Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie OPUS-LAP20

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stypendium naukowe w projekcie OPUS-LAP20 (NCN) pt.: „Zaawansowane fotoutwardzalne nanokompozyty polimerowe otrzymywane w technologiach szybkiego prototypowania 3D-VAT”, nr 2020/39/I/ST5/03556.

Nazwa stanowiska: stypendysta – student
Liczba dostępnych stypendiów: 2 lub 3

Wymagania:

 • Status studenta
 • Umiejętność pisania i redagowania tekstów naukowych w języku polskim
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca korzystanie z literatury oraz redagowanie publikacji i wygłaszanie referatów w języku angielskim
 • Udokumentowana wiedza z zakresu chemii polimerów (w tym ewentualnie procesów fotopolimeryzacji i druku 3D)
 • Średnia ocen z toku wszystkich semestrów I stopnia (plus ewentualnie średnia ocen z toku studiów II stopnia)- średnia będzie podlegać weryfikacji i punktacji.

 

Opis zadań:

Stypendysta będzie uczestniczyć w realizacji projektu badawczego „Zaawansowane fotoutwardzalne nanokompozyty polimerowe otrzymywane w technologiach szybkiego prototypowania 3D-VAT” finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS LAP umowa nr UMO-2020/39/I/ST5/03556.

Do obowiązków stypendysty będzie należało:

 1. Molekularne projektowanie i synteza fotoinicjatorów (PI) oraz systemów fotoinicjujących (PI-Systems) do fotoutwardzalnych materiałów nanokompozytowych (fotonanokompozytów).
 2. Badania spektrofotometryczne, spektrofluorometryczne i elektrochemiczne nowoopracowanych fotoinicjatorów (PI) i systemów fotoinicjujących (PI-Systems).
 3. Kompleksowe badania kinetyki procesów fotopolimeryzacji nanokompozytów inicjowanych nowymi fotoinicjatorami (PI) i/lub systemami fotoinicjującymi (PI-Systems).
 4. Drukowanie 3D zaawansowanych fotopolimerowych materiałów nanokompozytowych wytwarzanych w procesie drukowania przestrzennego z wykorzystaniem wysokowydajnych fotoinicjatorów widzialnych (PI) i/lub systemów fotoinicjujących (PIS).

 

NIEZBĘDNE DOKUMENTY do złożenia:

 • Zaświadczenie o posiadaniu statusu studenta
 • Wyciąg ocen z systemu (każdy przedmiot i każdy semestr powinien być wskazany – Średnia ocen z toku wszystkich semestrów I stopnia (plus ewentualnie średnia ocen z toku studiów II stopnia)
 • CV naukowe – wraz z opisem wykształcenia i doświadczenia zawodowego oraz doświadczenia naukowego (w tym wykaz publikacje wystąpienia naukowe, przynależność do kół naukowych itp.)
 • List motywacyjny (zawierający krótki opis zainteresowań naukowych kandydata, głównych zalet i osiągnięć kandydata, oraz motywacji do pracy w projekcie);
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2135) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

 

Termin składania ofert: 12:00 05 czerwca 2024

Forma składania ofert: drogą mailową (w formacie pdf) na adres joanna.ortyl@pk.edu.pl (dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK). W tytule maila proszę napisać „stypendium studenckie OPUS LAP – 2”.

Na zgłoszeniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

Warunki zatrudnienia:

 1. Stypendium naukowe w wysokości 1000,- zł brutto miesięcznie
 2. Okres finansowania: minimum 5 miesięcy (orientacyjna data zatrudnienia 10.06.2024)

Dodatkowe informacje:

 • Zgłoszenia będą oceniane przez kierownika projektu, a końcowy etap rekrutacji będzie obejmował rozmowę kwalifikacyjną z
 • Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 05 czerwca 2024 r. od godziny 00
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 06 czerwca 2024 o godzinie 12.00
 • Warunkiem zatrudnienia w projekcie jest brak zatrudnienia na umowę o pracę / umowę cywilno- prawną w projektach NCN
 • Dodatkowe informacje dotyczące tematyki projektu kandydaci mogą uzyskać bezpośrednio od kierownika projektu (dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK, e-mail: ortyl@pk.edu.pl).

 

Dokumentacja złożona przez kandydatów zostanie oceniona przez komisję, której przewodniczy kierownik projektu. Wybrani kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Możliwe jest odbycie rozmowy online. Ostateczna decyzja komisji będzie przedstawiona kandydatom za pomocą poczty elektronicznej najpóźniej w ciągu 14 dni od rozstrzygnięcia konkursu.

W przypadku gdy wybrany kandydat zrezygnuje z podpisania umowy o stypendium, komisja rezerwuje sobie prawo do wybrania następnego kandydata z listy rezerwowej. Konkurs może zostać powtórzony po raz kolejny, aż do momentu znalezienia kandydata spełniającego wszystkie wymagania.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie