Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Rekrutacja do Projektu

Rekrutacja do projektu „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności”

Termin zakończenia rekrutacji: 21.06.2024 r. do godz. 11:00

Regulamin Naboru: Zaproszenie Ministra Nauki

Program “Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności” kierowany jest do studentów, którzy planują zgłosić swój udział w międzynarodowych konkursach, zawodach i konferencjach. Rekrutacja prowadzona jest do projektu:

 • D3 – Drużyna Drug Designerów (limit miejsc: 10) – wspólnego przedsięwzięcia realizowanego przez KN Chemii i Technologii Leków „Drug Design” i KN Analityki Środowiskowej i Substancji Bioaktywnych

Osiągnięcia zgłoszone przez kandydata-studenta muszą być potwierdzone przez odpowiednią jednostkę lub opiekuna naukowego PK. CV przygotowane wg Załącznika nr 3 wraz z potwierdzeniem uzyskanych osiągnięć należy wysyłać na adres mailowy lub MS Teams: anna.drabczyk@pk.edu.pl lub dostarczyć osobiście komplet dokumentów do pokoju 534 (Budynek WIiTCh, 5. piętro).

Wymagania Podstawowe:

 • Student/studentka I stopnia lub II stopnia na kierunkach Technologia Chemiczna lub Biotechnologia
 • Umiejętność pracy w laboratorium
 • Znajomość spektroskopowych metod badania organicznych związków chemicznych

Wymagania Dodatkowe:

 • Znajomość metod modelowania molekularnego dla przewidywania aktywności biologicznej cząsteczek, w tym dokowania w układzie białko-ligand, dynamiki molekularnej, metod hybrydowych QM/MM
 • Znajomość metod syntezy organicznej zarówno konwencjonalnej, jak i z zastosowaniem ultradźwięków/promieniowania mikrofalowego/młynów planetarnych
 • Znajomość technik LC-MS i NMR w charakterystyce struktury oraz czystości związków organicznych. Znajomość metod otrzymywania i badania profilu uwalniania zmodyfikowanych form farmaceutycznych modulatorów niskocząsteczkowych.
 • Doświadczenie w prowadzeniu prostych badań potwierdzających aktywność otrzymywanych cząsteczek np. testów MTS

Kryteria oceny:

+4 pkt za udokumentowane bycie aktywnym członkiem koła naukowego starającego się o dofinansowanie z projektu ministerialnego (wyżej wymienione) wykazującym zainteresowania z zakresu projektowania, syntezy i analizy, a także badań in vitro dla związków niskocząsteczkowych o potencjalnym działaniu bioaktywnym

+3 pkt za udokumentowane osiągnięcia w międzynarodowych konkursach, zawodach naukowych lub czynny udział w międzynarodowych konferencjach naukowych

+2 pkt za udokumentowane osiągnięcia w krajowych konkursach, zawodach naukowych lub czynny udział w krajowych konferencjach naukowych

+2 pkt za staże naukowe związane z tematyką projektu

+1 pkt za udokumentowaną działalność w samorządzie, wolontariat

W przypadku przekroczenia założonej liczby miejsc w poszczególnych projektach do punktów wykazanych przez osiągnięcia dodaje się punkty otrzymane z rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów pierwszeństwo mają osoby z niepełnosprawnością, a następnie decyduje kolejność zgłoszeń.

Komisja rekrutacyjna:

Dziekan Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK – dr hab. inż. Piotr Michorczyk, prof. PK

Opiekun odpowiedzialny za złożenie projektu – mgr inż. Anna Karolina Drabczyk

Opiekunowie Kół Naukowych do których przynależą zakwalifikowani studenci:

– dr inż. Przemysław Zaręba

– dr inż. Damian Kułaga

 

Zapoznałam/em się z informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych. *

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych – Załącznik nr 4

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku zarejestrowanego w związku z moim udziałem w Programie „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności”. *
 • Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2501), zezwalam na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej), przez Politechnikę Krakowską z siedzibą przy ul. Warszawskiej 24,
  31-155 Kraków, na potrzeby Programu „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności”. *
 • Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem uczestnictwa w Programie „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności”. *

 

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Inżynieria chemiczna i procesowa na WIiTCh

Dziekan Wydziału, dr hab. inż. Piotr Michorczyk wraz z paroma innymi pracownikami naukowo-dydaktycznymi przybliża profil kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa na WIiTCh.

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie