1 rok) 1.09.2023-31.08.2024

Poszukujemy osoby do pracy na stanowisko STYPENDYSTA-Student w ramach projektu SONATA BIS-11 ,,Eksperymentalna i numeryczna analiza transportu masy i ciepła w „szytych na miaręwypełnieniach stacjonarnych dla procesów realizowanych w układach gaz-ciało stałe

Cel projektu oraz popularnonaukowy opis dostępny na stronie: https://projekty.ncn.gov.pl/opisy/531199-pl.pdf

Kierownik projektu: dr hab. inż. Katarzyna Bizon, prof. PK

Nazwa stanowiska: Stypendysta student

 

Wymagania:

 • status studenta studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w uczelniach na terytorium Polski
 • ukończone studia pierwszego stopnia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa lub pokrewnym (technologia chemiczna, inżyniera mechaniczna, energetyka lub matematyka stosowana)
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca korzystanie z literatury naukowej oraz redagowanie tekstów naukowych
 • znajomość środowiska obliczeniowego Matlab
 • wiedza w zakresie metod analizy danych eksperymentalnych oraz podstawowych metod numerycznych stosowanych do rozwiązywania równań różniczkowych
 • zainteresowanie zagadnieniami ruchu ciepła w materiałach porowatych, w tym procesami, którym towarzyszy adsorpcja fizyczna lub reakcja chemiczna
 • mile widziane doświadczenie w prowadzeniu prac eksperymentalnych
 • motywacja do pracy naukowej oraz gotowość rozszerzania posiadanej wiedzy i umiejętności
 • umiejętność pracy w zespole

 

Opis zadań:

 • opracowanie modelu matematycznego transportu ciepła w hybrydowym złożu porowatym uwzględniającego różne mechanizmy transportowe oraz strukturę złoża
 • implementacja i symulacja numeryczna modelu w środowisku obliczeniowym Matlab
 • prowadzenie testowych prac eksperymentalnych i analiza wyników
 • opracowanie raportu z przeprowadzonych badań
 • udział w przygotowaniu publikacji naukowych

 

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – ST
Termin składania ofert: 25 sierpnia 2023, 12:00
Forma składania ofert: e-mail

 

Warunki zatrudnienia:
Wysokość stypendium wynosi 1000 zł miesięcznie brutto
01.09.2023-31.08.2024

 

Proces rekrutacji:

Zgłoszenia powinno zawierać:

 • List motywacyjny zawierający uzasadnienie dlaczego aplikant ubiega się o oferowane stanowisko, jego cele i plany zawodowe, opis realizowanych projektów badawczych oraz nabyte uprzednio doświadczenie i kwalifikacje zawodowe
 • CV
 • Kopie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
 • Listę publikacji (w tym publikacji w trakcie recenzji), wystąpień na konferencjach/sesjach kół naukowych oraz otrzymanych nagród

 

Dokumenty należy przesłać w formie jednego pliku pdf w terminie do dnia 25 sierpnia 2023 roku, godz. 12:00 na adres: katarzyna.bizon@pk.edu.pl

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 sierpnia 2023 roku

 

Dodatkowe informacje:

Oferowane stypendium naukowe w ramach projektu badawczego pt. ,,Eksperymentalna i numeryczna analiza transportu masy i ciepła w „szytych na miaręwypełnieniach stacjonarnych dla procesów realizowanych w układach gaz-ciało stałe” finansowane jest ze środków przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki.

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami, zaproszenia ich do wzięcia udziału w rozmowie kwalifikacyjnej.

Dopuszcza się sytuację, w której stypendium zostanie przyznane osobie będącej na drugiej pozycji na liście rankingowej, pod warunkiem, że laureat konkursu przed podpisaniem umowy stypendialnej zrezygnuje z jego pobierania.

Dopuszcza się możliwość nierozstrzygnięcia konkursu.

Od decyzji Komisji Stypendialnej nie przysługuje odwołanie.

Z uwagi na zapis regulaminu NCN: „Stypendium naukowe NCN można łączyć z innymi stypendiami oraz wynagrodzeniami finansowanymi ze środków NCN przyznanymi w ramach więcej niż jednego projektu badawczego z tym, że łączna kwota pobieranych stypendiów i wynagrodzeń nie może przekroczyć 5000 zł miesięcznie”, w przypadku doktoranta już pobierającego wynagrodzenie/stypendium w ramach innego projektu NCN kwota stypendium będzie musiała ulec odpowiedniemu pomniejszeniu.

Stypendium przyznawane jest zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.).

 

Kontakt: wszelkie pytania związane z procesem rekrutacji proszę kierować do kierownika projektu dr hab. inż. Katarzyna Bizon, prof. PK katarzyna.bizon@pk.edu.pl

 

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie SONATA-17 (NCN)

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stypendium naukowe dla studenta w projekcie: SONATA-17 (NCN) pt.: „Analiza możliwości chemolizy bio-materiałów poliuretanowych syntezowanych

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie