Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Biuro Pozyskiwania Funduszy PK przypomina o konkursach NCBIR i NCN

NARODOWE CENTRUM NAUKI – nauki podstawowe

 

nazwa konkursu rozpoczęcie zakończenie wyniki
Weave-UNISONO nabór kontynuowany od 2021 r., ciągły, w terminach wynikających z harmonogramów agencji wiodących wyniki ogłaszane sukcesywnie, zgodnie z terminami decyzji podejmowanych przez agencje wiodące
MINIATURA 6 nabór ciągły od 1 lutego do 31 lipca
OPUS 23

PRELUDIUM 21

POLONEZ BIS 2

15 marca 15 czerwca grudzień 2022 r.
SONATA BIS 12

MAESTRO 14

15 czerwca 15 września marzec 2023 r.

 

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU – BADANIA PRZEMYSŁOWE I PRACE ROZWOJOWE

IV konkurs INFOSTRATEG na projekty tematyczne

Budżet w wysokości: 190 000 000 zł
Status: Ogłoszony
Ogłoszenie konkursu: 27 kwietnia 2022 r.
Rozpoczęcie naboru wniosków: 27 maja 2022 r.
Zakończenie naboru wniosków: 18 sierpnia 2022 r. 16:00

Program INFOSTRATEG został przygotowany, by wspierać rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji (SI) poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Czwarty konkurs ma na celu wybór wykonawców w ramach czterech tematów z zakresu tematycznego programu

 

III polsko-chiński konkurs bilateralny

Budżet w wysokości: Alokacja dla polskich podmiotów wynosi 3 000 000 euro
Status: Trwa nabór wniosków
Ogłoszenie konkursu: 26 kwietnia 2022 r.
Rozpoczęcie naboru wniosków: 6 maja 2022 r.
Zakończenie naboru wniosków: 30 czerwca 2022 r.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w Polsce oraz Ministerstwo Nauki i Technologii Chińskiej Republiki Ludowej (MOST) ogłosiły wspólny konkurs na projekty badawczo-rozwojowe w celu zacieśnienia współpracy polskich i chińskich zespołów badawczych. Konkurs został ogłoszony na podstawie listu intencyjnego o współpracy w zakresie wspólnych badań i rozwoju, podpisanego 21 czerwca 2016 r. między Chinami a Polską.

 

GOSPOSTRATEG – nabór na propozycje tematów konkursu na projekty zamawiane

Budżet w wysokości: W naborze nie jest przyznawane dofinansowanie.
Status: Trwa nabór wniosków
Ogłoszenie konkursu: 11 kwietnia 2022 r.
Rozpoczęcie naboru wniosków: 11 kwietnia 2022 r.
Nabór prowadzony w trybie ciągłym z odcięciami w II i IV kwartale, za wyjątkiem roku 2022, gdzie datą odcięcia jest : 16 maja 2022 r.

Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG.

Celem głównym Programu GOSPOSTRATEG jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. Celem konkursu jest wyłonienie propozycji tematów badawczych spełniających założenia Programu, które posłużą do określenia zakresu tematycznego oraz warunków konkursu na projekty zamawiane

 

X konkurs polsko-tajwański

Budżet w wysokości: 5 800 000 zł
Status: Trwa nabór wniosków
Ogłoszenie konkursu: 6 kwietnia 2022 r.
Rozpoczęcie naboru wniosków: 6 kwietnia 2022 r.
Zakończenie naboru wniosków: 15 czerwca 2022 r.

Zapraszamy do udziału w dziesiątym polsko-tajwańskim konkursie na dwustronne projekty badawcze. Konkurs skierowany jest do organizacji badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw z Polski i Tajwanu. Konsorcja złożone z partnerów polskich i tajwańskich mają możliwość uzyskania w konkursie dofinansowania na aplikacyjne projekty badawcze trwające maksymalnie trzy lata. Projekty mogą obejmować badania w obszarach, m. in., efektywności energetycznej, inżynierii materiałowej, inteligentnego transportu, cyberbezpieczeństwa i badań kosmicznych.

 

NEON – I konkurs

Budżet w wysokości: 35 000 000 zł
Status: Ogłoszony
Ogłoszenie konkursu: 31 marca 2022 r.
Rozpoczęcie naboru wniosków: 18 maja 2022 r.
Zakończenie naboru wniosków: 4 lipca 2022 r.

Wspólne Przedsięwzięcie NCBR i PKN ORLEN polegające na wsparciu badań naukowych oraz prac rozwojowych dla przemysłu rafineryjno – petrochemicznego

Cel główny realizowany jest poprzez następujące cele szczegółowe:

  1. Opracowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych służących osiągnięciu redukcji emisji CO2 i w konsekwencji neutralności emisyjnej;
  2. Rozwój rozwiązań i technologii związanych z pozyskiwaniem i przetwarzaniem biomasy;
  3. Rozwój technologii związanych z gospodarką w obiegu zamkniętym;
  4. Rozwój technologii opartych na sztucznej inteligencji i w konsekwencji cyfryzacja procesów.

Konkurs I dotyczy celu szczegółowego wskazanego w ust. 1 pkt 2 – Rozwój rozwiązań i technologii związanych z pozyskiwaniem i przetwarzaniem biomasy.

 

RID II

Budżet w wysokości: 11 600 000 zł
Status: Trwa nabór wniosków
Ogłoszenie konkursu: 30 marca 2022 r.
Rozpoczęcie naboru wniosków: 6 maja 2022 r.
Zakończenie naboru wniosków: 8 lipca 2022 r. 16:00

Wspólne Przedsięwzięcie NCBR – GDDKiA polegające na wsparciu badań naukowych lub prac rozwojowych w obszarze drogownictwa pn. Rozwój Innowacji Drogowych – RID, konkurs II

Wspólne Przedsięwzięcie RID ukierunkowane jest na wsparcie badań, które mogą być wykorzystane do rozwoju i unowocześnienia procesów realizowanych w działalności podstawowej GDDKiA związanej z rozwojem sieci drogowej oraz utrzymaniem i rozbudową istniejących dróg krajowych.

Celem głównym Wspólnego Przedsięwzięcia NCBR-GDDKiA jest poprawa efektywności zarządzania planowaną, przygotowywaną, realizowaną oraz istniejącą siecią drogową w Polsce
w perspektywie roku 2030.

Dla osiągniecia ww. celu głównego przyjęto w ramach RID dwa cele szczegółowe tj.:
1) wzrost innowacji w obszarze drogownictwa
2) wzrost aktywności jednostek naukowych w realizacji prac B+R ukierunkowanych na potrzeby drogownictwa

 

RID II

Budżet w wysokości: 11 600 000 zł
Status: Trwa nabór wniosków
Ogłoszenie konkursu: 30 marca 2022 r.
Rozpoczęcie naboru wniosków: 6 maja 2022 r.
Zakończenie naboru wniosków: 8 lipca 2022 r. 16:00

Wspólne Przedsięwzięcie NCBR – GDDKiA polegające na wsparciu badań naukowych lub prac rozwojowych w obszarze drogownictwa pn. Rozwój Innowacji Drogowych – RID, konkurs II

Wspólne Przedsięwzięcie RID ukierunkowane jest na wsparcie badań, które mogą być wykorzystane do rozwoju i unowocześnienia procesów realizowanych w działalności podstawowej GDDKiA związanej z rozwojem sieci drogowej oraz utrzymaniem i rozbudową istniejących dróg krajowych.

Celem głównym Wspólnego Przedsięwzięcia NCBR-GDDKiA jest poprawa efektywności zarządzania planowaną, przygotowywaną, realizowaną oraz istniejącą siecią drogową w Polsce
w perspektywie roku 2030.

Dla osiągniecia ww. celu głównego przyjęto w ramach RID dwa cele szczegółowe tj.:
1) wzrost innowacji w obszarze drogownictwa
2) wzrost aktywności jednostek naukowych w realizacji prac B+R ukierunkowanych na potrzeby drogownictwa.

 

VIII konkurs w ramach Współpracy Polska-Izrael

Budżet w wysokości: 2 000 000 zł
Status: Trwa nabór wniosków
Ogłoszenie konkursu: 29 marca 2022 r.
Rozpoczęcie naboru wniosków: 29 marca 2022 r.
Zakończenie naboru wniosków: 29 czerwca 2022 r. 12:00

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspólnie z Izraelskim Centrum Badań i Rozwoju dla Przemysłu (Israel Innovation Authority) ogłosiły ósmy wspólny konkurs na projekty badawczo-rozwojowe, ukierunkowane na rozwijanie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych.

 

LIDER XIII

Budżet w wysokości: 80 000 000 zł
Status: Ogłoszony
Ogłoszenie konkursu: 29 marca 2022 r.
Rozpoczęcie naboru wniosków: 23 maja 2022 r.
Zakończenie naboru wniosków : 30 czerwca 2022 r. 16:15

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,5 mln PLN. Kwota alokacji w konkursie to 80 mln PLN, z czego 10% stanowi rezerwa na odwołania.

 

Solidarni z naukowcami (II tura konkursu – nabór uzupełniający)

Budżet w wysokości: 3 250 000 zł
Status: Trwa nabór wniosków
Ogłoszenie konkursu: 21 marca 2022 r.
Rozpoczęcie naboru wniosków: 21 marca 2022 r.
Zakończenie naboru wniosków : 17 czerwca 2022 r.

Konkurs na projekty badawcze z udziałem białoruskich naukowców „Solidarni z naukowcami” (II tura konkursu – nabór uzupełniający).

 

M-ERA.NET 3 Call 2022

Budżet w wysokości: 2 000 000 euro
Status: Trwa nabór wniosków
Ogłoszenie konkursu: 15 marca 2022 r.
Rozpoczęcie naboru wniosków: 15 marca 2022 r.
Zakończenie naboru wniosków: 15 czerwca 2022 r.

Konsorcjum trzeciej edycji programu M-ERA.NET składa się z 50 agencji finansujących badania w 36 państwach. Program jest kontynuacją działań prowadzonych dotychczas w ramach M-ERA.NET 2.

Celem programu M-ERA.NET 3 jest koordynacja badań naukowych i prac rozwojowych, co przyczyni się do zbudowania silnego środowiska naukowego i wzmocnienia europejskiej gospodarki dzięki wykorzystaniu innowacyjnych materiałów i technologii materiałowych. Międzynarodowe projekty finansowane w ramach M-ERA.NET 3 będą łączyć badania materiałowe z potrzebami przemysłowymi poprzez stymulowanie nowych produktów i procesów produkcyjnych oraz rozwijanie synergii, które mogą być bardzo skuteczne w osiąganiu symbiozy przemysłowej.

 

II Konkurs w ramach Programu INNOGLOBO

Budżet w wysokości: 10 000 000 zł
Status: Trwa nabór wniosków
Ogłoszenie konkursu: 1 marca 2022 r.
Rozpoczęcie naboru wniosków: 1 marca 2022 r.
Zakończenie naboru wniosków: 30 września 2022 r.

2. konkurs w ramach Programu INNOGLOBO ma za zadanie umożliwić podmiotom z Polski nawiązanie współpracy badawczo-rozwojowej (w zakresie różnorodnych obszarów tematycznych) z partnerami zagranicznymi z tych państw świata, z którymi Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne, a NCBR nie organizuje regularnie konkursów dwustronnych.

W ramach konkursu wnioskodawcy mają możliwość uzyskania finansowania na realizację projektów międzynarodowych o zróżnicowanych budżetach, dotyczących różnorodnych obszarów tematycznych, także zupełnie niszowych. Wymogami stawianymi aplikacjom konkursowym są m.in.: uczestnictwo w projekcie przynajmniej jednego partnera zagranicznego oraz wpisywanie się zakresu tematycznego projektu w aktualną Listę Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

 

Nowe technologie w zakresie energii (II konkurs)

Budżet w wysokości: 393 000 000 zł
Status: Trwa nabór wniosków
Ogłoszenie konkursu: 28 lutego 2022 r.
Rozpoczęcie naboru wniosków: 1 kwietnia 2022 r.
Zakończenie naboru wniosków: 30 czerwca 2022 r. 16:00

Program został przygotowany, by wspierać osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski, poprzez wdrożenie rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo energetyczne kraju i zwiększających konkurencyjność polskiej gospodarki, co w efekcie powinno się przyczynić do zwiększenia się o 20-50% (w stosunku do poziomu z roku 2020) udziału energii pochodzącej z OZE w ogólnym miksie energetycznym kraju. Cele szczegółowe Programu, w które wpisuje się zakres tematyczny konkursu to:
C1 wzrost potencjału przemysłu energetyki odnawialnej (w tym prosumenckiej);
C2 rozwój inteligentnej infrastruktury sieciowej (energetycznej);
C3 obniżenie emisyjności energetyki poprzez zwiększenie wykorzystania surowców biodegradowalnych oraz produktów odpadowych.

W tej edycji konkursu wskazujemy minimalny dla danej fazy zakres wyników prac B+R wykonawcy, z uwzględnieniem odpowiedniego dla niego Obszaru Tematycznego. Beneficjent we wniosku o dofinansowanie samodzielnie określa szczegółowy zakres Produktów dla wszystkich faz, każdorazowo uwzględniając minimalne wymogi zawarte w załączniku nr 14 do Regulaminu konkursu.

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Biurem Pozyskiwania Funduszy. Biuro pomaga w przygotowaniu wniosków, w tym w ocenie który z programów pasuje do zakresu tematycznego zainteresowań poszczególnych pracowników, jakie są wymogi formalne i merytoryczne, jakich partnerów należy szukać itp. Kontakt drogą mailową: mlalicka@pk.edu.pl

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie SONATA-17 (NCN)

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stypendium naukowe dla studenta w projekcie: SONATA-17 (NCN) pt.: „Analiza możliwości chemolizy bio-materiałów poliuretanowych syntezowanych

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie