Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Konkurs na stanowisko typu student – wykonawca analiz w projekcie finansowanym ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju LIDER13/0156/2022

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na zatrudnienie na stanowisko typu student – wykonawca analiz w projekcie finansowanym ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju LIDER13/0156/2022 pt.”Opracowanie nowej generacji, nietoksycznych, antybakteryjnych żywic wraz z drukarką 3D dla przemysłu stomatologicznego do otrzymywania tymczasowych koron i mostów”

Nazwa stanowiska: student – wykonawca analiz
Liczba miejsc: 1

Wymagania:
•Wykształcenie: student co najmniej 1 roku studiów I stopnia lub student na II stopniu kształcenia na kierunkach, Technologia Chemiczna lub Biotechnologia, Inżynieria Chemiczna i Procesowa
•Odbyty minimum 1 staż przemysłowy lub naukowy
•Znajomość podstawowych technik analizy spektroskopowej (UV-Vis, FTIR)
•Znajomość technik elektroanalitycznych (CV)

Opis zadań:
Student będzie odpowiedzialny za prowadzenie seryjnych analiz syntezowanych w ramach projektu fotoinicjatorów (badania absorbancji, fluorescencji, wyznaczanie potencjałów redox) oraz przeprowadzanie rutynowych, powtarzalnych badań w tym fotoutwardzalnego druku 3D pod opieką doktorantów pracujących w zespole. Zapewniamy wsparcie rozwoju studenta na początkowej ścieżce swojej kariery naukowej.

Warunki zatrudnienia:
Wymiar zaangażowania: 20 godz./1 mies., przewidywana stawka wynagrodzenia wynosi 500 zł brutto miesięcznie na okres 3 miesięcy (z możliwością przedłużenia o kolejne 30 miesięcy) w projekcie ”Opracowanie nowej generacji, nietoksycznych, antybakteryjnych żywic wraz z drukarką 3D dla przemysłu stomatologicznego do otrzymywania tymczasowych koron i mostów” finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr LIDER13/0156/2022

Wymagane dokumenty:
1. Podanie skierowane do Dziekana Wydziału: dr hab. inż. Piotra Michorczyka, prof. PK, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków,
2. CV,
3. List motywacyjny
4. Wykaz ocen z ostatnich dwóch semestrów w przypadku studentów co najmniej 2 roku studiów I stopnia (lub świadectwo z klasy maturalnej oraz wyniki z matury dla studentów 1 roku I stopnia).
5. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2135).).

Dokumenty należy złożyć e-mailowo do dnia 28.09.2023 r. do godz. 16:00 na adres: topaskwarczynskamonika@gmail.com
Jednostka przedstawiająca ofertę zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Wszelkie pytania dotyczące ogłoszenia proszę kierować na adres e-mailowy: topaskwarczynskamonika@gmail.com

Obowiązek informacyjny wynikający z RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Warszawska 24, 31-155 Kraków,
2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@pk.edu.pl i tel. 12 628 22 37,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z niniejszym zapytaniem ofertowym tj. w celu zawarcia umowy i realizacji zamówienia,
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na postawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie:
a) Zarządzenia nr 67 Rektora PK z dnia 22 grudnia 2016 r. z późniejszymi zmianami
w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych Politechniki Krakowskiej,
b)  Zarządzenia nr 82 Rektora PK z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na Politechnice Krakowskiej przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.
5. Pani/Pana dane osobowe zostaną pozyskane na podstawie złożonej oferty lub/oraz na podstawie zawartej umowy,
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat lub w okresie niezbędnym do wyżej wskazanych celów przewidzianych przepisami prawa oraz wewnętrznymi aktami prawnymi obowiązującymi na Politechnice Krakowskiej,
7. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postępowaniu, brak ich podania spowoduje brak możliwości wyboru oferty i zawarcia umowy,
8. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy uczelni oraz osoby lub podmioty, którym udostępniona będzie dokumentacja postępowania zgodnie
z Zarządzeniem Rektora 67 z dnia 22 grudnia 2016 r., z późn. zm. oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,
9. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany,
10. posiada Pani/Pan: prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
11. nie przysługuje Pani/Panu: prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa
w art. 20 RODO, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Orlen – praktyki studenckie

Zapraszamy do aplikowania na płatne praktyki letnie w ORLENIE. 25 miejsc czeka na studentów i absolwentów uczelni wyższych. Program zakłada 3 miesięczny rozwój w Obszarze

Dodatkowe terminy szkoleń świadomościowych

Dodatkowe terminy spotkań w języku polskim oraz 1 w języku angielskim, dla studentek i studentów którzy jeszcze nie uczestniczyli w obowiązkowym szkoleniu świadomościowym. Linki i terminy w rozwinięciu.

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie OPUS-LAP20

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza konkurs na stypendium naukowe w projekcie OPUS-LAP20 (NCN) pt.: „Zaawansowane fotoutwardzalne nanokompozyty polimerowe otrzymywane w technologiach szybkiego

Seminarium Wydziałowe

W imieniu Dziekana Wydziału dr hab. inż. Piotra Michorczyka, prof. PK, zapraszam na Seminarium Wydziałowe, na którym swoją prezentację przedstawi dr inż. Olga Długosz z

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie