Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Konkurs na stypendium naukowe dla doktoranta/stypendysty – projekt OPUS 22

Doktorant-stypendysta projekt OPUS 22 „Nowoczesne materiały oparte o sieci metaloorganiczne do usuwania substancji psychoaktywnych – synteza, charakterystyka chemiczna, toksyczność
i efektywność w badaniach in vitro i in vivo”

 

Konkurs na STYPENDIUM NAUKOWE DLA DOKTORANTA/ STYPENDYSTY w Katedrze Chemii i Technologii Organicznej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

Stanowisko: Stypendysta – Doktorant (1 rok) 1.09.2024-31.08.2025

Poszukujemy osoby do pracy na stanowisko STYPENDYSTA-Doktorant w ramach projektu OPUS 22 „Nowoczesne materiały oparte o sieci metaloorganiczne do usuwania substancji psychoaktywnych – synteza, charakterystyka chemiczna, toksyczność i efektywność w badaniach in vitro i in vivo”. Cel projektu oraz popularnonaukowy opis dostępny na stronie:

https://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2021-09-15okipi34a/streszczenia/539800-pl.pdf

Kierownik projektu: dr hab. inż. Przemysław Jodłowski, prof. PK

 

Wymagania:

 • status doktoranta w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie i w okresie realizacji zadań w projekcie i/lub gotowość do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej Politechniki Krakowskiej
 • wykształcenie wyższe, tytuł magistra chemii, materiałoznawstwa lub równorzędny (specjalizacja chemia organiczna);
 • dotychczasowe doświadczenie w syntezie materiałów porowatych w szczególności sieci metaloorganicznych;
 • dotychczasowe doświadczenie w syntezie materiałów przy zastosowaniu technik sonochemicznych;
 • dotychczasowe doświadczenie w charakterystyce materiałów porowatych;
 • dotychczasowe doświadczenie w badaniu profili uwalniania i adsorpcji substancji aktywnych na materiałach porowatych;
 • znajomość powszechnie używanego oprogramowania ogólnego, takiego jak MS Office, oraz oprogramowania statystycznego GraphPad Prism oraz graficznego Fiji;
 • dobra znajomość języka angielskiego, pozwalająca na swobodną komunikację w mowie i piśmie;
 • umiejętność pracy w zespole.

 

Opis zadań:

 • synteza materiałów typu MOF oraz optymalizacja metod syntezy;
 • charakterystyka otrzymanych materiałów metodami spektroskopowymi i mikroskopowymi (XRD, BET, TG, HPLC, UV-VIS, FTIR);
 • charakterystyki profili adsorpcji substancji psychoaktywnych oraz uwalniania leków z otrzymanych materiałów typu MOF;
 • korelacja między strukturą, warunkami przygotowania i parametrami sorpcji/uwalniania
 • przygotowanie raportów i analiza danych;
 • współautorstwo publikacji, patentów, prezentacji naukowych i konferencyjnych;
 • udział w warsztatach naukowych;
 • systematyczna oraz zorganizowana praca w zespole badawczym w ścisłej współpracy z Kierownikiem Projektu oraz innymi pracownikami zatrudnionymi przy realizacji grantu.

 

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 21.06.2024
Forma składania ofert: email

Warunki zatrudnienia:
Wysokość stypendium wynosi 5000 zł miesięcznie brutto
01.09.2024-31.08.2025

 

Proces rekrutacji:

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • List motywacyjny zawierający uzasadnienie dlaczego aplikant ubiega się o oferowane stanowisko, jego cele i plany zawodowe, opis realizowanych projektów badawczych oraz nabyte uprzednio doświadczenie i kwalifikacje zawodowe.
 • CV.
 • Kopie dyplomów oraz pełna lista stopni/tytułów naukowych oraz certyfikatów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
 • Lista udziału w konferencjach oraz publikacji.

Dokumenty należy przesłać w formie jednego pliku pdf w terminie do dn. 21 czerwca 2024 roku,  na adres: przemyslaw.jodlowski@pk.edu.pl

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 25 czerwca 2024 roku

 

Dodatkowe informacje:

Oferowane stypendium naukowe w ramach projektu badawczego pt.: „Nowoczesne materiały oparte o sieci metaloorganiczne do usuwania substancji psychoaktywnych – synteza, charakterystyka chemiczna, toksyczność i efektywność w badaniach in vitro i in vivo” finansowane jest ze środków przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki.

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami, zaproszenia ich do wzięcia udziału w rozmowie kwalifikacyjnej.

Dopuszcza się sytuację, w której stypendium zostanie przyznane osobie będącej na drugiej pozycji na liście rankingowej, pod warunkiem, że laureat konkursu przed podpisaniem umowy stypendialnej zrezygnuje z jego pobierania.

Dopuszcza się możliwość nierozstrzygnięcia konkursu.

Od decyzji Komisji Stypendialnej nie przysługuje odwołanie.

Z uwagi na zapis regulaminu NCN: „Stypendium naukowe NCN można łączyć z innymi stypendiami oraz wynagrodzeniami finansowanymi ze środków NCN przyznanymi w ramach więcej niż jednego projektu badawczego z tym, że łączna kwota pobieranych stypendiów i wynagrodzeń nie może przekroczyć 5000 zł miesięcznie”, w przypadku doktoranta już pobierającego wynagrodzenie/stypendium w ramach innego projektu NCN kwota stypendium będzie musiała ulec odpowiedniemu pomniejszeniu.

Stypendium przyznawane jest zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.).

 

Kontakt: wszelkie pytania związane z procesem rekrutacji proszę kierować do kierownika projektu dr hab. inż. Przemysław Jodłowski, prof. PK przemyslaw.jodlowski@pk.edu.pl

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie