Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Zasady wyjazdów oraz rekrutacji

 

Na politechnicznej stronie programu Erasmus+ umieszczone zostały podstawowe informacje o Programie Erasmus+, zasady finansowania wyjazdów, oraz obowiązujące w Biurze Erasmusa terminy (sekcja Dla studentów > Wyjazd na studia lub Wyjazd na praktyki).

Kopia aktualnego dokumentu „Zasady realizacji wyjazdów studentów w ramach programu Erasmus+” jest również do pobrania w zakładce Erasmus/pliki-files.

Zgodnie z wytycznymi operatora programu – Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – podstawowe kryteria kwalifikacji to średnia ocen z toku studiów oraz biegła znajomość języka obcego (język angielski lub język nowożytny w którym mają się odbywać zajęcia).

Aby usprawnić system rekrutacji Wydziałowej dla składających podania przygotowane zostały dwa podania (oba dostępne w zakładce Erasmus/pliki-files):

Kwestionariusz 1 przeznaczony jest dla studentów starających się o wyjazd na studia, natomiast Kwestionariusz 2 jest dla wyjeżdżających na praktyki.

Jak co roku, biorąc pod uwagę ograniczoną pulę finansową przeznaczoną na każdy z wydziałów, stypendia wyjazdowe są przyznawane na podstawie kolejności na liście rankingowej. Lista ta jest sporządzona na podstawie dostarczonych przez Państwa dokumentów i punktowane w niej są:


1. Średnia ocenilość punktów 1-10
brana jest pod uwagę średnia z dwóch ostatnich zamkniętych semestrów na studiach I lub II stopnia lub w przypadku słuchaczy studiów magisterskich – średnia z całego I stopnia

2. Kompetencje językowe (potwierdzone certyfikatem – min. B2)ilość punktów 1-6
w zależności od poziomu znajomości języka obcego (angielski) można uzyskać:
1 pkt – potwierdzenie przez SPNJO bez certyfikatu
2 pkt – certyfikat B1
3 pkt – certyfikat B2
4 pkt – certyfikat C1 lub wyżej
Dodatkowo można otrzymać 1 pkt za ukończony kurs języka angielskiego technicznego, oraz 1 pkt za znajomość innego, dodatkowego języka obcego

3. Wybór partnera strategicznego (jeśli dotyczy)ilość punktów 0-2
w przypadku wyjazdu na studia wybór strategicznej uczelni partnerskiej (jedna z uczelni z podpisaną umową o podwójnym dyplomowaniu) jest dodatkowo punktowany

4. Działalność w studenckim ruchu naukowymilość punktów 1-5
każda z dodatkowych aktywności jest oceniana jako 1 pkt (aktywność w kole naukowym, w samorządzie studenckim, udział w Nocy Naukowców, studenckich akcjach charytatywnych, dodatkowe szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe itp.)

5. Inne dodatkowe osiągnięcia naukoweilość punktów 1-2
publikacje, referaty na konferencjach

Zgodnie z zasadami przyjętymi na WIiTCH warunki konieczne to:

  • potwierdzona znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (minimum)
  • średnia ocen minimum 4,0 (z poprzedniego roku akademickiego lub całości studiów I stopnia) dla ubiegających się o wyjazd na studia,
  • średnia ocen minimum 3,5 (z poprzedniego roku akademickiego lub całości studiów I stopnia) dla ubiegających się o wyjazd na praktyki,

Podania osób na tzw. „warunku” lub o niewystarczającej średniej ocen nie będą rozpatrywane.

Wybierając uczelnię proszę wziąć pod uwagę listę przedmiotów dostępnych dla studentów przyjeżdżających oraz to w jakim języku są prowadzone oferowane kursy. Ilość przedmiotów powinna być tak dobrana aby w ciągu jednego semestru skompletować 30 ECTS.

Ostateczny protokół z rekrutacji jest tworzony w kolejnym dniu roboczym po ostatnim dniu ogłoszonego czasu rekrutacji, a Komisja Rekrutacyjna zbiera się do 5 dni roboczych po ostatnim dniu ogłoszonego czasu rekrutacji.

Biorący udział w rekrutacji będą poinformowani o wynikach rekrutacji przez koordynatora wydziałowego w terminie do 5 dni roboczych od podpisania ostatecznego protokołu przez Komisję Rekrutacyjną.

Kandydatowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji w terminie do 5 dni roboczych od ogłoszenia wyniku kwalifikacji, do Dziekana Wydziału, którego postanowienie jest ostateczne.”

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Ważne linki:

Erasmus+ na PK:

REKRUTACJA NA WYJAZDY W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

Uprzejmie informujemy, iż w pierwszych dniach marca 2022 na Wydziałach Politechniki Krakowskiej odbędzie się rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2022/2023. Zachęcamy do wzięcia udziału w rekrutacji. Więcej szczegółów otrzymają Państwo na stronach poszczególnych Wydziałów oraz u Wydziałowych Koordynatorów Programu Erasmus. Artykuł REKRUTACJA NA WYJAZDY W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023 pochodzi z serwisu Politechnika Krakowska | Erasmus+.

Szkoła Letnia WA PK 2021

Serdecznie zapraszamy studentów do wzięcia udziału w Szkole Letniej 2021 organizowanej przez Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej w terminie 01-10.07.2021r. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: http://www.cracowsummerarchitecture.pk.edu.pl/ Artykuł Szkoła Letnia WA PK 2021 pochodzi z serwisu Politechnika Krakowska | Erasmus+.

Kontakt

Dział Współpracy Międzynarodowej PK:

Tandem GFPS 2023 – letnia szkoła językowa w Cieszynie

Polsko-niemiecka wymiana językowa Tandem. Tandem odbędzie się w Cieszynie (woj. zachodniopomorskie) w terminie 19.08. – 04.09.2023. Termin zgłoszeń upływa 28.05.2023.Wyjazd Tandem 2023 jest skierowany do wszystkich uczących się języka niemieckiego w

Wymiana/Staż w School of Management and Engineering Vaud HEIG-VD (Szwajcaria)

Uprzejmie informujemy o możliwości wyjazdu na wymianę bilateralną lub odbycia płatnego stażu w School of Engineering and Management Vaud (HEIG-VD), Szwajcaria, w roku akademickim  2023/2024. Wymiana Studencka (I stopień) semestr

WYMIANA STUDENCKA Z CHUNG-ANG UNIVERSITY (Korea Pd)

Informujemy o możliwości wyjazdu na studia częściowe do Chung-Ang University (CAU) (semestr zimowy roku akademickiego 2023-2024). Semestr w CAU trwa od września do grudnia 2023 r. Szczegółowe informacje dotyczące oferty przedmiotowej uczelni oraz

WYMIANA STUDENCKA Z UNIVERSIDAD DE CHILE

Informujemy o możliwości wyjazdu na studia częściowe do Universidad de Chile w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/24. Szczegółowe informacje dotyczące oferty przedmiotowej uczelni oraz warunków przyjęcia na wymianę dostępne są TUTAJ

WYMIANA STUDENCKA Z HANYANG UNIVERSITY (Korea Pd)

Informujemy o możliwości wyjazdu na studia częściowe do Hanyang University w semestrze zimowym ( wrzesień – grudzień) roku akademickiego 2023-2024. Dla studentów wymiany bilateralnej dostępna jest jedynie oferta przedmiotów w programie

WYMIANA STUDENCKA Z KYUNGPOOK NATIONAL UNIVERSITY (Korea Pd)

Informujemy o możliwości wyjazdu na studia częściowe do Kyungpook National University (KNU) w semestrze zimowym (wrzesień – grudzień) roku akademickiego 2023/2024. Szczegółowe informacje dotyczące oferty przedmiotowej uczelni oraz warunków przyjęcia na wymianę dostępne

Staże i praktyki dla studentów

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie