Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Konkurs na stanowisko typu post-doc w projekcie OPUS-LAP20 (NCN)

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej ogłasza na stanowisko typu post-doc w projekcie: OPUS-LAP20 (NCN) pt.: „Zaawansowane fotoutwardzalne nanokompozyty polimerowe otrzymywane w technologiach szybkiego prototypowania 3D-VAT”, nr 2020/39/I/ST5/03556.

 

Nazwa stanowiska: Post-doc
Liczba miejsc: 1

 

Niezbędne wymagania kwalifikacyjne:

 1. Wykształcenie: stopień doktora nauk technicznych w zakresie inżynierii materiałowej
 2. Staż pracy (udokumentowany świadectwami pracy) min. 4 lata na stanowisku adiunkta
 3. Doświadczenie zawodowe na pokrewnym stanowisku, doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczych jako kierownik i wykonawca. Udział w projektach o charakterze wdrożeniowym
 4. Znajomość języków obcych: bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 5. Niezbędne umiejętności lub kwalifikacje zawodowe:
 • Znajomość tematyki dotowania materiałów polimerowych nanocząstkami metalicznymi
 • Znajomość tematyki druku 3D materiałów polimerowych
 • Doświadczenie w zakresie ogólnej syntezy związków organicznych oraz ich modyfikacji
 • Umiejętność samodzielnego planowania i przeprowadzania badań mikrostruktury materiałów kompozytowych
 • Doświadczenie w pomiarach SEM, TEM i AFM materiałów i analizy uzyskanych wyników
 • Doświadczenie w opracowywaniu procesów, procedur i realizacji domieszkowania materiałów polimerowych i badań właściwości mechanicznych kompozytów
 • Posiadanie wyróżniającego się dorobku naukowego udokumentowanego publikacjami w recenzowanych czasopismach w dyscyplinie inżynierii materiałowej, inżynierii chemicznej czy biomedycznej i wystąpieniami konferencyjnymi o zasięgu międzynarodowym
 • Posiadanie osiągnięć o charakterze organizacyjnym; doświadczenie w komercjalizacji wyników badań naukowych oraz we współpracy B+R
 • Kierowanie lub znaczący udział w realizacji lub doświadczenie w pozyskiwaniu projektów badawczych, pozyskiwanych w trybie konkursów krajowych lub zagranicznych.

 

Dodatkowe wymagania kwalifikacyjne:

 • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
 • Systematyczność, dokładność w działaniu i dobra organizacja pracy
 • Umiejętność samodzielnego, rzetelnego i odpowiedzialnego działania w celu realizacji powierzonego zakresu obowiązków

 

Wymagane dokumenty:

 • CV kandydata
 • Lista osiągnięć naukowych (w tym certyfikaty językowe, działalność w kołach naukowych, udział w szkoleniach, konferencjach, publikacje, wyróżnienia, nagrody, staże, stypendia i nagrody)
 • List motywacyjny (zawierający krótki opis zainteresowań naukowych kandydata, głównych zalet i osiągnięć kandydata, oraz motywacji do pracy w projekcie);
 • Kopia dyplomu doktorskiego
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2135) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

– należy przesłać na adres: joanna.ortyl@pk.edu.pl

 

Forma składania ofert:

drogą mailową (w formacie pdf) na adres joanna.ortyl@pk.edu.pl (dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK).
W tytule maila proszę napisać „Post-DOC OPUS LAP”.

 

Na zgłoszeniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

 

Opis zadań:

Pracownik będzie uczestniczyć w realizacji projektu badawczego „Zaawansowane fotoutwardzalne nanokompozyty polimerowe otrzymywane w technologiach szybkiego prototypowania 3D-VAT” finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS LAP umowa nr UMO-2020/39/I/ST5/03556.

 

Do obowiązków stypendysty będzie należało:

 1. Molekularne projektowanie i synteza fotoinicjatorów (PI) oraz systemów fotoinicjujących (PI-Systems) do fotoutwardzalnych materiałów nanokompozytowych (fotonanokompozytów).
 2. Badania spektrofotometryczne, spektrofluorometryczne i elektrochemiczne nowoopracowanych fotoinicjatorów (PI) i systemów fotoinicjujących (PI-Systems).
 3. Kompleksowe badania kinetyki procesów fotopolimeryzacji nanokompozytów inicjowanych nowymi fotoinicjatorami (PI) i/lub systemami fotoinicjującymi (PI-Systems).
 4. Drukowanie 3D zaawansowanych fotopolimerowych materiałów nanokompozytowych wytwarzanych w procesie drukowania przestrzennego z wykorzystaniem wysokowydajnych fotoinicjatorów widzialnych (PI) i/lub systemów fotoinicjujących (PIS).

 

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
Termin składania ofert: 15-03-2023 (do godziny 12:00)
Forma składania ofert: drogą mailową (joanna.ortyl@pk.edu.pl)

 

Warunki zatrudnienia:

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Data rozpoczęcia: 01.04.2023
Okres zatrudnienia: do 31.12.2024

 

Dodatkowe informacje:

 • Zgłoszenia będą oceniane przez kierownika projektu, a końcowy etap rekrutacji będzie obejmował rozmowę kwalifikacyjną z
 • Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się do w podanym odpowiednio wcześniej terminie
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 3 dni roboczych po rozmowie kwalifikacyjnej
 • Warunkiem zatrudnienia w projekcie jest brak zatrudnienia na umowę o pracę / umowę cywilno- prawną w projektach NCN,
 • Dodatkowe informacje dotyczące tematyki projektu kandydaci mogą uzyskać bezpośrednio od kierownika projektu (dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK, e-mail: joanna.ortyl@pk.edu.pl).

 

Dokumentacja złożona przez kandydatów zostanie oceniona przez komisję, której przewodniczy kierownik projektu. Wybrani kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Możliwe jest odbycie rozmowy online. Ostateczna decyzja komisji będzie przedstawiona kandydatom za pomocą poczty elektronicznej najpóźniej w ciągu 14 dni od rozstrzygnięcia konkursu.

 

W przypadku gdy wybrany kandydat zrezygnuje z podpisania umowy, komisja rezerwuje sobie prawo do wybrania następnego kandydata z listy rezerwowej. Konkurs może zostać powtórzony po raz kolejny, aż do momentu znalezienia kandydata spełniającego wszystkie wymagania.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Harmonogram zajęć w semestrze zimowym 2023/24

Uprzejmie informujemy, że dostępny jest harmonogram zajęć w semestrze zimowym roku akad. 2023/24. Jest to pierwsza wersja planu która w kolejnych tygodniach może jeszcze ulegać

Inauguracja Wydziałowa roku akad. 2023/2024

Dziekan i Władze Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK, serdecznie zapraszają Wszystkich Pracowników i Studentów naszego Wydziału na Uroczystą Inaugurację roku akademickiego 2023/2024, która odbędzie

Postępowania na WIiTCh

Informacje prasowe, wywiady

Wybrane Projekty realizowane na Wydziale

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie