DI2019 0072 49/DI2019 0072 49

Nazwa konkursu: DIAMENTOWY GRANT-SENSORY BIO-MED

Kierownik projektu: mgr inż. Patryk Szymeszek

Tytuł projektu: Projektowanie i synteza nowych sensorów luminescencyjnych oraz ich fotochemiczne badania potencjalnej przydatności do selektywnego i wielofunkcyjnego zastosowania w diagnostyce molekularnej.

Instytucja finansująca: Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN)

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 14.10.2020

Data zakończenia realizacji projektu: 13.10.2024

Streszczenie: Celem projektu jest zaprojektowanie i synteza serii nowych małocząsteczkowych organicznych sensorów fluorescencyjnych o zróżnicowanej strukturze gwarantującej możliwość ich zastosowania  do diagnostyki molekularnej oraz bioobrazowania pozwalając na analizę molekularnych i wewnątrzkomórkowych zjawisk występujących w strukturach komórek eukariotycznych przy wykorzystaniu mikroskopii fluorescencyjnej. Dodatkowym celem projektu jest otrzymanie organiczno-nieorganicznych kompleksów luminescencyjnych zawierających w swej strukturze ligandy organiczne oparte o struktury wiodące opracowanych najkorzystniejszych małocząsteczkowych organicznych barwników fluorescencyjnych. Uzyskanie takiego zestawu metalo-organicznych sensorów molekularnych zapewnia opracowanie zbioru zróżnicowanych strukturalnie narzędzi badawczych, które będą mogły być wykorzystane w diagnostyce i obrazowaniu molekularnym. Nowe układy będą charakteryzować się wysoką foto-stabilnością, dużym przesunięciem Stokesa, wysoką wydajnością kwantową luminescencji (szczególnie w zakresie promieniowania czerwonego i podczerwonego), rozpuszczalnością w wodzie, a także wysoką selektywnością i czułością, jak również dobrym dopasowaniem charakterystyki absorbcji w celu zminimalizowania auto-absorpcji komórek.