Skip to content

Koło Naukowe Chemii i Technologii Organicznej

UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish
 1. Chemia organiczna i organokataliza, dr hab. inż. Radomir Jasiński, prof. PK

Synteza połączeń heterocyklicznych o potencjalnych zastosowaniach w technice rolniczej, dr hab. inż. Radomir Jasiński, prof. PK

Główny obszarem badań prowadzonych w ramach tego tematu jest synteza nowych połączeń heterocyklicznych przy wykorzystaniu procesów o dużej ekonomii atomowej, czyli zgodnie z zasadami tzw zielonej chemii. Prace mają  charakter eksperymentalny, ale są wspomagane przez zastosowanie metod modelowania molekularnego do projektowania syntez i interpretowania obserwowanych selektywności.

Synteza organiczna i metaloorganiczna,  dr inż. Agnieszka Łapczuk-Krygier

Temat badawczy obejmuje syntezę zarówno organiczna jak i metaloorganiczną. Głównym obszarem badań są reakcje cykloaddycji prowadzące do otrzymywania nowych związków o potencjalnym zastosowaniu jako środki ochrony roślin.

Synteza układów heterocyklicznych potencjalnie aktywnych biologicznie, dr inż. Agnieszka Kącka-Zych

Głównym obszarem badań realizowanych w ramach tego tematu jest synteza nowych układów heterocyklicznych. Związki otrzymane na drodze reakcji cykloaddycji prowadzone są zgodnie z zasadami zielonej chemii. Badania eksperymentalne prowadzone są w uzupełnieniu o obliczenia kwantowo-chemiczne.

Synteza związków heterocyklicznych na drodze reakcji cykloaddycji,  dr inż. Karolina Kula

Główny obszarem badań prowadzonych w ramach realizowanego w kole naukowym tematu jest synteza oraz charakterystyka nowych, nieopisywanych dotąd heterocyklicznych połączeń na drodze cykloaddycji. Badania prowadzone w kole naukowym przeprowadzane są na dwóch ścieżkach, a mianowicie syntezy w laboratorium (część eksperymentalna) oraz w z wykorzystaniem metod chemii obliczeniowej (część teoretyczna).

 

 1. Chemia i technologia leków, dr inż. Jolanta Jaśkowska (opiekunowie koła: mgr inż. Anna Karolina Drabczyk, mgr inż. Damian Kułaga, mgr inż. Przemysław Zaręba)

Synteza heterocyklicznych związków bioaktywnych na drodze reakcji z obszaru zielonej chemii. Opracowanie nowych alternatywnych ścieżek syntezy znanych leków oraz poszukiwanie nowych związków bioaktywnych o potencjalnym działaniu na ośrodkowy układ nerwowy oraz o działaniu przeciwnowotworowym, przeciwbakteryjnym i przeciwwirusowym.

 

 1. Materiały porowate nowej generacji, dr hab. inż. Przemysław Jodłowski, prof. PK

Projektowanie materiałów porowatych nowej generacji

W ramach działalności Koła prowadzone są badania nad syntezą i optymalizacją sieci metaloorganicznych przy zastosowaniu metod sonochemicznych i solwotermalnych. Prowadzone są badania nad syntezą cienkich wartsw sieci metaloorganicznych na nośnikach strukturalnych, będących aktywnymi katalizatorami w procesach katalitycznych.

Projektowanie nowoczesnych materiałów do transportu leków

Temat badawczy obejmuje zadania związane z optymalizacją i pre- i post-syntetyczną modyfikacją sieci metaloorganicznych celem spełnienia wymagań stawianym nośnikom leków. W ramach prowadzonych prac opracowywane są metody modyfikacji znanych struktur sieci metaloorganicznych celem osiągnięcia pożądanych parametrów kinetycznych uwalniania leków. Badania prowadzone są we ścisłej współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie gdzie prowadzone są badania in vivo i in vitro.

 

 1. Nowe surowce i procesy technologii organicznej, dr hab. inż. Piotr Michorczyk, prof. PK

Zagospodarowanie ditlenku węgla i alkanów w selektywnych procesach chemicznych

Prace dotyczą zastosowania ditlenku węgla jako alternatywnego łagodnego utleniacza w reakcjach utleniającego odwodornienia alkanów i sprzęgania metanu. Związane są z  opracowaniem nowych sposobów i technologii separacji odpadowego CO2 z rozcieńczonych strumieni. Dotyczą również badań procesów selektywnego otrzymywania alkenów (etylenu, propylenu i butenów) z różnych frakcji węglowodorowych w obecności katalizatorów proszkowych i monolitycznych metodami ciągłymi w reaktorach przepływowych.

Synteza i charakterystyka fizykochemiczna materiałów uporządkowanych na poziomie nanometrycznym

Tematyka ta obejmuje preparatykę sorbentów, nośników i katalizatorów tlenkowych oraz węglowych o uporządkowanej strukturze mikro- i mezoporowatej. Badania dotyczą również pomiarów porowatości, redukowalności, właściwości kwasowo-zasadowej z zastosowaniem cząsteczek sąd (amoniak, ditlenek węgla) oraz  składu powierzchniowego katalizatorów w warunkach reakcji chemicznych.

Zastosowanie druku Druk 3D w procesach syntezy chemicznej

W ramach tej tematyki badania skupiają się głownie na syntezie monolitów oraz kształtek różnych materiałów katalitycznych i nośnikowych metodami bezpośredniego druku technikami SLA, DLP i FDM. Prowadzone są również badania nad autorską metodą syntezy materiałów katalitycznych metodą castingu z zastosowaniem drukowanych szablonów strukturotwórczych. Ponadto prace obejmują projektowanie w środowisku CAD modeli 3D oraz preparatyki tuszów polimerowych i kompozytowych nieorganiczno-organicznych do druku materiałów funkcjonalnych i mikrourządzeń katalitycznych technikami DLP i SLA.

 

 1. Technologia kosmetyków, dr hab. inż. Elżbieta Sikora, prof. PK

Dermokosmetyki, dr hab. inż. Elżbieta Sikora, prof. PK

Tematyka badawcza obejmuje otrzymywanie oraz badania właściwości fizykochemicznych różnych układów dyspersyjnych (emulsji, żeli, liposomów, mikrokapsułek) jako form kosmetyków, stanowiących nośniki dla substancji bioaktywnych, szczególnie pochodzenia naturalnego. Prowadzone prace obejmują ponadto badanie kinetyki uwalniania związków aktywnych z opracowanych podłoży.

Nowoczesne formy preparatów wspomagających  leczenie ran oraz stanów zapalnych skóry, dr inż. Małgorzata Miastkowska

Przedmiotem badań prowadzonych w ramach koła naukowego  jest opracowywanie receptur nowoczesnych form preparatów (m.in. nanonośniki koloidalne, układy ciekłokrystaliczne, emulsje,  hydrożele, emulżele, biżele, hybrydy nanonośnik – matryca hydrożelowa) wspomagających leczenie stanów zapalnych skóry  oraz ran skóry powstałych m.in. na skutek oparzeń lub uszkodzeń mechanicznych. Zakres badań obejmuje analizę właściwości fizykochemicznych otrzymanych preparatów, potwierdzenie ich bezpieczeństwa w stosowaniu oraz  skuteczności w warunkach in vitro oraz in vivo. Badania obejmują również analizę profili i  kinetyki uwalniania składników aktywnych z ww. układów za pomocą odpowiednich modeli matematycznych.

Ocena potencjału kosmetycznego ekstraktów roślinnych, dr inż. Magdalena Malinowska

Tematyka badawcza dotyczy oceny potencjału kosmetycznego wybranych ekstraktów roślinnych otrzymanych różnorodnymi metodami i w różnych warunkach. Badania obejmują odpowiednie przygotowanie surowca do ekstrakcji, oznaczanie w nich wybranych grup metabolitów roślinnych, ocena ich potencjału drażniącego oraz określenie właściwości biologicznie aktywnych otrzymanych ekstraktów.

Ekstrakty wspomagane micelarnie w preparatach kosmetycznych, dr inż. Karolina Śliwa

Badania naukowe obejmują poszukiwanie, zastosowanie i badanie aktywności składników pochodzenia roślinnego do zastosowań kosmetycznych. Ekstrakty otrzymywane są głównie nowoczesną metodą ekstrakcji z zastosowaniem surfaktantów, stanowiąc  wielofunkcyjny surowiec kosmetyczny. Opracowywane produkty są analizowane pod kątem zastosowań w preparatach  przeznaczonych do pielęgnacji skóry wrażliwej i atopowej.

Układy dyspersyjne w kosmetykach i farmacji, dr inż. Agnieszka Kulawik-Pióro

Obszar badań koła tyczy się zagadnień związanych z kosmetycznymi i farmaceutycznymi formulacjami stosowanymi w chorobach skóry, w tym szczególnie przeznaczonych do walki z chorobami zawodowymi skóry.  Studenci działający w kole mają możliwość zdobycia umiejętności związanych z projektowaniem i wytwarzaniem receptur preparatów w postaci m.in. emulsji, maści, formulacji żelowych jak oleożele, bigele, do stosowania miejscowego w pielęgnacji, ale też leczeniu schorzeń skórnych. Dla otrzymanych preparatów studenci przeprowadzają również badania ich właściwości fizykochemicznych, użytkowych i  potwierdzających ich skuteczność.

 

 1. Modyfikowane materiały hydrożelowe, dr inż. Katarzyna Bialik-Wąs

Głównym obszarem prowadzonych badań jest otrzymywanie materiałów hydrożelowych modyfikowanych substancjami czynnymi pochodzenia syntetycznego i/lub naturalnego przeznaczonych do zastosowań biomedycznych ze szczególnym uwzględnieniem trudno gojących się ran. Studenci wykorzystują różne metody sieciowania, tj. jonowe, chemiczne oraz pod wpływem promieniowania UV, a następnie sprawdzają właściwości fizykochemiczne, strukturalne, morfologiczne uzyskanych hydrożeli. Sterując składem kompozycji i parametrami reakcji sieciowania, uzyskuje się materiały o zróżnicowanym profilu uwalniania substancji czynnej, co jest oznaczane przy użyciu metody przepływowej USP4 na aparacie DZF II Flow-Through System, Erweka GmbH. Ponadto, studenci pracują również nad enkapsulacją syntetycznych substancji czynnych do nośników polimerowych.

 1. Projektowanie materiałów katalitycznych i nanostrukturalnych, dr hab. inż. Izabela Czekaj, prof. PK, dr inż. Natalia Sobuś

Główny obszarem badań prowadzonych w ramach tego tematu jest modelowanie procesów katalitycznych zachodzących w układach porowatych (zeolity, MOF). Zaprojektowane układy katalityczne są następnie syntezowane i testowane laboratoryjnie. Obszarem naszych zastosowań są szeroko pojęte procesy waloryzacji biomasy zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju (OZE).  Badania dotyczą również projektowania materiałów nanostrukturalnych stosowanych w elektrochemii i fotokatalizie.

 1. Wspomagane komputerowo projektowanie nowych związków aktywnych biologicznie, dr inż. Paweł Śliwa

Temat badawczy obejmuje zagadnienia związane z modelowaniem molekularnym kompleksów związek aktywny - cel biologiczny. W badaniach stosowane są metody chemii kwantowej oraz mechaniki molekularnej. Celem badań jest analiza mechanizmu aktywacji białek receptorowych

Nasze wybrane publikacje i patenty:

 • K. Bialik-Wąs, E. Królicka, Dagmara Malina,  Impact of the Type of Crosslinking Agents on the Properties of Modified Sodium Alginate/Poly(vinyl Alcohol) Hydrogels, Molecules 2021, 26(8), 2381.
 • Katarzyna Bialik-Wąs, Katarzyna Żyła, Dagmara Malina, Krzysztof Pielichowski, Katarzyna Malarz, Anna Mrozek-Wilczkiewicz, Examining the influence of olanzapine on the protein adsorption on the surface of biodegradable poly(hydroxybutyrate-co-hydroxyvalerate) nano/micro-carriers, Applied Surface Science 2021, 565, 150543.
 • Dymek, K., Kurowski, G., Kuterasiński, Ł., Jędrzejczyk, R., Szumera, M., Sitarz, M., Pajdak, A., Kurach, Ł., Boguszewska-Czubara, A., Jodłowski, P.J., 2021. In Search of Effective UiO-66 Metal–Organic Frameworks for Artificial Kidney Application. ACS Appl. Mater. Interfaces 13, 45149–45160.
 • Jodłowski, P.J., Kurowski, G., Kuterasiński, Ł., Sitarz, M., Jeleń, P., Jaśkowska, J., Kołodziej, A., Pajdak, A., Majka, Z., Boguszewska-Czubara, A., 2021. Cracking the Chloroquine Conundrum: The Application of Defective UiO-66 Metal–Organic Framework Materials to Prevent the Onset of Heart Defects—In Vivo and In Vitro. ACS Appl. Mater. Interfaces 13, 312–323.
 • J. Jodłowski, G. Kurowski, K, D., Jędrzejczyk, R.J., P. Jeleń, Ł. Kuterasiński, A. Gancarczyk, A. Węgrzynowicz, T. Sawowszczuk, M. Sitarz, 2020. In situ deposition of M(M=Zn; Ni; Co)-MOF-74 over structured carriers for cyclohexene oxidation - Spectroscopic and microscopic characterisation. Microporous Mesoporous Mater. 303, 110249.
 • Ł. Kuterasiński, P. Bodzioch, K. Dymek, R. J. Jędrzejczyk, D. K. Chlebda, J. Łojewska, M. Sitarz, G. Kurowski, P. Jeleń, P. J. Jodłowski, 2020. Spectroscopic studies of MFI and USY zeolite layers over stainless steel 316L wire gauze meshes. Spectrochim. Acta Part A Mol. Biomol. Spectrosc. 230, 118060.
 • Jodłowski, P.J., Czekaj, I., Stachurska, P., Kuterasiński, Ł., Chmielarz, L., Jędrzejczyk, R.J., Jeleń, P., Sitarz, M., Górecka, S., Mazur, M., Kurzydym, I., 2021. Experimental and theoretical studies of sonically prepared Cu–Y, Cu–USY and Cu–ZSM-5 catalysts for SCR deNOx. Catalysts 11, 824.
 • Kulawik-Pióro, A.; Drabczyk, A.K.; Kruk, J.; Wróblewska, M.; Winnicka, K.; Tchórzewska, J. Thiolated silicone oils as new components of protective creams in prevention skin diseases. Materials 2021, 14(16), 4723, https://doi.org/10.3390/ma14164723
 • Kulawik-Pióro, A.; Klimaszewska, E.; Ogorzałek, M.; Ruman, J.; Rożnawska, K. Effectiveness of protective preparations: impact of vegetable oil additives to recipes. Eur J Lipid Sci Technol. 2020, 122(12), 2000130, https://doi.org/10.1002/ejlt.202000130
 • Kulawik-Pióro, A.; Gibas, K.; Osak, E. Konsystencja jako parametr jakości hydrofobowych preparatów przeznaczonych do ochrony skóry. Pol J Cosmetol 2020, 23(1), 27-34
 • Kulawik-Pióro, A.; Kurpiewska, J.; Kułaszka, A. Rheological and sensory properties of hydrophilic skin protection gels based on polyacrylates. Int J Occup Saf Ergon 2018, 24(1), 129-134, https://doi.org/1080/10803548.2017.1309167
 • Kulawik-Pióro, A.; Tracz, K. Zastosowanie cukru trzcinowego w recepturze peelingów kosmetycznych. Pol J Cosmetol 2016, 19(2), 156-160
 • Kulawik-Pióro, A; Potykanowicz, A. Determining the quality of hydrophobic barrier creams by rheological measurements, sensory analysis, pH determination and permeation time measurements. Chemometr Intell Lab Syst 2016, 156, 14-20, https://doi.org/1016/j.chemolab.2016.05.009
 • Jolanta Jaśkowska, Przemysław Zaręba, Anna Drabczyk, Agnieszka Kozak, Izabela Madura, Zbigniew Majka, Edyta Pindelska, New Pharmaceutical Salts of Trazodone, Molecules 2021, 26, 769,
 • Damian Kułaga, Jolanta Jaśkowska, Grzegorz Satała, - “Radioligand and computational insight in structure – Activity relationship of saccharin derivatives being ipsapirone and revospirone analogues”, Bioorg&Med. Chem. Lett. 2021, 42, 128028,
 • Damian Kułaga, Anna K. Drabczyka, Grzegorz Satałab, Gniewomir Lataczc, Karolina Rózgad, Damian Plażukd, Jolanta Jaśkowskaa – „Design and synthesis of new potent 5-HT7 receptor ligands as a candidate for the treatment of central nervous system diseases”, Eur.J.Med.Chem. 2021, 113931,
 • Otrzymanie patentu, Sposób otrzymywania olanzapiny i kwetiapiny 430988, 09.2021
 • Otrzymanie patentu, Sposób otrzymywania długołańcuchowych arylopiperazyn 430989, 09.2021
 • Green synthesis of nitrocyclopropane-type precursors of inhibitors for the maturation of fruits and vegetables via domino reactions of diazoalkanes with 2-nitroprop-1-ene Fryzlewicz A., Kącka-Zych A., Demchuk O.M., Mirosław B., Woliński P., Jasiński R. Journal of Cleaner Production , 292, 126079 (2021)
 • Regio- and stereoselective synthesis of nitrofunctionalized 1,2-oxazolidine analogs of nicotine Fryzlewicz A., Łapczuk-Krygier A., Kula K., Demchuk O.M., Dresler E., Jasiński R. Chemistry of Heterocyclic Compounds, 56, 120 (2020)
 • Natalia Sobuś and Izabela Czekaj, Comparison of Synthetic and Natural Zeolite Catalysts’ Behavior in the Production of Lactic Acid and Ethyl Lactate from Biomass-Derived Dihydroxyacetone, Catalysts 2021, 11, 1006. https://doi.org/10.3390/catal11081006.
 • Przemysław J. Jodłowski, Izabela Czekaj, P. Stachurska, Łukasz Kuterasiński, D. K. Chlebda, R. J. Jędrzejczyk, A. Garncarczyk, M. Sitarz, S. Górecka, L. Chmielarz, Michał Mazur, Izabela Kurzydym, , Experimental and Theoretical Studies of Sonically Prepared Cu–Y, Cu–USY and Cu–ZSM-5 Catalysts for SCR deNOx. Catalysts 2021, 11, 824. https://doi.org/10.3390/catal11070824.
 • Kurzydym and I. Czekaj, Theoretical studies of deNOx SCR over Cu-, Fe- and Mn-FAU catalysts, Journal of Chemistry and Chemical Technology, 2021, 15, 24-25, https://doi.org/10.23939/chcht15.01.016.
 • Natalia Sobuś, I. Czekaj, Diichuk, Volodymyr; Kobasa, Igor M. Theoretical studies of deNOx SCR over Cu-, Fe- and Mn-FAU catalysts, Journal of Chemistry and Chemical Technology, 2020, 117, 1-20, https://doi.org/ 10.37705/TechTrans/e2020043.

Nagrody, wyróżnienia i stypendia:

 • Wyróżnienie na Wydziałowej Sesji Studenckich Kół Naukowych 2021, Paulina Sapuła
 • Wyróżnienie na Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych Politechniki Krakowskiej im Tadeusza Kościuszki w 2021 r., mgr inż. Monika Witek
 • I miejsce za najlepszą prezentację posteru, X Konwersatorium Chemii Medycznej, Lublin 03.09.2021 – 05.09.2021 – Damian Kułaga
 • I miejsce na Wydziałowej Sesji Studenckich Kół Naukowych, 2019: mgr inż. King Lis
 • Wyróżnienie za prezentację posteru pt. „Synthesis and biological activity of a new 5-cyanoindole derivatives as dual D2/5-HT1A receptor ligands”, IX Konwersatorium Chemii Medycznej Polskiego Towarzystwa Chemii Medycznej, Lublin 2018
 • Wyróżnienie Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego oraz Złoty Medal za wynalazek „ Nowa uniwersalna bezrozpuszczalnikowa metoda syntezy substancji aktywnych na przykładzie otrzymywania Aripiprazolu”, podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazków (IWIS), Warszawa 2018, Wynalazcy: Jolanta Jaśkowska, Anna Drabczyk, Damian Kułaga, Przemysław Zaręba
 • II miejsce na Wydziałowej Sesji Studenckich Kół Naukowych, 9.06.2021, inż. Agnieszka Fryźlewicz
 • Wydziałowa Sesja Studenckich Kół Naukowych, 9.06.2021, inż. Aleksandra Olszewska - wyróżnienie
 • Mikołaj Sadowski – stypendium rektora PK na rok akademicki 2021/2022
 • Adrianna Wójtowicz – stypendium rektora PK na rok akademicki 2021/2022
 • Jolanta Utnicka – stypendium rektora PK na rok akademicki 2021/2022
 • Aleksandra Olszewska – stypendium rektora PK
 • Agnieszka Fryźlewicz – stypendium rektora PK

Projekty i staże naukowe:

 • Projekt badawczy nr LIDER/41/0146/L-9/17/NCBR/2018, „Opracowanie metody otrzymywania biohybrydowych materiałów hydrożelowych inkorporowanych systemem nanonośnik-lek jako wielokompartmentowych opatrunków umożliwiających leczenie Psoriasis”, kierownik projektu: dr inż. Katarzyna Bialik-Wąs
 • Projekt badawczy LIDER/204/L-6/14/NCBR/2015, „Nowoczesne rozwiązania technologiczne dedykowane do usuwania zanieczyszczeń z silników i turbin biogazowych. Strukturalny konwerter katalityczny LZO i NOx.”, kierownik projektu: dr hab. inż. Przemysław Jodłowski, prof. PK
 • Projekt badawczy 2015/17/D/ST8/01252, „Sonochemia jako narzędzie do aktywacji katalizatorów. Badania in situ i operando.”, kierownik projektu: dr hab. inż. Przemysław Jodłowski, prof. PK
 • Projekt TRL4.0, „Formulacje kosmetyczne typu anti-pollution”, kierownik projektu: dr inż. Magdalena Malinowska
 • Projekt badawczy NCN Preludium 37, Nowe ligandy receptora 5-HT6 z grupy sulfonamidowych pochodnych cyklicznych aryloguanidyn w leczeniu glejaków wielopostaciowych – kierownik projektu mgr inż. Przemysław Zaręba
 • Projekt badawczy LIDER XII z NCBiR „„Innowacyjne związki first-in-class, jako ligandy receptora 5-HT7 w leczeniu potrójnie negatywnego raka piersi TNBC” – kierownik projektu Damian Kułaga
 • Projekt „Jestem ZA wiedzą„ realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Trzecia Misja Uczelni” nr POWR.03.01.00-00-T117/18 (Agnieszka Fryźlewicz, Aleksandra Olszewska)
 • Projekt pt.: „Prezentacja wyników badań nad syntezą nowych środków ochrony roślin na wystawach wynalazków oraz międzynarodowych konferencjach naukowych” finansowany w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (numer wniosku o dofinansowanie POWR.03.03.00­00­P019/18), MEiN/2021/212/DIR/NN4 (Agnieszka Fryźlewicz, Jowita Kras, Mikołaj Sadowski)
 • Udział w projekcie FutureLab nr 30 („Innowacyjne żywice światłoutwardzalne”) (Mikołaj Sadowski)
 • GreenMol, dr hab. inż. Izabela Czekaj, prof. PK

Współpraca naukowa (Jednostki naukowe i przemysłowe z którymi koło współpracuje)

 • Uniwersytet Śląski, Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, ul. 75 Pułku Piechoty 1A, 41-500 Chorzów
 • Katedra i Zakład Chemii Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Instytut Inżynierii Chemicznej, Polska Akademia Nauk w Gliwicach
 • Małopolskie Centrum Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Laboratorium Biomolekuł Roślinnych i Biotechnologii (BBV), Wydział Farmacji, Uniwersytet w Tours, Francja
 • Uniwersytet Rolniczy, Wydział Technologii Żywności, Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego, ul. Balicka 122, 30-149 Kraków
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Zakład Farmacji Stosowanej, ul. Mickiewicza 2C, 15-222 Białystok
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, Katedra Kosmetologii ul. Bolesława Chrobrego 27, 26-600 Radom
 • Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
 • KF Niccolum ul. Ludwika Rydygiera 8/budynek 4, 01-793 Warszawa
 • ProConChem ul. Widuchowska, 28-100 Busko-Zdrój,
 • Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk, Kraków
 • Wydział Farmacji Collegium Medicum UJ, Kraków
 • Wydział Farmaceutyczny Lubelski Uniwersytet Medyczny, Lublin
 • Uniwersytet w Walencji (Hiszpania), Wydział Chemii
 • Uniwersytet w Cerniowcach (Ukraina), Wydział Chemii
 • Uniwersytet Łódzki, Katedra Chemii Organicznej i Stosowanej
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii
 • Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii
 • Medyczny Uniwersytet w Lublinie, Katedra Chemii Medycznej
 • Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi
 • Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej w Kędzierzynie Koźlu
 • Politechnik Śląska, Wydział Chemii
 • Radomskie Towarzystwo Naukowe
 • Wydział Materiałoznawstwa, AGH, Kraków
 • Paul Scherrer Institute, Szwajcaria
 • Casale, Szwajcaria

Udział w konferencjach, targach wynalazków

 • 29th Annual Conference of the Polish Society for Biomaterials 'Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine, 15-18.10.2020, Rytro
 • 9th Conference Green Chemistry and Nanotechnologies in Polymeric Materials, 10-12.10.2018, Kraków
 • Modern Polymeric Materials for Environmental Applications, 15-17.05.2019, Kraków
 • III Ogólnopolska Konferencja Perspektywy wykorzystania roślin w nauce i przemyśle” (online), 18.11.2021.
 • „X Konwersatorium Chemii Medycznej”, Lublin, Polska, 04.09.2021
 • IX Konwersatorium Chemii Medycznej Polskiego Towarzystwa Chemii Medycznej, Lublin 2018
 • Międzynarodowa Wystawa Wynalazków (IWIS), Warszawa 2018
 • Warsaw Invention Show 2021 - 2 srebrne medale (Agnieszka Fryźlewicz, Jowita Kras)
 • Fryźlewicz A., Kula K., Łapczuk-Krygier A., Demchuk O.M., Dresler E., Jasiński R.
  Regio- and stereoselectivity of [3+2] cycloadditions involving pirydyl-substituted imine N-oxides, XXII International conference “Advances in chemistry of heterorganic compounds” Poster P-004, Łódź (2019)
 • Kula K., Fryźlewicz A., Łapczuk-Krygier A., Jasiński R., A DFT computational study about [3+2] cycloadditions between sterically crowded diazocompounds and selected 2-R-nitroethenes. XXI International conference “Advances in chemistry of heterorganic compounds”
  Poster P004, Łódź (2018) 
 • IWIS 2021 - 15th International Warsaw Invention Show – 2 srebne medale
 • Konferencja międzynarodowa: Annual Scientific Student’s Conference at Yuriy Fedkovy Chernivtsi National University (20-21.04.2021); wystąpienia ustne: Jolanta Utnicka, Adrianna Wójtowicz, Mikołaj Sadowski
 • Konferencja krajowa: Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych WIiTCh PK (09.06.2021); wystąpienia ustne: Jolanta Utnicka, Adrianna Wójtowicz, Mikołaj Sadowski
 • Konferencja krajowa: III Pomorskie Studenckie Sympozjum Chemiczne (18-19.09.2021); wystąpienia ustne: Mikołaj Sadowski; poster: Jolanta Utnicka, Adrianna Wójtowicz
 • Konferencja międzynarodowa: Annual Scientific Student’s Conference at Yuriy Fedkovy Chernivtsi National University (20-21.04.2021); wystąpienie ustne: Aleksandra Olszewska

Nasza Działalność Organizacyjna (udział w  wydarzeniach popularyzujących naukę, pokazach, warsztatach)

 • Organizacja pokazów podczas Małopolskiej Nocy Naukowców, Kraków
 • Organizacja pokazów na temat działalności laboratorium Chemii i Technologii Leków dla uczniów szkół podstawowych i liceów
 • Organizacja warsztatów naukowych dla uczniów szkoły podstawowej nr 1 w Bochni, 15.11.2021
 • Organizacja warsztatów naukowych dla uczniów szkoły podstawowej nr 9 w Radomiu, 26.11.2019
 • Warsztaty naukowe dla dzieci z zespołem Aspergera w ramach projektu „Jestem ZA wiedzą” 03.01.00-00-T117/18
UkrainianChinese (Simplified)FrenchGermanEnglishPolish

Nazwa Koła naukowego:
Koło Naukowe Chemii i Technologii Organicznej

Kontakt:
dr inż. Agnieszka Łapczuk-Krygier
e-mail: agnieszka.lapczuk-krygier@pk.edu.pl

Członkowie Koła Naukowego:

Bachowski Wojciech
Bierczak Paulina
Chomik Klaudia
Chrzan Julia
Dymek Michał
Dymek Klaudia
Dziki Anna
Gach Aleksandra
Gałęziowska Karolina
Hyjek Kornelia
Jasińska Klaudia
Jasuba Martyna
Kapuściński Daniel
Karaś Aleksandra
Karwecka Kinga
Kolano Klaudia
Korfanty Martyna
Kras Jowita
Kuś Emilia
Kwarciana Joanna
Malinowska Natalia
Osińska Julia
Podobińska Patrycja
Ptaszkiewicz Magdalena
Robak Kamila
Sadowski Mikołaj
Sapuła Paulina
Shafran Marta
Sochacki Mateusz
Solarski Jan
Staroń Katarzyna
Słabicka Wiktoria
Tomczyk Sylwia
Tworzydło Iwona
Vladyslav Oliinyk
Zajas Jakub
Łęchota Anna
PK_WIiTCh_RGB

//administracja www - logowanie