Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Konkurs na stypendium naukowe dla doktoranta w projekcie OPUS 22

Doktorant-stypendysta projekt OPUS 22 „Nowoczesne materiały oparte o sieci metaloorganiczne do usuwania substancji psychoaktywnych – synteza, charakterystyka chemiczna, toksyczność i efektywność w badaniach in vitro i in vivo”

 

Konkurs na STYPENDIUM NAUKOWE DLA DOKTORANTA/ STYPENDYSTY w Katedrze Chemii i Technologii Organicznej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

Stanowisko: Stypendysta – Doktorant (1 rok) 1.09.2023-31.08.2024

Poszukujemy osoby do pracy na stanowisko STYPENDYSTA-Doktorant w ramach projektu OPUS 22 „Nowoczesne materiały oparte o sieci metaloorganiczne do usuwania substancji psychoaktywnych – synteza, charakterystyka chemiczna, toksyczność i efektywność w badaniach in vitro i in vivo”. Cel projektu oraz popularnonaukowy opis dostępny na stronie:

https://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2021-09-15okipi34a/streszczenia/539800-pl.pdf

Kierownik projektu: dr hab. inż. Przemysław Jodłowski, prof. PK

 

Wymagania:

– status doktoranta w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie i w okresie realizacji zadań w projekcie i/lub gotowość do podjęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej Politechniki Krakowskiej
– wykształcenie wyższe, tytuł magistra chemii, materiałoznawstwa lub równorzędny (specjalizacja chemia organiczna);
– dotychczasowe doświadczenie w syntezie materiałów porowatych w szczególności sieci metaloorganicznych;
– dotychczasowe doświadczenie w syntezie materiałów przy zastosowaniu technik sonochemicznych;
– dotychczasowe doświadczenie w charakterystyce materiałów porowatych;
– dotychczasowe doświadczenie w badaniu profili uwalniania i adsorpcji substancji aktywnych na materiałach porowatych;
– znajomość powszechnie używanego oprogramowania ogólnego, takiego jak MS Office, oraz oprogramowania statystycznego GraphPad Prism oraz graficznego Fiji;
– dobra znajomość języka angielskiego, pozwalająca na swobodną komunikację w mowie i piśmie.
– umiejętność pracy w zespole.

 

Opis zadań:

– synteza materiałów typu MOF oraz optymalizacja metod syntezy;
– charakterystyka otrzymanych materiałów metodami spektroskopowymi i mikroskopowymi (XRD, BET, TG, HPLC, UV-VIS, FTIR);
– charakterystyki profili adsorpcji substancji psychoaktywnych oraz uwalniania leków z otrzymanych materiałów typu MOF;
– korelacja między strukturą, warunkami przygotowania i parametrami sorpcji/uwalniania
– przygotowanie raportów i analiza danych;
– współautorstwo publikacji, patentów, prezentacji naukowych i konferencyjnych;
– udział w warsztatach naukowych;
– systematyczna oraz zorganizowana praca w zespole badawczym w ścisłej współpracy z Kierownikiem Projektu oraz innymi pracownikami zatrudnionymi przy realizacji grantu.

 

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 25.08.2023
Forma składania ofert: email

Warunki zatrudnienia:

Wysokość stypendium wynosi 5000 zł miesięcznie brutto
01.09.2023-31.08.2024

 

Proces rekrutacji:

Zgłoszenie powinno zawierać:
– List motywacyjny zawierający uzasadnienie dlaczego aplikant ubiega się o oferowane stanowisko, jego cele i plany zawodowe, opis realizowanych projektów badawczych oraz nabyte uprzednio doświadczenie i kwalifikacje zawodowe.
– CV.
– Kopie dyplomów oraz pełna lista stopni/tytułów naukowych oraz certyfikatów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
– Lista udziału w konferencjach oraz publikacji.

Dokumenty należy przesłać w formie jednego pliku pdf w terminie do dn. 25 sierpnia 2023 roku,  na adres: przemyslaw.jodlowski@pk.edu.pl

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 29 sierpnia 2023 roku

 

Dodatkowe informacje:

Oferowane stypendium naukowe w ramach projektu badawczego pt.: „Nowoczesne materiały oparte o sieci metaloorganiczne do usuwania substancji psychoaktywnych – synteza, charakterystyka chemiczna, toksyczność i efektywność w badaniach in vitro i in vivo” finansowane jest ze środków przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki.

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami, zaproszenia ich do wzięcia udziału w rozmowie kwalifikacyjnej.

Dopuszcza się sytuację, w której stypendium zostanie przyznane osobie będącej na drugiej pozycji na liście rankingowej, pod warunkiem, że laureat konkursu przed podpisaniem umowy stypendialnej zrezygnuje z jego pobierania.

Dopuszcza się możliwość nierozstrzygnięcia konkursu.

Od decyzji Komisji Stypendialnej nie przysługuje odwołanie.

Z uwagi na zapis regulaminu NCN: „Stypendium naukowe NCN można łączyć z innymi stypendiami oraz wynagrodzeniami finansowanymi ze środków NCN przyznanymi w ramach więcej niż jednego projektu badawczego z tym, że łączna kwota pobieranych stypendiów i wynagrodzeń nie może przekroczyć 5000 zł miesięcznie”, w przypadku doktoranta już pobierającego wynagrodzenie/stypendium w ramach innego projektu NCN kwota stypendium będzie musiała ulec odpowiedniemu pomniejszeniu.

Stypendium przyznawane jest zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.).

 

Kontakt: wszelkie pytania związane z procesem rekrutacji proszę kierować do kierownika projektu dr hab. inż. Przemysław Jodłowski, prof. PK przemyslaw.jodlowski@pk.edu.pl

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie SONATA-17 (NCN)

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stypendium naukowe dla studenta w projekcie: SONATA-17 (NCN) pt.: „Analiza możliwości chemolizy bio-materiałów poliuretanowych syntezowanych

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie