Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Ogłoszenie WKR WIiTCh PK o terminie i formie składania dokumentów dla obywateli polskich biorących udział w rekrutacji na studia II stopnia

W dniach 13-17 lutego 2023 Kandydaci na studia II stopnia „zakwalifikowani do wpisu” zobowiązani są do wgrania do systemu rekrutacyjnego następujących dokumentów:

1) Dokumenty będące podstawą rekrutacji:

  • skan dyplomu ukończenia studiów (oryginał do wglądu), a w przypadku jego braku zaświadczenie o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów (osoba, która przedstawi zaświadczenie o ukończeniu studiów, jest zobowiązana przedłożyć w uczelni dyplom w terminie 30 dni od dnia wydania jej dyplomu, pod rygorem skreślenia z listy studentów),
  • skan suplementu do dyplomu lub indeksu z ukończonych studiów (oryginał do wglądu), nie dotyczy absolwentów Wydziału Inżynierii i technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej
  • zaświadczenie o średniej arytmetycznej albo średniej ważonej z toku ukończonych studiów,

2) Skan podpisanego formularz rekrutacyjnego zawierający wniosek o wpis na listę studentów oraz ankietę osobową (wydruk z programu do elektronicznej rejestracji),

3) W przypadku braku zaksięgowania opłaty rekrutacyjnej, skan dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty

Do kandydatów, którzy zostaną Wpisani na listę studentów zostanie wysłane Pocztą Polską skierowanie na badania lekarskie. Następnie Kandydaci są zobowiązani dostarczyć, osobiście lub pocztą, do WKR zaświadczenie lekarskie. Kandydaci, którzy posiadają aktualne badania i zaświadczenie znajduje się już w Dziekanacie zobowiązani są powiadomić WKR

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Harmonogram zajęć w semestrze zimowym 2023/24

Uprzejmie informujemy, że dostępny jest harmonogram zajęć w semestrze zimowym roku akad. 2023/24. Jest to pierwsza wersja planu która w kolejnych tygodniach może jeszcze ulegać

Inauguracja Wydziałowa roku akad. 2023/2024

Dziekan i Władze Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK, serdecznie zapraszają Wszystkich Pracowników i Studentów naszego Wydziału na Uroczystą Inaugurację roku akademickiego 2023/2024, która odbędzie

Postępowania na WIiTCh

Informacje prasowe, wywiady

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie