Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Seminarium Wydziałowe dr inż. Aneta Spórna-Kucab – 1 czerwca 2022

Prodziekan ds. nauki, prof. dr hab. inż. Zbigniew Wzorek zaprasza na Seminarium Wydziałowe, które odbędzie się w dniu 1 czerwca 2022 r. o godzinie 10.00 w trybie zdalnym na platformie MS Teams (Zespół WC Seminaria)

W trakcie seminarium Pani dr inż. Aneta Spórna-Kucab przedstawi najważniejsze efekty pracy naukowej, które stanowią podstawę wniosku o nadanie jej stopnia doktora habilitowanego.

Temat wystąpienia: “Przeciwprądowa chromatografia cieczowa w analityce nowych i aktywnych biologicznie związków betacyjanowych”

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników i doktorantów.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Dodatkowe terminy szkolenia bibliotecznego.

Informujemy, że biblioteka PK organizuje dodatkowe szkolenia dla studentów, którzy nie uczestniczyli jeszcze w szkoleniu bibliotecznym. Środa 10 kwietnia godz. 9.00 Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGEyZjU5YWItOGEzYy00NjRkLWI4ZjctNjliNmQ1ZjVkZWY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22dce0d30a-5d50-41b8-ac19-e7e0a83ea6b3%22%7d

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie