Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Konkurs na stanowisko typu post-doc w projekcie OPUS (NCN)

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stanowisko typu post-doc w projekcie: OPUS (NCN) pt.: „Nowe możliwości rozwoju strategii projektowania i funkcjonalizacji kropek węglowych jako wielofunkcyjnych, dynamicznych, zielonych systemów fotoinicjujących i fotokatalizatorów wykorzystywanych w procesach fotopolimeryzacji” nr UMO-2021/41/B/ST5/04533

Nazwa stanowiska: Post-doc
Liczba miejsc: 1

Niezbędne wymagania kwalifikacyjne:

 • wykształcenie: stopień doktora nauk technicznych w zakresie chemii, technologii chemicznej lub inżynierii chemicznej.
 • Minimum 4-letnie doświadczenie w projektowaniu i optymalizacji ścieżek syntetycznych do komercyjnie niedostępnych związków organicznych, w szczególności unikalnych połączeń heterocyklicznych, z wykorzystaniem metody analizy retrosyntetycznej. Doświadczenie syntetyczne powinno obejmować syntezę organiczną z wykorzystaniem zaawansowanych technik laboratoryjnych (praca w atmosferze beztlenowej ze szczególnie niebezpiecznymi substancjami, synteza fotochemiczna itp.)
 • Umiejętności w prowadzeniu charakterystyki otrzymanych związków organicznych, w tym interpretacji wyników analizy spektroskopowej (NMR, IR, UV-VIS, MS) i chromatograficznej (GC-FID, GC-MS).
 • Znajomość następujących urządzeń: spektrometrów IR i UV-VIS, chromatografów GC-FID i GC-MS, a także baz danych Reaxys i SciFinder
 • Znajomość następujących urządzeń: Spektrometry FT-IR i UV-VIS, DSC, reologia w czasie rzeczywistym. Umiejętność wykorzystania pomiarów UV-VIS w badaniach dynamiki reakcji chemicznych.
 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów pojawiających się w pracy naukowo-badawczej oraz umiejętność twórczej interpretacji uzyskanych wyników badań.
 • Przygotowanie publikacji, raportów i prezentacji wyników projektu.
 • Znajomość języków obcych, bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
 • Posiadanie dorobku naukowego, udokumentowanego publikacjami w recenzowanych czasopismach w dyscyplinie inżynierii materiałowej, inżynierii chemicznej lub chemii i/lub wystąpieniami konferencyjnymi o zasięgu międzynarodowym.

 

Dodatkowe wymagania kwalifikacyjne:

 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
 • Systematyczność, dokładność w działaniu i dobra organizacja pracy
 • Umiejętność samodzielnego, rzetelnego i odpowiedzialnego działania w celu realizacji powierzonego zakresu obowiązków

 

Wymagane dokumenty:

 • CV kandydata
 • Lista osiągnięć naukowych (w tym certyfikaty językowe, działalność w kołach naukowych, udział w szkoleniach, konferencjach, publikacje, wyróżnienia, nagrody, staże, stypendia i nagrody)
 • List motywacyjny (zawierający krótki opis zainteresowań naukowych kandydata, głównych zalet i osiągnięć kandydata, oraz motywacji do pracy w projekcie);
 • Kopia dyplomu doktorskiego
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2135) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

– należy przesłać na adres: joanna.ortyl@pk.edu.pl

 

Forma składania ofert:

drogą mailową (w formacie pdf) na adres joanna.ortyl@pk.edu.pl (dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK).
W tytule maila proszę napisać „Post-DOC OPUS”.

Na zgłoszeniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

 

Opis zadań:

Pracownik będzie uczestniczyć w realizacji projektu „Nowe możliwości rozwoju strategii projektowania i funkcjonalizacji kropek węglowych jako wielofunkcyjnych, dynamicznych, zielonych systemów fotoinicjujących i fotokatalizatorów wykorzystywanych w procesach fotopolimeryzacji” nr UMO-2021/41/B/ST5/04533.

 

Do obowiązków stypendysty będzie należało:

WP1 -Projektowanie i synteza wysokiej jakości pochodnych węglowych kropek kwantowych (CDs) do roli układów nanofotoinicjujących i fotoinicjatorów-katalizatorów, poprzez dobór efektywnych motywów struktury chemicznej.

WP2 – Badania spektrofotometryczne, spektrofluorometryczne i elektrochemiczne opracowanych układów nanofotoinicjujących i fotoinicjatorów-katalizatorów opartych na CD.

WP3 – Kompleksowe badania kinetyki fotopolimeryzacji inicjowanej nowymi układami fotoinicjującymi i fotoinicjatorami-katalizatorami opartymi na CD.

WP4 – Kompleksowe badanie kinetyki kontrolowanej/żywej polimeryzacji rodnikowej (CRP) z wykorzystaniem nowej generacji układów fotoinicjujących i fotoinicjatorów-katalizatorów opartych na CD.

WP5 – Zrozumienie reaktywności CD jako układów fotoinicjujących i fotoinicjatorów-katalizatorów w różnych typach procesów fotopolimeryzacji.

 

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 10-09-2023 (do godziny 12:00)
Forma składania ofert: drogą mailową (joanna.ortyl@pk.edu.pl)

 

Warunki zatrudnienia:

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Data rozpoczęcia: 01.10.2023
Okres zatrudnienia: do 31.12.2024 (z możliwością przedłużenia)

 

Dodatkowe informacje:

 • Zgłoszenia będą oceniane przez kierownika projektu, a końcowy etap rekrutacji będzie obejmował rozmowę kwalifikacyjną z
 • Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się do w podanym odpowiednio wcześniej terminie
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 3 dni roboczych po rozmowie kwalifikacyjnej
 • Warunkiem zatrudnienia w projekcie jest brak zatrudnienia na umowę o pracę / umowę cywilno- prawną w projektach NCN,
 • Dodatkowe informacje dotyczące tematyki projektu kandydaci mogą uzyskać bezpośrednio od kierownika projektu (dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK, e-mail: joanna.ortyl@pk.edu.pl).

 

Dokumentacja złożona przez kandydatów zostanie oceniona przez komisję, której przewodniczy kierownik projektu. Wybrani kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Możliwe jest odbycie rozmowy online. Ostateczna decyzja komisji będzie przedstawiona kandydatom za pomocą poczty elektronicznej najpóźniej w ciągu 14 dni od rozstrzygnięcia konkursu.

W przypadku gdy wybrany kandydat zrezygnuje z podpisania umowy, komisja rezerwuje sobie prawo do wybrania następnego kandydata z listy rezerwowej. Konkurs może zostać powtórzony po raz kolejny, aż do momentu znalezienia kandydata spełniającego wszystkie wymagania.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie SONATA-17 (NCN)

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stypendium naukowe dla studenta w projekcie: SONATA-17 (NCN) pt.: „Analiza możliwości chemolizy bio-materiałów poliuretanowych syntezowanych

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie