Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Konkurs na stypendium naukowe dla doktoranta/stypendysty w projekcie SONATA BIS-11

Doktorant-stypendysta projekt SONATA BIS-11 ,,Eksperymentalna i numeryczna analiza transportu masy i ciepła w „szytych na miaręwypełnieniach stacjonarnych dla procesów realizowanych
w układach gaz-ciało stałe
”. Konkurs na STYPENDIUM NAUKOWE DLA DOKTORANTA/STYPENDYSTY w Katedrze Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

Stanowisko: Stypendysta – Doktorant (1 rok) 1.11.2022-31.10.2023

Poszukujemy osoby do pracy na stanowisko STYPENDYSTA-Doktorant w ramach projektu SONATA BIS-11 ,,Eksperymentalna i numeryczna analiza transportu masy i ciepła w „szytych na miaręwypełnieniach stacjonarnych dla procesów realizowanych w układach
gaz-ciało stałe

Cel projektu oraz popularnonaukowy opis dostępny na stronie:

https://projekty.ncn.gov.pl/opisy/531199-pl.pdf

Kierownik projektu: dr hab. inż. Katarzyna Bizon, prof. PK

Nazwa stanowiska: Stypendysta doktorant

 

Wymagania:

 • status doktoranta w szkole doktorskiej
 • ukończone studia drugiego stopnia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa lub pokrewnym (technologia chemiczna, inżyniera mechaniczna, energetyka lub matematyka stosowana)
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca korzystanie z literatury naukowej oraz redagowanie tekstów technicznych i naukowych
 • znajomość technik laboratoryjnych z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej, w tym badania właściwości układów rozproszonych
 • dobra znajomość środowiska obliczeniowego Matlab oraz podstaw oprogramowania Ansys
 • udokumentowana wiedza z zakresu modelowania procesów fizycznych lub chemicznych w układach heterogenicznych i zastosowania metod numerycznych do symulacji takich procesów
 • zainteresowanie zagadnieniami ruchu ciepła i masy w układach heterogenicznych gaz-ciało stałe oraz integracją i intensyfikacją procesów fizycznych i chemicznych
 • motywacja do pracy naukowej oraz gotowość rozszerzania posiadanej wiedzy i umiejętności
 • umiejętność pracy w zespole

 

Opis zadań:

 • opracowanie uproszczonych modeli matematycznych transportu ciepła i masy w wypełnieniach hybrydowych oraz periodycznych wypełnieniach strukturalnych
 • implementacja i symulacja numeryczna opracowanych modeli
 • udział w pracach projektowych i konstrukcyjnych oraz eksperymentalnych pracach testowych ukierunkowanych na analizę transportu ciepła w wypełnieniach stacjonarnych o złożonej strukturze
 • analiza wyników i opracowanie raportu z przeprowadzonych badań
 • udział w przygotowaniu publikacji naukowych

 

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – ST
Termin składania ofert: 20 październik 2022, 12:00
Forma składania ofert: e-mail

 

Warunki zatrudnienia:

Wysokość stypendium wynosi 2000 zł miesięcznie brutto
01.11.2022-31.10.2023

 

Proces rekrutacji:

Zgłoszenia powinno zawierać:

 • List motywacyjny zawierający uzasadnienie dlaczego aplikant ubiega się o oferowane stanowisko, jego cele i plany zawodowe, opis realizowanych projektów badawczych oraz nabyte uprzednio doświadczenie i kwalifikacje zawodowe
 • CV
 • Kopie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
 • Listę publikacji (w tym publikacji w trakcie recenzji) oraz wystąpień na konferencjach/sesjach kół naukowych

 

Dokumenty należy przesłać w formie jednego pliku pdf w terminie do dnia 20 października 2022 roku, godz. 12:00 na adres: katarzyna.bizon@pk.edu.pl
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 24 październik 2022 roku

 

Dodatkowe informacje:

Oferowane stypendium naukowe w ramach projektu badawczego pt. ,,Eksperymentalna i numeryczna analiza transportu masy i ciepła w „szytych na miaręwypełnieniach stacjonarnych dla procesów realizowanych w układach gaz-ciało stałe” finansowane jest ze środków przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki.

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami, zaproszenia ich do wzięcia udziału w rozmowie kwalifikacyjnej.

Dopuszcza się sytuację, w której stypendium zostanie przyznane osobie będącej na drugiej pozycji na liście rankingowej, pod warunkiem, że laureat konkursu przed podpisaniem umowy stypendialnej zrezygnuje z jego pobierania.

Dopuszcza się możliwość nierozstrzygnięcia konkursu.

Od decyzji Komisji Stypendialnej nie przysługuje odwołanie.

Z uwagi na zapis regulaminu NCN: „Stypendium naukowe NCN można łączyć z innymi stypendiami oraz wynagrodzeniami finansowanymi ze środków NCN przyznanymi w ramach więcej niż jednego projektu badawczego z tym, że łączna kwota pobieranych stypendiów i wynagrodzeń nie może przekroczyć 5000 zł miesięcznie”, w przypadku doktoranta już pobierającego wynagrodzenie/stypendium w ramach innego projektu NCN kwota stypendium będzie musiała ulec odpowiedniemu pomniejszeniu.

Stypendium przyznawane jest zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.).

 

Kontakt: wszelkie pytania związane z procesem rekrutacji proszę kierować do kierownika projektu dr hab. inż. Katarzyna Bizon, prof. PK katarzyna.bizon@pk.edu.pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)* informuje się, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą w Krakowie przy ul. Warszawskiej 24, 31-155 Kraków;
 2. kontakt z inspektorem ochrony danych w Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@pk.edu.pl i tel. 12 628 22 37;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: Przeprowadzenia konkursu na stypendium naukowe dla studenta/stypendysty w Katedrze Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt c zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), w szczególności na podstawie:
  – ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.);
  – zarządzenia nr 82 Rektora PK z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na Politechnice Krakowskiej przepisów kancelaryjnych i archiwalnych;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 miesiąca od przeprowadzenia procedury konkursowej
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym/warunkiem zawarcia umowy;
 9. przy przetwarzaniu podanych danych osobowych nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Harmonogram zajęć w semestrze zimowym 2023/24

Uprzejmie informujemy, że dostępny jest harmonogram zajęć w semestrze zimowym roku akad. 2023/24. Jest to pierwsza wersja planu która w kolejnych tygodniach może jeszcze ulegać

Inauguracja Wydziałowa roku akad. 2023/2024

Dziekan i Władze Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK, serdecznie zapraszają Wszystkich Pracowników i Studentów naszego Wydziału na Uroczystą Inaugurację roku akademickiego 2023/2024, która odbędzie

Postępowania na WIiTCh

Informacje prasowe, wywiady

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie