Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Zaproszenie na Seminarium Wydziałowe

Prodziekan ds. ewaluacji i współpracy międzynarodowej, prof. dr hab. inż. Katarzyna Matras-Postołek, prof. PK zaprasza wszystkich pracowników, doktorantów i studentów na Seminarium Wydziałowe, które odbędzie się w dniu 18 stycznia 2023 r. o godzinie 13:00 w Sali Rady Wydziału nr 12.

W trakcie seminarium Pan dr Gianmaria Pio przedstawi wykład pt.“The role of cryogenic applications in energy transition”

 

Pan dr Gianmaria Pio, junior assistant professor, jest pracownikiem Department of Civil, Chemical, Environmental and Materials Engineering, University of Bologna we Włoszech. W trakcie przygotowania doktoratu odbył staż na Massachusetts Institute of Technology w Stanach Zjednoczonych. Obecnie zajmuje się badaniem aspektów bezpieczeństwa i zagadnień chemicznych związanych z systemami reaktywnymi działającymi w warunkach niskiej temperatury. Jest autorem i współautorem około 50 publikacji naukowych ujętych w Journal Citation Reports.

 

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Dodatkowe terminy szkolenia bibliotecznego.

Informujemy, że biblioteka PK organizuje dodatkowe szkolenia dla studentów, którzy nie uczestniczyli jeszcze w szkoleniu bibliotecznym. Środa 10 kwietnia godz. 9.00 Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGEyZjU5YWItOGEzYy00NjRkLWI4ZjctNjliNmQ1ZjVkZWY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22dce0d30a-5d50-41b8-ac19-e7e0a83ea6b3%22%7d

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie