Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie OPUS 21 (NCN)

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stypendium naukowe w projekcie: OPUS 21 (NCN) pt.: „Nowe możliwości rozwoju strategii projektowania i funkcjonalizacji kropek węglowych jako wielofunkcyjnych, dynamicznych, zielonych systemów fotoinicjujących i fotokatalizatorów wykorzystywanych w procesach fotopolimeryzacji” nr 2021/41/B/ST5/04533.

Nazwa stanowiska: stypendysta – student
Liczba dostępnych stypendiów: 2

Wymagania:
1) Status studenta
2) Umiejętność pisania i redagowania tekstów naukowych
3) Znajomość języka angielskiego umożliwiająca korzystanie z literatury oraz redagowanie publikacji i wygłaszanie referatów
4) Udokumentowana wiedza z zakresu procesów fotopolimeryzacji i technik monitorowania procesów indukowanych fotochemicznie
5) Umiejętność obsługi aparatury naukowej niezbędnej do realizacji zaplanowanych badań (foto-DSC, realtime foto-reometr, real-time foto-FT-IR).

Wymagane dokumenty:
1) CV kandydata
2) Lista osiągnięć naukowych (w tym certyfikaty językowe, działalność w kołach naukowych, udział w szkoleniach, konferencjach, publikacje, wyróżnienia, nagrody, staże, stypendia i nagrody)
3) List motywacyjny (zawierający krótki opis zainteresowań naukowych kandydata, głównych zalet i osiągnięć kandydata, oraz motywacji do pracy w projekcie);
4) Zaświadczenie potwierdzające status studenta
5) Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2135) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
– należy przesłać na adres: joanna.ortyl@pk.edu.pl

Forma składania ofert:
drogą mailową (w formacie pdf) na adres joanna.ortyl@pk.edu.pl (dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK).
W tytule maila proszę napisać „stypendium studenckie OPUS”. Na zgłoszeniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

Opis zadań:
Stypendysta będzie uczestniczyć w realizacji projektu badawczego „Nowe możliwości rozwoju strategii projektowania i funkcjonalizacji kropek węglowych jako wielofunkcyjnych, dynamicznych, zielonych systemów fotoinicjujących i fotokatalizatorów wykorzystywanych w procesach fotopolimeryzacji” finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS umowa nr UMO-2021/41/B/ST5/04533.

Do obowiązków stypendysty będzie należało:
1. Molekularne projektowanie i synteza fotoinicjatorów (PI) oraz systemów fotoinicjujących (PI-Systems) do fotoutwardzalnych materiałów nanokompozytowych (fotonanokompozytów).
2. Badania spektrofotometryczne, spektrofluorometryczne i elektrochemiczne nowoopracowanych fotoinicjatorów (PI) i systemów fotoinicjujących (PI-Systems).
3. Kompleksowe badania kinetyki procesów fotopolimeryzacji nanokompozytów inicjowanych nowymi fotoinicjatorami (PI) i/lub systemami fotoinicjującymi (PI-Systems).
4. Drukowanie 3D zaawansowanych fotopolimerowych materiałów nanokompozytowych wytwarzanych w procesie drukowania przestrzennego z wykorzystaniem wysokowydajnych fotoinicjatorów widzialnych (PI) i/lub systemów fotoinicjujących (PIS).

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 14.11.2022, 10:00
Forma składania ofert: drogą mailową (joanna.ortyl@pk.edu.pl)

Warunki zatrudnienia:
Rodzaj umowy: stypendialna
Stypendium: 1 000 zł/miesięcznie
Data rozpoczęcia: 1 grudnia 2022
Okres zatrudnienia: 12 miesięcy z możliwością przedłużenia

Dodatkowe informacje:
1) Zgłoszenia będą oceniane przez kierownika projektu, a końcowy etap rekrutacji będzie obejmował rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem.
2) Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się do 18 listopada 2022 r. o godzinie 12.00
3) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 25 listopada 2022 r. o godzinie 12.00
4) Warunkiem zatrudnienia w projekcie jest brak zatrudnienia na umowę o pracę / umowę cywilno- prawną w projektach NCN,
5) Dodatkowe informacje dotyczące tematyki projektu kandydaci mogą uzyskać bezpośrednio od kierownika projektu (dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK, e-mail: joanna.ortyl@pk.edu.pl).

Dokumentacja złożona przez kandydatów zostanie oceniona przez komisję, której przewodniczy kierownik projektu. Wybrani kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Możliwe jest odbycie rozmowy online. Ostateczna decyzja komisji będzie przedstawiona kandydatom za pomocą poczty elektronicznej najpóźniej w ciągu 14 dni od rozstrzygnięcia konkursu.
W przypadku gdy wybrany kandydat zrezygnuje z podpisania umowy o stypendium, komisja rezerwuje sobie prawo do wybrania następnego kandydata z listy rezerwowej. Konkurs może zostać powtórzony po raz kolejny, aż do momentu znalezienia kandydata spełniającego wszystkie wymagania

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie SONATA-17 (NCN)

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stypendium naukowe dla studenta w projekcie: SONATA-17 (NCN) pt.: „Analiza możliwości chemolizy bio-materiałów poliuretanowych syntezowanych

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie