UMO-2019/33/N/ST5/03015

Nazwa konkursu: PRELUDIUM 17

Kierownik projektu: mgr inż. Monika Topa-Skwarczyńska

Tytuł projektu: Opracowanie i ocena właściwości fizykochemicznych i mechanicznych nowych fotoutwardzalnych w świetle widzialnym kompozytów polimerowych charakteryzujących się redukcją skurczu polimeryzacyjnego

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki (NCN)

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 28.02.2020

Data zakończenia realizacji projektu: 27.02.2023

Streszczenie: Celem projektu jest otrzymanie nowej klasy fotoutwardzalnych kompozytów polimerowych powstających in situ w procesie jednocześnie zachodzącej fotopolimeryzacji rodnikowej z addycyjno-fragmentacyjnym przeniesieniem łańcucha (AFCT -FRP) oraz fotopolimeryzacji kationowej z otwarciem pierścienia (ROP-CP) prowadzonej w świetle widzialnym, określenie ich właściwości fizykochemicznych oraz mechanicznych a także wyjaśnienie chemizmu reakcji ich tworzenia. Fotopolimeryzacja rodnikowa z udziałem addycyjno- fragmentacyjnego przeniesienia łańcucha daje możliwość uzyskania kontroli nad przebiegiem fotopolimeryzacji i w konsekwencji na uzyskanie materiałów o regularnej budowie, większym stopniu przereagowania, korzystnych właściwościach mechanicznych oraz o obniżonym skurczu polimeryzacyjnym. Dodatkowo proces ACFT-FRP w połączeniu z jednocześnie zachodzącą fotopolimeryzacją kationową z otwarciem pierścienia, która także gwarantuje uzyskiwanie materiałów polimerowych o obniżonym skurczu polimeryzacyjnym, daje możliwość otrzymania nowej grupy materiałów, które mogą zastąpić materiały zawierające standardowe matryce oparte o układy metakrylowe typu BisGMA/TEGDMA.