Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie SONATA-17 (NCN)

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stypendium naukowe w projekcie: SONATA-17 (NCN) pt.: „Analiza możliwości chemolizy bio-materiałów poliuretanowych syntezowanych z bio-polioli o rożnej strukturze chemicznej i analiza wpływu otrzymanych bio-recyklatów na proces ekspansji i właściwości nowych bio-poliuretanów”, nr 2021/43/D/ST5/01222.

https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=536659

Nazwa stanowiska: stypendysta – student

Wymagania:

 • Status studenta
 • Ukończone studia pierwszego stopnia z zakresu tworzyw sztucznych
 • Umiejętność pisania i redagowania tekstów naukowych
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca korzystanie z literatury oraz przygotowanie publikacji
 • Udokumentowana wiedza z zakresu syntezy materiałów poliuretanowych
 • Znajomość metod charakterystyki komponentów do wytwarzania poliuretanów
 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość MS Office oraz programu OriginPro

 

Opis zadań:

 • chemoliza odpadów poliuretanowych
 • charakterystyka otrzymanych rebiopolioli
 • opracowanie raportu z przeprowadzonych badań
 • dbanie o stanowisko pracy i zaangażowanie w powierzone zadania

 

Typ konkursu NCN: SONATA – ST
Termin składania ofert: 22.05.2023
Forma składania ofert: e-mail
Warunki zatrudnienia: Wysokość stypendium wynosi 1500 zł miesięcznie brutto
Okres zatrudnienia: 01.06.2023-30.09.2023 

Proces rekrutacji:

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • List motywacyjny zawierający uzasadnienie dlaczego aplikant ubiega się o oferowane stanowisko, jego cele i plany zawodowe, opis realizowanych projektów badawczych oraz nabyte uprzednio doświadczenie i kwalifikacje zawodowe.
 • CV
 • Kopie dyplomu potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
 • Wykaz dodatkowej aktywności naukowej.

 

Na zgłoszeniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Dokumenty należy przesłać w formie jednego pliku pdf w terminie do dn. 22 maja 2023 roku, godz. 18:00 na adres: maria.kuranska@pk.edu.pl

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 23 maja 2023 roku

Dodatkowe informacje:

 • Oferowane stypendium naukowe w ramach projektu badawczego pt.: „Analiza możliwości chemolizy bio-materiałów poliuretanowych syntezowanych z bio-polioli o rożnej strukturze chemicznej i analiza wpływu otrzymanych bio-recyklatów na proces ekspansji i właściwości nowych bio-poliuretanów” finansowane jest ze środków przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki.
 • Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami, zaproszenia ich do wzięcia udziału w rozmowie kwalifikacyjnej.
 • Dopuszcza się sytuację, w której stypendium zostanie przyznane osobie będącej na drugiej pozycji na liście rankingowej, pod warunkiem, że laureat konkursu przed podpisaniem umowy stypendialnej zrezygnuje z jego pobierania.
 • Dopuszcza się możliwość nierozstrzygnięcia konkursu.
 • Od decyzji Komisji Stypendialnej nie przysługuje odwołanie.
 • Z uwagi na zapis regulaminu NCN: „Stypendium naukowe NCN można łączyć z innymi stypendiami oraz wynagrodzeniami finansowanymi ze środków NCN przyznanymi w ramach więcej niż jednego projektu badawczego z tym, że łączna kwota pobieranych stypendiów i wynagrodzeń nie może przekroczyć 5000 zł miesięcznie”, w przypadku doktoranta już pobierającego wynagrodzenie/stypendium w ramach innego projektu NCN kwota stypendium będzie musiała ulec odpowiedniemu pomniejszeniu.
 • Stypendium przyznawane jest zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.).

  

Kontakt:
Wszelkie pytania związane z procesem rekrutacji proszę kierować do kierownika projektu dr hab. inż. Marii Kurańskiej, prof. PK maria.kuranska@pk.edu.pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)* informuje się, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą w Krakowie przy ul. Warszawskiej 24, 31-155 Kraków;
2) kontakt z inspektorem ochrony danych w Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@pk.edu.pl i tel. 12 628 22 37;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: Przeprowadzenia konkursu na stypendium naukowe dla doktoranta/stypendysty w Katedrze Chemii i Technologii Organicznej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt c zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), w szczególności na podstawie:
– ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.);
– zarządzenia nr 82 Rektora PK z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na Politechnice Krakowskiej przepisów kancelaryjnych i archiwalnych;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 miesiąca od przeprowadzenia procedury konkursowej
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym/warunkiem zawarcia umowy;
9) przy przetwarzaniu podanych danych osobowych nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Dodatkowe terminy szkolenia bibliotecznego.

Informujemy, że biblioteka PK organizuje dodatkowe szkolenia dla studentów, którzy nie uczestniczyli jeszcze w szkoleniu bibliotecznym. Środa 10 kwietnia godz. 9.00 Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGEyZjU5YWItOGEzYy00NjRkLWI4ZjctNjliNmQ1ZjVkZWY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22dce0d30a-5d50-41b8-ac19-e7e0a83ea6b3%22%7d

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie