Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Konkurs na stanowisko typu Stypendysta/Student/Doktorant w projekcie NCN OPUS-23 (okres 6 miesięcy)

Nazwa jednostki: Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Katedra Chemii i Technologii Polimerów
Nazwa stanowiska: Stypendysta/Student/Doktorant_3
Typ konkursu NCN: OPUS – 23
Termin składania ofert: 14.06.2023, godz. 13:00
Forma składania ofert: osobiście

Wymagania:

1) status studenta studiów I lub II st. Kierunku Technologia chemiczna, Nanotechnologie i nanomateriały, Chemia, Biotechnologia, preferowana specjalność: technologia polimerów, chemia polimerów
2) znajomość metod modyfikacji, charakteryzowania  i przetwarzania polimerów i nanokompozytów polimerowych, zwłaszcza poliuretanów,
3) zdolność do pracy w zespole,
4) znajomość języka angielskiego.

Opis zadań:

1) Opracowanie warunków syntezy cyklicznych węglanów w oparciu o 4,4’-(1,4-

fenyleno)bis(1,3-dioksolan-2-on) (PBDO),

2) Scharakteryzowanie struktury cyklicznych węglanów metodami spektroskopowymi.

Warunki zatrudnienia:

Stypendium naukowe w wysokości 1000,- zł brutto miesięcznie na okres 6 miesięcy w ramach projektu badawczego pt. „Projektowanie i wytwarzanie modyfikowanych termoplastycznych bezizocyjanianowych włókien polihydroksyuretanowych” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (Umowa nr UMO-2022/45/B/ST8/03060).

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie skierowane do kierownika projektu: Prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Katedra Chemii i Technologii Polimerów, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków,
  2. CV,
  3. Informacja o osiągnięciach naukowych, wyróżnieniach i stażach naukowych,
  4. Zaświadczenie potwierdzające status studenta,
  5. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08. 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2135) i art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dokumenty należy złożyć do dnia 14.06.2023, godz. 13:00 w sekretariacie Katedry Chemii i Technologii Polimerów Politechniki Krakowskiej.

Wybór kandydata odbędzie się zgodnie z REGULAMINEM PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NAUKOWYCH NCN W PROJEKTACH BADAWCZYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM NAUKI (Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019r.), dostępnym  na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki (https://www.ncn.gov.pl/).

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie