Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

UWAGA Kandydaci na studia II stopnia

W dniach 14-18 lutego 2022 Kandydaci na studia II stopnia zakwalifikowani do wpisu, zobowiązani są do wgrania do systemu rekrutacyjnego następujących dokumentów:

1) skan dyplomu ukończenia studiów, a w przypadku jego braku zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów.
Osoba przyjęta na studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2021/22, która w procesie rekrutacji na studia przedstawiła zaświadczenie o ukończeniu studiów, jest zobowiązana – w terminie 30 dni od wydania jej dyplomu ukończenia studiów – do dostarczenia do dziekanatu kserokopii dyplomu i przedłożenia oryginału dyplomu w celu włączenia poświadczonej przez uczelnię kserokopii dyplomu do teczki akt osobowych studenta, pod rygorem skreślenia z listy studentów.

2) formularz rekrutacyjny zawierający wniosek o wpis na listę studentów oraz ankietę osobową (wydruk z programu do elektronicznej rejestracji),

3) w przypadku braku zaksięgowania opłaty rekrutacyjnej, skan potwierdzenia wniesienia opłaty.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Postępowania na WIiTCh

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie