UMO-2017/27/B/NZ9/02831

Projekt ma na celu określenie stabilności i aktywności betacyjanin gomfreninowych (barwników z grupy betalain) otrzymywanych z ekstraktów owoców i liści rośliny Basella alba L. Badania zostaną przeprowadzone w ekstraktach jak również na wyizolowanych barwnikach gomfreninowych oraz ich dekarboksylowanych i dehydrogenowanych pochodnych, o których wiadomo ze wstępnych prac, że wykazują właściwości chemoprewencyjne oraz zdolność do reakcji z różnymi reaktywnymi formami tlenu i azotu odpowiedzialnymi za powstawanie przewlekłych stanów zapalnych w organizmie człowieka.

Przeprowadzone zostaną badania nad wpływem warunków fizykochemicznych na kierunek zmian chemicznych barwników w ich roztworach i ekstraktach. Kierunki przemian gomfrenin zostaną określone w zależności od wpływu głównych czynników: temperatury, warunków naświetlania, rodzaju i stężenia kationów metali, obecności wybranych stabilizujących związków organicznych, pH roztworu, rodzaju rozpuszczalnika, obecności tlenu i początkowego stężenia barwników w roztworze. Dla wybranych parametrów zostanie zbadana zdolność do regeneracji barwników z produktów ich hydrolizy. Identyfikacja produktów degradacji zostanie przeprowadzona chromatograficznie (chromatografia cieczowa sprzężona ze spektrometrią mas), spektrofotometrycznie oraz spektroskopowo (NMR).

Określenie właściwości antyoksydacyjnych wyizolowanych barwników jak również ekstraktów naturalnych i przetworzonych, zawierających gomfreniny (poddanych działaniu różnych czynników fizykochemicznych wpływających na reakcje barwników) zostanie wykonane w oparciu o standardowe protokoły analityczne. Badania bioaktywności barwników (cytotoksyczności i działania przeciwzapalnego) będą wykonywane w warunkach in vitro z wykorzystaniem hodowli komórkowych pochodzenia ludzkiego i zwierzęcego stanowiących standard w ocenie działania hepatotoksycznego (komórki linii HepG2) i neurotoksycznego (komórki linii SHSY(5)Y), a także w badaniach aktywności przeciwzapalnej (komórki linii RAW 264.7), które zostały bardzo dobrze opisane i scharakteryzowane, a pierwotnie pochodzą ze zbiorów American Type Culture Collection (ATCC) stanowiąc referencyjny model do badań.

Kierownik Projektu: dr hab. inż. Sławomir Wybraniec
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2018-10-03
Termin zakończenia realizacji projektu: 2021-10-02