Skip to content

[vc_row][vc_column][vc_widget_sidebar sidebar_id=”sidebar-20″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Działalność badawcza:

Chemiczna technologia nieorganiczna obejmuje badania w zakresie opracowywania i modernizacji technologii nieorganicznych, a w szczególności zadania, których celem jest zmniejszanie zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz opracowywanie technologii mało- i bezodpadowych z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju i czystszej produkcji.

W Zakładzie prowadzone są badania nad opracowaniem proekologicznych technologii produkcji związków nieorganicznych (w szczególności związków chromu i fosforu) oraz metod oczyszczania ścieków i utylizacji odpadów zawierających metale ciężkie.

W zakres badań wchodzą również zagadnienia dotyczące tzw. czystych produkcji oraz zrównoważonego rozwoju, ekologicznych i ekonomicznych aspektów wpływu procesów przemysłowych na stan środowiska naturalnego. Badania te prowadzone są w pełnym zakresie technologii nieorganicznej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki regionu krakowskiego.

W sposób ciągły prowadzone są prace badawcze nad wykorzystaniem odpadów chromowych zawierających uwodnione tlenki chromu jako substytut rudy chromowej w produkcji chromianu sodu oraz możliwości wykorzystania odpadów pochromowych, pogarbarskich i pogalwanicznych w przemyśle szklarskim, ceramicznym i materiałów budowlanych. Opracowano w tym zakresie modele wykorzystania odpadów z wykorzystaniem metody LCA.

W zakładzie prowadzone są prace nad opracowaniem modelowych rozwiązań recyklingu i substytucji surowców naturalnych odpadami chromowymi powstającymi przy produkcji i stosowaniu związków chromu. Wynikiem badań jest wdrożenie technologii produkcji chromianu sodu z recyrkulacją błota pochromowego i odpadów zawierających uwodnione tlenki chromu w Zakładach Chemicznych “Alwernia” S.A. Efekty to zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów o 60% i obniżenie kosztów produkcji związków chromu o ponad 20%.

W ZCh. “Alwernia” S.A. wdrożono, również, metodę oczyszczania infiltratów z przemysłowych hałd chromowych zawierających niewielkie ilości chromu (VI).

Prowadzono prace dotyczące badań funkcji nieorganicznych związków fosforu w układach biologicznych, obejmujące min. badania przemian fazowych wybranych hydratów fosforanu oktawapniowego, oraz modyfikacji struktury hydroksyapatytów. Przeprowadzone zaostały badania nad wykorzystaniem odpadów z oczyszczania ekstrakcyjnego wstępnie zatężonego kwasu fosforowego w produkcji fosforanów paszowych.

Opracowano technologie niskotemperaturowe produkcji wapniowych fosforanów paszowych. Metodę niskotemperaturową produkcji jednowapniowego fosforanu paszowego wdrożono w skali przemysłowej w ZWP “Silikaty” w Kluczach w latach 1999-2000.

Inną istotną tematyką były prace nad metodami ekstrakcyjnymi i strąceniowymi oczyszczania ekstrakcyjnego kwasu fosforowego, prowadzone pod kątem zastosowania go jako surowca do produkcji soli fosforowych, a zwłaszcza trójpolifosforanu sodu. Metodę produkcji odsiarczonego ekstrakcyjnego kwasu fosforowego wdrożono w ZCH Alwernia w roku 1998. W ramach współpracy z ZCH Wizów prowadzone są prace nad utylizacją odpadów powstających przy oczyszczaniu ekstrakcyjnego kwasu fosforowego, podczas produkcji trójpolifosforanu sodu.

Systematycznie prowadzone są badania nad metodami kompleksowej przeróbki fosfogipsu apatytowego i fosforytowego. Przebadano możliwości eliminacji substancji radioaktywnych z tego odpadu. Opracowano założenia technologiczne metody kompleksowej przeróbki fosfogipsu apatytowego na cement anhydrytowy z jednoczesnym odzyskiem pierwiastków ziem rzadkich.

Prowadzono badania warunków tworzenia się i przemian fazowych fosforanów wapnia w środowisku wodnym w aspekcie ich roli w organizmie człowieka ze szczególnym uwzględnieniem hydroksyapatytu – podstawowego składnika fazy mineralnej kości i zębów.

Fizyko-chemiczne badania materiałów syntetycznych- biologicznie kompatybilnych, przydatnych do zastosowania w stomatologii i chirurgii kości prowadzone są przy współpracy z Uniwersytetem, (NYU), w Nowym Yorku.

Kontynuowane są badania w zakresie oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych od fosforu prowadzone także pod kątem wykorzystania otrzymywanych osadów do produkcji związków fosforu. Badania w tym zakresie obejmują w szczególności metody termiczne utylizacji odpadów z oczyszczania ścieków komunalnych, oraz odzysk fosforu z popiołów ze spalania tych osadów metodami ekstrakcji kwaśnej i zasadowej, oraz wytwarzanie z ekstraktów fosforanów wapnia.

Nowe kierunki badań obejmują metody termicznej utylizacji odpadów ściekowych i półproduktów, oraz odpadów z przemysłu mięsnego. Celem tych prac jest opracowanie metod odzysku związków fosforu z popiołów po obróbce termicznej wymienionych materiałów i ich powtórne użycie jako surowca do wytwarzania fosforanów wapnia, które mogą być używane w przemyśle nawozowym i paszowym.

W Zespole Technologii i Utylizacji Odpadów Metalonośnych podstawowy zakres prac dotyczy utylizacji odpadów poflotacyjnych ZG Trzebionka, a zwłaszcza ich zastosowania jako głównego składnika samozestalających się mieszanin podsadzkowych. Temat ten realizowany jest w ramach projektu celowo z Zakładami Górniczymi Trzebionka w Trzebini.

W Zespole Korozji badania koncentrują się głównie na kinetyce i mechanizmie siarkowania metali z grupy przejściowej. Przebadano własności transportowych siarczków w szerokim zakresie temperatur i ciśnień parcjalnych siarki. Wykonano badania zachowania się metali i stopów w atmosferach utleniająco-siarkujących (SO2). Stwierdzono, że siarczki tworzą się w początkowym etapie utleniania, a ich dalszy wzrost odbywa się w wyniku dordzeniowego transportu cząsteczek siarki i SO2. Opracowana została technologia rozwinięcia powierzchni na foliach stopu Fe-Cr-Al poprzez wysokotemperaturowe utlenianie w mieszaninach SO2/O2 (grant celowy z Hutą Baildon). Metoda ta polega, na wytworzeniu zgorzeliny o strukturze wiskerów zbudowanych z tlenków aluminium. Materiały te służą do opracowania nośników metalicznych o rozwiniętej powierzchni przeznaczonych do katalizatorów samochodowych. Wykonano badania utleniania stali Fe-Cr-Mn w atmosferach zawierających siarkę. Prowadzone są również badania nad zachowaniem się TBC w warunkach korozji siarkowej.

Prace dotyczące korozji wysokotemperaturowej koncentrują się na badaniach kinetyki i mechanizmu siarkowania materiałów konstrukcyjnych przeznaczonych do pracy w przemyśle energetycznym. Badano mechanizm narastania zgorzeliny, ich budowę morfologiczną i skład fazowy (opracowano powłoki typu hybrydowego wykorzystywane w niskoemisyjnych kotłach energetycznych – grant celowy z EC Siekierki).

Zespól badań nad technologiami spalania prowadzi badania nad procesami spalania fluidalnego, utylizacją termiczną odpadów przy zastosowaniu spalania fluidalnego, podstawami teoretycznymi procesów spalania, oraz utylizacją popiołów. Przeprowadzono analizę zjawisk fizycznych i procesów chemicznych zachodzących w pęcherzach, w których dochodzi do wybuchów w czasie ich przepływu przez złoże fluidalne. Badano emisję w paśmie widzialnym, związaną z chemiluminescencją towarzyszącą reakcjom rodnikowym występujących podczas spalania. Uzyskane wyniki pozwalają na sformułowanie poprawnych fizycznie modeli procesu spalania paliw gazowych w inertnych złożach fluidalnych.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Aktualności:

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie

Ta witryna używa plików cookies. Dowiedz się więcej.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close