Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Konkurs na stypendium naukowe dla doktoranta/stypendysty – Projekt OPUS22

Doktorant-stypendysta w projekcie OPUS 22 „Nowoczesne materiały oparte o sieci metaloorganiczne do usuwania substancji psychoaktywnych – synteza, charakterystyka chemiczna, toksyczność i efektywność w badaniach in vitro i in vivo”. Konkurs na STYPENDIUM NAUKOWE DLA DOKTORANTA/ STYPENDYSTY w Katedrze Chemii i Technologii Organicznej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

Stanowisko: Stypendysta – Doktorant (1 rok) 1.09.2022-31.08.2023

 

Poszukujemy osoby do pracy na stanowisko STYPENDYSTA-Doktorant w ramach projektu OPUS 22 „Nowoczesne materiały oparte o sieci metaloorganiczne do usuwania substancji psychoaktywnych – synteza, charakterystyka chemiczna, toksyczność i efektywność w badaniach in vitro i in vivo”. Cel projektu oraz popularnonaukowy opis dostępny na stronie:

https://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2021-09-15okipi34a/streszczenia/539800-pl.pdf

Kierownik projektu: dr hab. inż. Przemysław Jodłowski, prof. PK

 

Wymagania:

– Status doktoranta w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie i w okresie realizacji zadań w projekcie i/lub gotowość do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej Politechniki Krakowskiej

– wykształcenie wyższe, tytuł magistra chemii, materiałoznawstwa lub równorzędny (specjalizacja chemia organiczna);

– dotychczasowe doświadczenie w syntezie materiałów porowatych w szczególności sieci metaloorganicznych;

– dotychczasowe doświadczenie w syntezie materiałów przy zastosowaniu technik sonochemicznych;

– dotychczasowe doświadczenie w charakterystyce materiałów porowatych;

–  dotychczasowe doświadczenie w badaniu profili uwalniania i adsorpcji substancji aktywnych na materiałach porowatych;

– znajomość powszechnie używanego oprogramowania ogólnego, takiego jak MS Office, oraz oprogramowania statystycznego GraphPad Prism oraz graficznego Fiji;

– dobra znajomość języka angielskiego, pozwalająca na swobodną komunikację w mowie i piśmie.

– umiejętność pracy w zespole.

 

Opis zadań:

– synteza materiałów typu MOF oraz optymalizacja metod syntezy;

– charakterystyka otrzymanych materiałów metodami spektroskopowymi i mikroskopowymi (XRD, BET, TG, HPLC, UV-VIS, FTIR);

– charakterystyki profili adsorpcji substancji psychoaktywnych oraz uwalniania leków z otrzymanych materiałów typu MOF;

– korelacja między strukturą, warunkami przygotowania i parametrami sorpcji/uwalniania

– przygotowanie raportów i analiza danych;

– współautorstwo publikacji, patentów, prezentacji naukowych i konferencyjnych;

– udział w warsztatach naukowych;

– systematyczna oraz zorganizowana praca w zespole badawczym w ścisłej współpracy z Kierownikiem Projektu oraz innymi pracownikami zatrudnionymi przy realizacji grantu.

 

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ

Termin składania ofert: 15.08.2022

Forma składania ofert: email

Warunki zatrudnienia:

Wysokość stypendium wynosi 5000 zł miesięcznie brutto

01.09.2022-31.08.2023

 

Proces rekrutacji:

Zgłoszenie powinno zawierać:

– List motywacyjny zawierający uzasadnienie dlaczego aplikant ubiega się o oferowane stanowisko, jego cele i plany zawodowe, opis realizowanych projektów badawczych oraz nabyte uprzednio doświadczenie i kwalifikacje zawodowe.

– CV.

– Kopie dyplomów oraz pełna lista stopni/tytułów naukowych oraz certyfikatów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

– Lista udziału w konferencjach oraz publikacji.

 

Dokumenty należy przesłać w formie jednego pliku pdf w terminie do dn. 15 sierpnia 2022 roku, godz. 18:00 na adres: przemyslaw.jodlowski@pk.edu.pl

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 29 sierpnia 2022 roku

Dodatkowe informacje:

Oferowane stypendium naukowe w ramach projektu badawczego pt.: „Nowoczesne materiały oparte o sieci metaloorganiczne do usuwania substancji psychoaktywnych – synteza, charakterystyka chemiczna, toksyczność i efektywność w badaniach in vitro i in vivo” finansowane jest ze środków przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki.

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami, zaproszenia ich do wzięcia udziału w rozmowie kwalifikacyjnej.

Dopuszcza się sytuację, w której stypendium zostanie przyznane osobie będącej na drugiej pozycji na liście rankingowej, pod warunkiem, że laureat konkursu przed podpisaniem umowy stypendialnej zrezygnuje z jego pobierania.

Dopuszcza się możliwość nierozstrzygnięcia konkursu.

Od decyzji Komisji Stypendialnej nie przysługuje odwołanie.

Z uwagi na zapis regulaminu NCN: „Stypendium naukowe NCN można łączyć z innymi stypendiami oraz wynagrodzeniami finansowanymi ze środków NCN przyznanymi w ramach więcej niż jednego projektu badawczego z tym, że łączna kwota pobieranych stypendiów i wynagrodzeń nie może przekroczyć 5000 zł miesięcznie”, w przypadku doktoranta już pobierającego wynagrodzenie/stypendium w ramach innego projektu NCN kwota stypendium będzie musiała ulec odpowiedniemu pomniejszeniu.

Stypendium przyznawane jest zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.).

  

Kontakt:
Wszelkie pytania związane z procesem rekrutacji proszę kierować do kierownika projektu dr hab. inż. Przemysław Jodłowski, prof. PK przemyslaw.jodlowski@pk.edu.pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)* informuje się, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą w Krakowie przy ul. Warszawskiej 24, 31-155 Kraków;
2) kontakt z inspektorem ochrony danych w Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@pk.edu.pl i tel. 12 628 22 37;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: Przeprowadzenia konkursu na stypendium naukowe dla doktoranta/stypendysty w Katedrze Chemii i Technologii Organicznej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt c zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), w szczególności na podstawie:
– ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.);
– zarządzenia nr 82 Rektora PK z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na Politechnice Krakowskiej przepisów kancelaryjnych i archiwalnych;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 miesiąca od przeprowadzenia procedury konkursowej
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym/warunkiem zawarcia umowy;
9) przy przetwarzaniu podanych danych osobowych nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Orlen – praktyki studenckie

Zapraszamy do aplikowania na płatne praktyki letnie w ORLENIE. 25 miejsc czeka na studentów i absolwentów uczelni wyższych. Program zakłada 3 miesięczny rozwój w Obszarze

Dodatkowe terminy szkoleń świadomościowych

Dodatkowe terminy spotkań w języku polskim oraz 1 w języku angielskim, dla studentek i studentów którzy jeszcze nie uczestniczyli w obowiązkowym szkoleniu świadomościowym. Linki i terminy w rozwinięciu.

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie OPUS-LAP20

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stypendium naukowe w projekcie OPUS-LAP20 (NCN) pt.: „Zaawansowane fotoutwardzalne nanokompozyty polimerowe otrzymywane w technologiach szybkiego

Seminarium Wydziałowe

W imieniu Dziekana Wydziału dr hab. inż. Piotra Michorczyka, prof. PK, zapraszam na Seminarium Wydziałowe, na którym swoją prezentację przedstawi dr inż. Olga Długosz z

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie