Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Biuro Pozyskiwania Funduszy PK przypomina o konkursach NCBIR i NCN

NARODOWE CENTRUM NAUKI – nauki podstawowe

 

nazwa konkursu rozpoczęcie zakończenie wyniki
Weave-UNISONO nabór kontynuowany od 2021 r., ciągły, w terminach wynikających z harmonogramów agencji wiodących wyniki ogłaszane sukcesywnie, zgodnie z terminami decyzji podejmowanych przez agencje wiodące
MINIATURA 6 nabór ciągły od 1 lutego do 31 lipca
OPUS 23

PRELUDIUM 21

POLONEZ BIS 2

15 marca 15 czerwca grudzień 2022 r.
SONATA BIS 12

MAESTRO 14

15 czerwca 15 września marzec 2023 r.

 

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU – BADANIA PRZEMYSŁOWE I PRACE ROZWOJOWE

IV konkurs INFOSTRATEG na projekty tematyczne

Budżet w wysokości: 190 000 000 zł
Status: Ogłoszony
Ogłoszenie konkursu: 27 kwietnia 2022 r.
Rozpoczęcie naboru wniosków: 27 maja 2022 r.
Zakończenie naboru wniosków: 18 sierpnia 2022 r. 16:00

Program INFOSTRATEG został przygotowany, by wspierać rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji (SI) poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Czwarty konkurs ma na celu wybór wykonawców w ramach czterech tematów z zakresu tematycznego programu

 

III polsko-chiński konkurs bilateralny

Budżet w wysokości: Alokacja dla polskich podmiotów wynosi 3 000 000 euro
Status: Trwa nabór wniosków
Ogłoszenie konkursu: 26 kwietnia 2022 r.
Rozpoczęcie naboru wniosków: 6 maja 2022 r.
Zakończenie naboru wniosków: 30 czerwca 2022 r.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w Polsce oraz Ministerstwo Nauki i Technologii Chińskiej Republiki Ludowej (MOST) ogłosiły wspólny konkurs na projekty badawczo-rozwojowe w celu zacieśnienia współpracy polskich i chińskich zespołów badawczych. Konkurs został ogłoszony na podstawie listu intencyjnego o współpracy w zakresie wspólnych badań i rozwoju, podpisanego 21 czerwca 2016 r. między Chinami a Polską.

 

GOSPOSTRATEG – nabór na propozycje tematów konkursu na projekty zamawiane

Budżet w wysokości: W naborze nie jest przyznawane dofinansowanie.
Status: Trwa nabór wniosków
Ogłoszenie konkursu: 11 kwietnia 2022 r.
Rozpoczęcie naboru wniosków: 11 kwietnia 2022 r.
Nabór prowadzony w trybie ciągłym z odcięciami w II i IV kwartale, za wyjątkiem roku 2022, gdzie datą odcięcia jest : 16 maja 2022 r.

Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” – GOSPOSTRATEG.

Celem głównym Programu GOSPOSTRATEG jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. Celem konkursu jest wyłonienie propozycji tematów badawczych spełniających założenia Programu, które posłużą do określenia zakresu tematycznego oraz warunków konkursu na projekty zamawiane

 

X konkurs polsko-tajwański

Budżet w wysokości: 5 800 000 zł
Status: Trwa nabór wniosków
Ogłoszenie konkursu: 6 kwietnia 2022 r.
Rozpoczęcie naboru wniosków: 6 kwietnia 2022 r.
Zakończenie naboru wniosków: 15 czerwca 2022 r.

Zapraszamy do udziału w dziesiątym polsko-tajwańskim konkursie na dwustronne projekty badawcze. Konkurs skierowany jest do organizacji badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw z Polski i Tajwanu. Konsorcja złożone z partnerów polskich i tajwańskich mają możliwość uzyskania w konkursie dofinansowania na aplikacyjne projekty badawcze trwające maksymalnie trzy lata. Projekty mogą obejmować badania w obszarach, m. in., efektywności energetycznej, inżynierii materiałowej, inteligentnego transportu, cyberbezpieczeństwa i badań kosmicznych.

 

NEON – I konkurs

Budżet w wysokości: 35 000 000 zł
Status: Ogłoszony
Ogłoszenie konkursu: 31 marca 2022 r.
Rozpoczęcie naboru wniosków: 18 maja 2022 r.
Zakończenie naboru wniosków: 4 lipca 2022 r.

Wspólne Przedsięwzięcie NCBR i PKN ORLEN polegające na wsparciu badań naukowych oraz prac rozwojowych dla przemysłu rafineryjno – petrochemicznego

Cel główny realizowany jest poprzez następujące cele szczegółowe:

  1. Opracowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych służących osiągnięciu redukcji emisji CO2 i w konsekwencji neutralności emisyjnej;
  2. Rozwój rozwiązań i technologii związanych z pozyskiwaniem i przetwarzaniem biomasy;
  3. Rozwój technologii związanych z gospodarką w obiegu zamkniętym;
  4. Rozwój technologii opartych na sztucznej inteligencji i w konsekwencji cyfryzacja procesów.

Konkurs I dotyczy celu szczegółowego wskazanego w ust. 1 pkt 2 – Rozwój rozwiązań i technologii związanych z pozyskiwaniem i przetwarzaniem biomasy.

 

RID II

Budżet w wysokości: 11 600 000 zł
Status: Trwa nabór wniosków
Ogłoszenie konkursu: 30 marca 2022 r.
Rozpoczęcie naboru wniosków: 6 maja 2022 r.
Zakończenie naboru wniosków: 8 lipca 2022 r. 16:00

Wspólne Przedsięwzięcie NCBR – GDDKiA polegające na wsparciu badań naukowych lub prac rozwojowych w obszarze drogownictwa pn. Rozwój Innowacji Drogowych – RID, konkurs II

Wspólne Przedsięwzięcie RID ukierunkowane jest na wsparcie badań, które mogą być wykorzystane do rozwoju i unowocześnienia procesów realizowanych w działalności podstawowej GDDKiA związanej z rozwojem sieci drogowej oraz utrzymaniem i rozbudową istniejących dróg krajowych.

Celem głównym Wspólnego Przedsięwzięcia NCBR-GDDKiA jest poprawa efektywności zarządzania planowaną, przygotowywaną, realizowaną oraz istniejącą siecią drogową w Polsce
w perspektywie roku 2030.

Dla osiągniecia ww. celu głównego przyjęto w ramach RID dwa cele szczegółowe tj.:
1) wzrost innowacji w obszarze drogownictwa
2) wzrost aktywności jednostek naukowych w realizacji prac B+R ukierunkowanych na potrzeby drogownictwa

 

RID II

Budżet w wysokości: 11 600 000 zł
Status: Trwa nabór wniosków
Ogłoszenie konkursu: 30 marca 2022 r.
Rozpoczęcie naboru wniosków: 6 maja 2022 r.
Zakończenie naboru wniosków: 8 lipca 2022 r. 16:00

Wspólne Przedsięwzięcie NCBR – GDDKiA polegające na wsparciu badań naukowych lub prac rozwojowych w obszarze drogownictwa pn. Rozwój Innowacji Drogowych – RID, konkurs II

Wspólne Przedsięwzięcie RID ukierunkowane jest na wsparcie badań, które mogą być wykorzystane do rozwoju i unowocześnienia procesów realizowanych w działalności podstawowej GDDKiA związanej z rozwojem sieci drogowej oraz utrzymaniem i rozbudową istniejących dróg krajowych.

Celem głównym Wspólnego Przedsięwzięcia NCBR-GDDKiA jest poprawa efektywności zarządzania planowaną, przygotowywaną, realizowaną oraz istniejącą siecią drogową w Polsce
w perspektywie roku 2030.

Dla osiągniecia ww. celu głównego przyjęto w ramach RID dwa cele szczegółowe tj.:
1) wzrost innowacji w obszarze drogownictwa
2) wzrost aktywności jednostek naukowych w realizacji prac B+R ukierunkowanych na potrzeby drogownictwa.

 

VIII konkurs w ramach Współpracy Polska-Izrael

Budżet w wysokości: 2 000 000 zł
Status: Trwa nabór wniosków
Ogłoszenie konkursu: 29 marca 2022 r.
Rozpoczęcie naboru wniosków: 29 marca 2022 r.
Zakończenie naboru wniosków: 29 czerwca 2022 r. 12:00

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspólnie z Izraelskim Centrum Badań i Rozwoju dla Przemysłu (Israel Innovation Authority) ogłosiły ósmy wspólny konkurs na projekty badawczo-rozwojowe, ukierunkowane na rozwijanie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych.

 

LIDER XIII

Budżet w wysokości: 80 000 000 zł
Status: Ogłoszony
Ogłoszenie konkursu: 29 marca 2022 r.
Rozpoczęcie naboru wniosków: 23 maja 2022 r.
Zakończenie naboru wniosków : 30 czerwca 2022 r. 16:15

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,5 mln PLN. Kwota alokacji w konkursie to 80 mln PLN, z czego 10% stanowi rezerwa na odwołania.

 

Solidarni z naukowcami (II tura konkursu – nabór uzupełniający)

Budżet w wysokości: 3 250 000 zł
Status: Trwa nabór wniosków
Ogłoszenie konkursu: 21 marca 2022 r.
Rozpoczęcie naboru wniosków: 21 marca 2022 r.
Zakończenie naboru wniosków : 17 czerwca 2022 r.

Konkurs na projekty badawcze z udziałem białoruskich naukowców „Solidarni z naukowcami” (II tura konkursu – nabór uzupełniający).

 

M-ERA.NET 3 Call 2022

Budżet w wysokości: 2 000 000 euro
Status: Trwa nabór wniosków
Ogłoszenie konkursu: 15 marca 2022 r.
Rozpoczęcie naboru wniosków: 15 marca 2022 r.
Zakończenie naboru wniosków: 15 czerwca 2022 r.

Konsorcjum trzeciej edycji programu M-ERA.NET składa się z 50 agencji finansujących badania w 36 państwach. Program jest kontynuacją działań prowadzonych dotychczas w ramach M-ERA.NET 2.

Celem programu M-ERA.NET 3 jest koordynacja badań naukowych i prac rozwojowych, co przyczyni się do zbudowania silnego środowiska naukowego i wzmocnienia europejskiej gospodarki dzięki wykorzystaniu innowacyjnych materiałów i technologii materiałowych. Międzynarodowe projekty finansowane w ramach M-ERA.NET 3 będą łączyć badania materiałowe z potrzebami przemysłowymi poprzez stymulowanie nowych produktów i procesów produkcyjnych oraz rozwijanie synergii, które mogą być bardzo skuteczne w osiąganiu symbiozy przemysłowej.

 

II Konkurs w ramach Programu INNOGLOBO

Budżet w wysokości: 10 000 000 zł
Status: Trwa nabór wniosków
Ogłoszenie konkursu: 1 marca 2022 r.
Rozpoczęcie naboru wniosków: 1 marca 2022 r.
Zakończenie naboru wniosków: 30 września 2022 r.

2. konkurs w ramach Programu INNOGLOBO ma za zadanie umożliwić podmiotom z Polski nawiązanie współpracy badawczo-rozwojowej (w zakresie różnorodnych obszarów tematycznych) z partnerami zagranicznymi z tych państw świata, z którymi Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne, a NCBR nie organizuje regularnie konkursów dwustronnych.

W ramach konkursu wnioskodawcy mają możliwość uzyskania finansowania na realizację projektów międzynarodowych o zróżnicowanych budżetach, dotyczących różnorodnych obszarów tematycznych, także zupełnie niszowych. Wymogami stawianymi aplikacjom konkursowym są m.in.: uczestnictwo w projekcie przynajmniej jednego partnera zagranicznego oraz wpisywanie się zakresu tematycznego projektu w aktualną Listę Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

 

Nowe technologie w zakresie energii (II konkurs)

Budżet w wysokości: 393 000 000 zł
Status: Trwa nabór wniosków
Ogłoszenie konkursu: 28 lutego 2022 r.
Rozpoczęcie naboru wniosków: 1 kwietnia 2022 r.
Zakończenie naboru wniosków: 30 czerwca 2022 r. 16:00

Program został przygotowany, by wspierać osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski, poprzez wdrożenie rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo energetyczne kraju i zwiększających konkurencyjność polskiej gospodarki, co w efekcie powinno się przyczynić do zwiększenia się o 20-50% (w stosunku do poziomu z roku 2020) udziału energii pochodzącej z OZE w ogólnym miksie energetycznym kraju. Cele szczegółowe Programu, w które wpisuje się zakres tematyczny konkursu to:
C1 wzrost potencjału przemysłu energetyki odnawialnej (w tym prosumenckiej);
C2 rozwój inteligentnej infrastruktury sieciowej (energetycznej);
C3 obniżenie emisyjności energetyki poprzez zwiększenie wykorzystania surowców biodegradowalnych oraz produktów odpadowych.

W tej edycji konkursu wskazujemy minimalny dla danej fazy zakres wyników prac B+R wykonawcy, z uwzględnieniem odpowiedniego dla niego Obszaru Tematycznego. Beneficjent we wniosku o dofinansowanie samodzielnie określa szczegółowy zakres Produktów dla wszystkich faz, każdorazowo uwzględniając minimalne wymogi zawarte w załączniku nr 14 do Regulaminu konkursu.

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Biurem Pozyskiwania Funduszy. Biuro pomaga w przygotowaniu wniosków, w tym w ocenie który z programów pasuje do zakresu tematycznego zainteresowań poszczególnych pracowników, jakie są wymogi formalne i merytoryczne, jakich partnerów należy szukać itp. Kontakt drogą mailową: mlalicka@pk.edu.pl

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Krzysztof Penderecki in memoriam

Nadchodzącym koncertem Politechnika Krakowska upamiętnia postać wielkiego kompozytora. Wspominamy także spotkanie z Profesorem w murach naszej uczelni.

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie OPUS-LAP20 (NCN)

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stypendium naukowe w projekcie: OPUS-LAP20 (NCN) pt.: „Zaawansowane fotoutwardzalne nanokompozyty polimerowe otrzymywane w technologiach szybkiego

Postępowania na WIiTCh

Informacje prasowe, wywiady

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie