Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Konkurs na stanowisko typu Asystenta (w grupie pracowników badawczych) w projekcie LIDER

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na zatrudnienie na stanowisko typu Asystenta (w grupie pracowników badawczych) w projekcie LIDER (NCBiR) pt.: „Innowacyjne porowate materiały ceramiczne drukowane w technice DLP z zastosowaniem wysokosprawnych inicjatorów fotochemicznych dedykowane do integracji z tkanką kostną”,nr LIDER13/0081/2022

Nazwa stanowiska: Asystent (w grupie pracowników badawczych)
Liczba miejsc: 1
Wymiar etatu: 0,25

Niezbędne wymagania kwalifikacyjne:
a) wykształcenie: co najmniej tytuł magistra w zakresie chemii lub inżynierii materiałowej, mile widziane posiadanie stopnia doktora nauk chemicznych (w zakresie chemii) lub nauk technicznych (w zakresie inżynierii materiałowej, inżynierii chemicznej) lub ewentualnie przedłożenie że kandydat jest w trakcie kształcenia w celu uzyskania stopnia doktora (zaświadczenie ze Szkoły doktorskiej niezbędne)
b) staż pracy min. 6 lat pracy laboratoryjnej związanej z pracą laboratoryjną (w zakresie materiałów polimerowych i /lub materiałów kompozytowych) (potwierdzone stosowanymi zaświadczeniami)
c) doświadczenie zawodowe: doświadczenie w realizacji projektów badawczych jako kierownik lub wykonawca (potwierdzone stosowanymi zaświadczeniami)
d) Posiadanie dorobku naukowego, udokumentowanego publikacjami w recenzowanych czasopismach w dyscyplinie inżynieria chemiczna, chemia lub inżynieria materiałowa,(potwierdzone stosowanym wykazem wraz z załączonymi pierwszymi stronami publikacji naukowych)
e) znajomość języków obcych bardzo dobra znajomość języka angielskiego (stosowane zaświadczenie)
f) niezbędne umiejętności lub kwalifikacje zawodowe:
– Znajomość tematyki związanej z materiałami polimerowymi
– Doświadczenie w zakresie ogólnej syntezy związków organicznych
– Umiejętność samodzielnego planowania i przeprowadzania badań
– Doświadczenie w opracowywaniu procesów, procedur i realizacji materiałów polimerowych i badań właściwości tych materiałów

Dodatkowe wymagania kwalifikacyjne:
a) komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
b) systematyczność, dokładność w działaniu i dobra organizacja pracy
c) umiejętność samodzielnego, rzetelnego i odpowiedzialnego działania w celu realizacji powierzonego zakresu obowiązków

Wymagane dokumenty:
1) CV kandydata
2) List motywacyjny (zawierający krótki opis zainteresowań naukowych kandydata, głównych zalet i osiągnięć kandydata, oraz motywacji do pracy w projekcie);
3) Kopia dyplomu (doktorskiego, magisterskiego)
4) Zaświadczenie ze Szkoły Doktorskiej lub studiów doktoranckich o realizowanym kształceniu.
5) Poświadczenie doświadczenia zawodowego min. 6 lat pracy laboratoryjnej związanej z pracą laboratoryjną
6) Lista osiągnięć naukowych:
a) zwierające doświadczenie zawodowe: doświadczenie w realizacji projektów badawczych jako kierownik lub wykonawca (potwierdzone stosowanymi zaświadczeniami)
b) Wykaz publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach w dyscyplinie inżynieria chemiczna, chemia lub inżynieria materiałowa,(potwierdzone stosowanym wykazem wraz z załączonymi pierwszymi stronami publikacji naukowych)
c) W tym wykaz działalności w kołach naukowych, udział w szkoleniach, konferencjach, wyróżnienia, nagrody, staże, stypendia i nagrody.
7) Zaświadczenie/Certyfikat znajomości języka angielskiego (stosowane zaświadczenie)
8) Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2135) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – należy przesłać na adres: klaudia.trembecka@pk.edu.pl

Forma składania ofert:
drogą mailową (w formacie pdf) na adres klaudia.trembecka@pk.edu.pl (dr inż. Klaudia TrembeckaWójciga). W tytule maila proszę napisać „Asystent LIDER”. Na zgłoszeniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Opis zadań:
Pracownik będzie uczestniczyć w realizacji projektu badawczego „Innowacyjne porowate materiały ceramiczne drukowane w technice DLP z zastosowaniem wysokosprawnych inicjatorów fotochemicznych dedykowane do integracji z tkanką kostną”, nr LIDER13/0081/2022 finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu LIDER

Zakres wykonywanych zadań z projektu:
ZADANIE 3 – Optymalizacja porowatości materiału i jego wpływu na właściwości biomechaniczne protezy. Badania struktury geometrycznej ceramicznych elementów endoprotez – modelowanie struktur metodą elementów skończonych.
ZADANIE 5 – Przygotowanie prototypu żywicy i implantu. Ocena właściwości fizykochemicznych żywicy i konstruktów

Typ konkursu NCBiR: LIDER
Termin składania ofert: 17 czerwca 2024 (do godziny 10:00)
Forma składania ofert: drogą mailową (klaudia.trembecka@pk.edu.pl)

Warunki zatrudnienia:
Rodzaj umowy: umowa o pracę (0,25 etatu)
Przewidywana (orientacyjna) data rozpoczęcia: 01.10.2024
Okres zatrudnienia: do 31.03.2026

Dodatkowe informacje:
1) Zgłoszenia będą oceniane przez komisję rekrutacyjną w skład której wchodzi kierownik projektu.
2) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 3 dni roboczych po rozmowie kwalifikacyjnej
3) Dodatkowe informacje dotyczące tematyki projektu kandydaci mogą uzyskać bezpośrednio od kierownika projektu (dr inż. Klaudia Trembecka-Wójciga, e-mail: klaudia.trembecka@pk.edu.pl).

Dokumentacja złożona przez kandydatów zostanie oceniona przez komisję, której przewodniczy kierownik projektu. Wybrani kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Możliwe jest odbycie rozmowy online. Ostateczna decyzja komisji będzie przedstawiona kandydatom za pomocą poczty elektronicznej najpóźniej w ciągu 14 dni od rozstrzygnięcia konkursu.

W przypadku gdy wybrany kandydat zrezygnuje z podpisania umowy, komisja rezerwuje sobie prawo do wybrania następnego kandydata z listy rezerwowej. Konkurs może zostać powtórzony po raz kolejny, aż do momentu znalezienia kandydata spełniającego wszystkie wymagania.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie