Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

I rok studiów – podpisywanie dokumentów związanych z podjęciem studiów oraz odbiór elektronicznych legitymacji studenckich

Zapraszamy studentów I roku kierunków Biotechnologia, Inżynieria chemiczna i procesowa oraz Technologia chemiczna w celu podpisywania dokumentów związanych z podjęciem studiów oraz odbioru elektronicznych legitymacji studenckich w terminie od 3 października, w godzinach 9:00 – 14:00.

Kierunek Biotechnologia – pokój nr 9, stanowisko nr 5

Kierunek Inżynieria chemiczna i procesowa – pokój nr 8, stanowisko nr 4

Kierunek Technologia chemiczna – pokój nr 8, stanowisko nr 2

Jednocześnie informujemy, że w tygodniu od 3 października do 7 października będą odbywać się obowiązkowe szkolenia.

Zajęcia dla studentów I roku odbywać się będą od 10 października zgodnie z zamieszczonym harmonogramem zajęć w semestrze zimowym r.akad.2022/23.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Dodatkowe terminy szkolenia bibliotecznego.

Informujemy, że biblioteka PK organizuje dodatkowe szkolenia dla studentów, którzy nie uczestniczyli jeszcze w szkoleniu bibliotecznym. Środa 10 kwietnia godz. 9.00 Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGEyZjU5YWItOGEzYy00NjRkLWI4ZjctNjliNmQ1ZjVkZWY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22dce0d30a-5d50-41b8-ac19-e7e0a83ea6b3%22%7d

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie