Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie OPUS

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stypendium naukowe w projekcie: OPUS (NCN)

 

Nazwa stanowiska: Doktorant-stypendysta
Nazwa jednostki: Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

 

Wymagania:

 1. Ukończone studia magisterskie na kierunku chemia lub technologia chemiczna biotechnologia.
 2. Status doktoranta w szkole doktorskiej.
 3. Umiejętność pisania i redagowania tekstów naukowych.
 4. Znajomość języka angielskiego umożliwiająca korzystanie z literatury oraz redagowanie publikacji i wygłaszanie referatów.
 5. Udokumentowana wiedza z zakresu procesów polimeryzacji i technik monitorowania procesów indukowanych fotochemicznie
 6. Umiejętność obsługi aparatury naukowej niezbędnej do realizacji zaplanowanych badań (foto-DSC, real-time foto-reometr, real-time foto-FT-IR).

 

Opis zadań:

Stypendysta/stka będzie uczestniczyć w realizacji projektu badawczego „Nowe możliwości rozwoju strategii projektowania i funkcjonalizacji kropek węglowych jako wielofunkcyjnych, dynamicznych,zielonych systemów fotoinicjujących i fotokatalizatorów wykorzystywanych w procesach fotopolimeryzacji”, umowa nr UMO-2021/41/B/ST5/04533 finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki.

 

Do obowiązków stypendysty/stki będzie należało:

 1. Molekularne projektowanie i synteza fotoinicjatorów (PI) oraz systemów fotoinicjujących (PI-Systems) do fotoutwardzalnych materiałów nanokompozytowych (fotonanokompozytów).
 2. Badania spektrofotometryczne, spektrofluorometryczne i elektrochemiczne nowoopracowanych fotoinicjatorów (PI) i systemów fotoinicjujących (PI-Systems).
 3. Kompleksowe badania kinetyki procesów fotopolimeryzacji nanokompozytów inicjowanych nowymi fotoinicjatorami (PI) i/lub systemami fotoinicjującymi (PI-Systems).
 4. Drukowanie 3D zaawansowanych fotopolimerowych materiałów nanokompozytowych wytwarzanych w procesie drukowania przestrzennego z wykorzystaniem wysokowydajnych fotoinicjatorów widzialnych (PI) i/lub systemów fotoinicjujących (PIS).

 

Termin składania ofert: 12:00 10 grudnia  2023 r.

 

Warunki zatrudnienia:

 1. Stypendium naukowe w wysokości 2000,- zł brutto miesięcznie od dnia 01-01-2024
 2. Okres finansowania: 12 miesięcy z możliwością przedłużenia, gdy jednostka pośrednicząca wyrazi zgodę na przedłużenia projektu

  

Dodatkowe informacje:

Aplikacje zawierające:

 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Informacja o osiągnięciach naukowych, wyróżnieniach i stażach naukowych,
 4. Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
 5. Zaświadczenie potwierdzające status doktoranta;
 6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2135) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – należy przesyłać na adres: joanna.ortyl@pk.edu.pl

 

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. O terminie i miejscu przeprowadzenia ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie drogą mailową do dnia 12 grudnia 2023 r.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie SONATA-17 (NCN)

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stypendium naukowe dla studenta w projekcie: SONATA-17 (NCN) pt.: „Analiza możliwości chemolizy bio-materiałów poliuretanowych syntezowanych z bio-polioli o rożnej strukturze chemicznej i analiza wpływu otrzymanych bio-recyklatów na proces ekspansji i właściwości nowych bio-poliuretanów”, nr 2021/43/D/ST5/01222.

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie: OPUS 21 (NCN)

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stypendium naukowe w projekcie: OPUS 21 (NCN) pt.: „Nowe możliwości rozwoju strategii projektowania i funkcjonalizacji kropek węglowych jako wielofunkcyjnych, dynamicznych, zielonych systemów fotoinicjujących i fotokatalizatorów wykorzystywanych w procesach fotopolimeryzacji” nr 2021/41/B/ST5/04533.

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie