Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie SONATA-17 (NCN)

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stypendium naukowe w projekcie: SONATA-17 (NCN) pt.: „Analiza możliwości chemolizy bio-materiałów poliuretanowych syntezowanych z bio-polioli o rożnej strukturze chemicznej i analiza wpływu otrzymanych bio-recyklatów na proces ekspansji i właściwości nowych bio-poliuretanów”, nr 2021/43/D/ST5/01222.

https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=536659

Nazwa stanowiska: stypendysta – student

Wymagania:

 • Status studenta
 • Ukończone studia pierwszego stopnia z zakresu tworzyw sztucznych
 • Umiejętność pisania i redagowania tekstów naukowych
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca korzystanie z literatury oraz przygotowanie publikacji
 • Udokumentowana wiedza z zakresu syntezy materiałów poliuretanowych
 • Znajomość metod charakterystyki komponentów do wytwarzania poliuretanów
 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość MS Office oraz programu OriginPro

 

Opis zadań:

 • chemoliza odpadów poliuretanowych
 • charakterystyka otrzymanych rebiopolioli
 • opracowanie raportu z przeprowadzonych badań
 • dbanie o stanowisko pracy i zaangażowanie w powierzone zadania

 

Typ konkursu NCN: SONATA – ST
Termin składania ofert: 22.05.2023
Forma składania ofert: e-mail
Warunki zatrudnienia: Wysokość stypendium wynosi 1500 zł miesięcznie brutto
Okres zatrudnienia: 01.06.2023-30.09.2023 

Proces rekrutacji:

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • List motywacyjny zawierający uzasadnienie dlaczego aplikant ubiega się o oferowane stanowisko, jego cele i plany zawodowe, opis realizowanych projektów badawczych oraz nabyte uprzednio doświadczenie i kwalifikacje zawodowe.
 • CV
 • Kopie dyplomu potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
 • Wykaz dodatkowej aktywności naukowej.

 

Na zgłoszeniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Dokumenty należy przesłać w formie jednego pliku pdf w terminie do dn. 22 maja 2023 roku, godz. 18:00 na adres: maria.kuranska@pk.edu.pl

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 23 maja 2023 roku

Dodatkowe informacje:

 • Oferowane stypendium naukowe w ramach projektu badawczego pt.: „Analiza możliwości chemolizy bio-materiałów poliuretanowych syntezowanych z bio-polioli o rożnej strukturze chemicznej i analiza wpływu otrzymanych bio-recyklatów na proces ekspansji i właściwości nowych bio-poliuretanów” finansowane jest ze środków przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki.
 • Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami, zaproszenia ich do wzięcia udziału w rozmowie kwalifikacyjnej.
 • Dopuszcza się sytuację, w której stypendium zostanie przyznane osobie będącej na drugiej pozycji na liście rankingowej, pod warunkiem, że laureat konkursu przed podpisaniem umowy stypendialnej zrezygnuje z jego pobierania.
 • Dopuszcza się możliwość nierozstrzygnięcia konkursu.
 • Od decyzji Komisji Stypendialnej nie przysługuje odwołanie.
 • Z uwagi na zapis regulaminu NCN: „Stypendium naukowe NCN można łączyć z innymi stypendiami oraz wynagrodzeniami finansowanymi ze środków NCN przyznanymi w ramach więcej niż jednego projektu badawczego z tym, że łączna kwota pobieranych stypendiów i wynagrodzeń nie może przekroczyć 5000 zł miesięcznie”, w przypadku doktoranta już pobierającego wynagrodzenie/stypendium w ramach innego projektu NCN kwota stypendium będzie musiała ulec odpowiedniemu pomniejszeniu.
 • Stypendium przyznawane jest zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.).

  

Kontakt:
Wszelkie pytania związane z procesem rekrutacji proszę kierować do kierownika projektu dr hab. inż. Marii Kurańskiej, prof. PK maria.kuranska@pk.edu.pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)* informuje się, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą w Krakowie przy ul. Warszawskiej 24, 31-155 Kraków;
2) kontakt z inspektorem ochrony danych w Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@pk.edu.pl i tel. 12 628 22 37;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: Przeprowadzenia konkursu na stypendium naukowe dla doktoranta/stypendysty w Katedrze Chemii i Technologii Organicznej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt c zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), w szczególności na podstawie:
– ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.);
– zarządzenia nr 82 Rektora PK z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na Politechnice Krakowskiej przepisów kancelaryjnych i archiwalnych;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 miesiąca od przeprowadzenia procedury konkursowej
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym/warunkiem zawarcia umowy;
9) przy przetwarzaniu podanych danych osobowych nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie SONATA-17 (NCN)

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stypendium naukowe dla studenta w projekcie: SONATA-17 (NCN) pt.: „Analiza możliwości chemolizy bio-materiałów poliuretanowych syntezowanych z bio-polioli o rożnej strukturze chemicznej i analiza wpływu otrzymanych bio-recyklatów na proces ekspansji i właściwości nowych bio-poliuretanów”, nr 2021/43/D/ST5/01222.

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie: OPUS 21 (NCN)

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stypendium naukowe w projekcie: OPUS 21 (NCN) pt.: „Nowe możliwości rozwoju strategii projektowania i funkcjonalizacji kropek węglowych jako wielofunkcyjnych, dynamicznych, zielonych systemów fotoinicjujących i fotokatalizatorów wykorzystywanych w procesach fotopolimeryzacji” nr 2021/41/B/ST5/04533.

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie