Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Ogłoszenie WKR WIiTCh o terminie i formie składania dokumentów dla obywateli polskich biorących udział w rekrutacji na studia II stopnia

W dniach 13-16 lutego 2024 kandydaci na studia II stopnia „zakwalifikowani do wpisu” zobowiązani są do dostarczenia osobiście lub przez pełnomocnika do WKR (pok 5 – Biblioteka Wydziału) następujących dokumentów:
1) Dokumenty będące podstawą rekrutacji:
– skan dyplomu ukończenia studiów (oryginał do wglądu), a w przypadku jego braku zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów (osoba, która przedstawi zaświadczenie o ukończeniu studiów, jest zobowiązana przedłożyć w uczelni dyplom w terminie 30 dni od dnia wydania jej dyplomu, pod rygorem skreślenia z listy studentów),
– skan suplementu do dyplomu lub indeksu z ukończonych studiów (oryginał do wglądu), nie dotyczy absolwentów Wydziału Inżynierii i technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej
– zaświadczenie o średniej arytmetycznej albo średniej ważonej z toku ukończonych studiów,
2) Skan podpisanego formularz rekrutacyjnego zawierający wniosek o wpis na listę studentów oraz ankietę osobową (wydruk z programu do elektronicznej rejestracji),
3) W przypadku braku zaksięgowania opłaty rekrutacyjnej, skan dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty

Do kandydatów, którzy zostaną Wpisani na listę studentów zostanie wysłane Pocztą Polską skierowanie na badania lekarskie. Następnie Kandydaci są zobowiązani dostarczyć, osobiście lub pocztą, do WKR zaświadczenie lekarskie.”

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Orlen – praktyki studenckie

Zapraszamy do aplikowania na płatne praktyki letnie w ORLENIE. 25 miejsc czeka na studentów i absolwentów uczelni wyższych. Program zakłada 3 miesięczny rozwój w Obszarze

Dodatkowe terminy szkoleń świadomościowych

Dodatkowe terminy spotkań w języku polskim oraz 1 w języku angielskim, dla studentek i studentów którzy jeszcze nie uczestniczyli w obowiązkowym szkoleniu świadomościowym. Linki i terminy w rozwinięciu.

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie OPUS-LAP20

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stypendium naukowe w projekcie OPUS-LAP20 (NCN) pt.: „Zaawansowane fotoutwardzalne nanokompozyty polimerowe otrzymywane w technologiach szybkiego

Seminarium Wydziałowe

W imieniu Dziekana Wydziału dr hab. inż. Piotra Michorczyka, prof. PK, zapraszam na Seminarium Wydziałowe, na którym swoją prezentację przedstawi dr inż. Olga Długosz z

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie