Skip to content
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Zasady wyjazdów oraz rekrutacji

 

Na politechnicznej stronie programu Erasmus+ umieszczone zostały podstawowe informacje o Programie Erasmus+, zasady finansowania wyjazdów, oraz obowiązujące w Biurze Erasmusa terminy (sekcja Dla studentów > Wyjazd na studia lub Wyjazd na praktyki).

Kopia aktualnego dokumentu „Zasady realizacji wyjazdów studentów w ramach programu Erasmus+” jest również do pobrania w zakładce Erasmus/pliki-files.

Zgodnie z wytycznymi operatora programu – Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – podstawowe kryteria kwalifikacji to średnia ocen z toku studiów oraz biegła znajomość języka obcego (język angielski lub język nowożytny w którym mają się odbywać zajęcia).

Aby usprawnić system rekrutacji Wydziałowej dla składających podania przygotowane zostały dwa podania (oba dostępne w zakładce Erasmus/pliki-files):

Kwestionariusz 1 przeznaczony jest dla studentów starających się o wyjazd na studia, natomiast Kwestionariusz 2 jest dla wyjeżdżających na praktyki.

Jak co roku, biorąc pod uwagę ograniczoną pulę finansową przeznaczoną na każdy z wydziałów, stypendia wyjazdowe są przyznawane na podstawie kolejności na liście rankingowej. Lista ta jest sporządzona na podstawie dostarczonych przez Państwa dokumentów i punktowane w niej są:


1. Średnia ocenilość punktów 1-10
brana jest pod uwagę średnia z dwóch ostatnich zamkniętych semestrów na studiach I lub II stopnia lub w przypadku słuchaczy studiów magisterskich – średnia z całego I stopnia

2. Kompetencje językowe (potwierdzone certyfikatem – min. B2)ilość punktów 1-6
w zależności od poziomu znajomości języka obcego (angielski) można uzyskać:
1 pkt – potwierdzenie przez SPNJO bez certyfikatu
2 pkt – certyfikat B1
3 pkt – certyfikat B2
4 pkt – certyfikat C1 lub wyżej
Dodatkowo można otrzymać 1 pkt za ukończony kurs języka angielskiego technicznego, oraz 1 pkt za znajomość innego, dodatkowego języka obcego

3. Wybór partnera strategicznego (jeśli dotyczy)ilość punktów 0-2
w przypadku wyjazdu na studia wybór strategicznej uczelni partnerskiej (jedna z uczelni z podpisaną umową o podwójnym dyplomowaniu) jest dodatkowo punktowany

4. Działalność w studenckim ruchu naukowymilość punktów 1-5
każda z dodatkowych aktywności jest oceniana jako 1 pkt (aktywność w kole naukowym, w samorządzie studenckim, udział w Nocy Naukowców, studenckich akcjach charytatywnych, dodatkowe szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe itp.)

5. Inne dodatkowe osiągnięcia naukoweilość punktów 1-2
publikacje, referaty na konferencjach

Zgodnie z zasadami przyjętymi na WIiTCH warunki konieczne to:

  • potwierdzona znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (minimum)
  • średnia ocen minimum 4,0 (z poprzedniego roku akademickiego lub całości studiów I stopnia) dla ubiegających się o wyjazd na studia,
  • średnia ocen minimum 3,5 (z poprzedniego roku akademickiego lub całości studiów I stopnia) dla ubiegających się o wyjazd na praktyki,

Podania osób na tzw. „warunku” lub o niewystarczającej średniej ocen nie będą rozpatrywane.

Wybierając uczelnię proszę wziąć pod uwagę listę przedmiotów dostępnych dla studentów przyjeżdżających oraz to w jakim języku są prowadzone oferowane kursy. Ilość przedmiotów powinna być tak dobrana aby w ciągu jednego semestru skompletować 30 ECTS.

Ostateczny protokół z rekrutacji jest tworzony w kolejnym dniu roboczym po ostatnim dniu ogłoszonego czasu rekrutacji, a Komisja Rekrutacyjna zbiera się do 5 dni roboczych po ostatnim dniu ogłoszonego czasu rekrutacji.

Biorący udział w rekrutacji będą poinformowani o wynikach rekrutacji przez koordynatora wydziałowego w terminie do 5 dni roboczych od podpisania ostatecznego protokołu przez Komisję Rekrutacyjną.

Kandydatowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji w terminie do 5 dni roboczych od ogłoszenia wyniku kwalifikacji, do Dziekana Wydziału, którego postanowienie jest ostateczne.”

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Ważne linki:

Erasmus+ na PK:

Erasmus: A Complete Guide

Zachęcamy do zapoznania się z wydanym przez Erasmus Student Network e-bookiem Erasmus: A Complete Guide.

REKRUTACJA NA WYJAZDY W ROKU AKADEMICKIM 2024/2025

Zapraszamy do udziału w rekrutacji do Programu Erasmus+ Studia i Praktyki w roku akademickim 2024/2025. … REKRUTACJA NA WYJAZDY W ROKU AKADEMICKIM 2024/2025 Read More »

Kontakt

Dział Współpracy Międzynarodowej PK:

Otwarty nabór na wyjazdy semestralne do uczelni partnerskich

Do 31 marca 2024 r. zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów I i II stopnia do zgłaszania się na wyjazdy na studia semestralne w ramach umów bilateralnych (poza programem Erasmus+).Rekrutacja dotyczy wyjazdów

International Internship Pilot Program (NSTC) (Tajwan)

Taiwanese National Science and Technology Council (NSTC) provides the international internship pilot program (IIPP) for international students in the field of S&T at host institutions: mainly domestic universities, research institutes

Eigenschappen van Boomerang-casino gokclub

Boomerang.bet is gestart gedurende 2020. De eigenaar betreft het onderneming Rabidi N.V. Het bezit een Curacao vergunning, welke legitieme gokoperaties op internet alsook binnen het grondgebied in Nederland (NL) toelaat.

Waarom 0xbet casino in populariteit toenemend wint Nederlanders

Online gokplatform ox.Bet werd opgericht tijdens het jaar 2022, de bedrijfsleiding betreft CGNV, geregistreerd bij het eiland Curacao. Ten behoeve van de genoemde gokinstelling de mogelijkheid te geven haar professionele

Program Vulcanus in Japan – edycja 2024 -2025

Program VULCANUS IN JAPAN, współfinansowany przez Unię Europejską, oferuje płatne staże w firmach z branży przemysłowej w Japonii obywatelom państw członkowskich UE i państw stowarzyszonych. W programie mogą uczestniczyć studenci

Wymiana Studencka z Hanyang University (Korea Pd)

Informujemy o możliwości wyjazdu na studia częściowe do Hanyang University (HYU) w semestrze letnim (marzec do czerwiec) roku akademickiego 2023-2024). Szczegółowe informacje dotyczące oferty przedmiotowej uczelni oraz warunków przyjęcia na wymianę

Staże i praktyki dla studentów

PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie