TEAM-TECH/2016-2/15

Kierownik Projektu, dr hab. inż. Joanna Ortyl
Kierownik Projektu, dr hab. inż. Joanna Ortyl

Kierownik projektu: dr hab. inż. Joanna Ortyl, prof. PK

Tytuł projektu: Molekularne projektowanie, synteza i zastosowanie fotoinicjujących katalizatorów (PIC) w reakcjach fotopolimeryzacji

Instytucja finansująca: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.03.2018

Data zakończenia realizacji projektu: 28.05.2022

Streszczenie: Z uwagi na ciągłe poszukiwania bardzo efektywnych układów fotoinicjujących w produkcji powłok polimerowych oraz w technologiach szybkiego obrazowania 3D, zaproponowany został plan badawczy dotyczący zagadnień aplikacyjnych poszerzonych o aspekty poznawcze dotyczące opracowania nowych wysokowydajnych  fotokatalizujących systemów inicjujących (photoinitiator-catalyst systems – PICs) wykazujących uniwersalność działania poprzez możliwość inicjowania fotochemicznego wszystkich typów standardowych procesów fotopolimeryzacji takich jak fotopolimeryzacja kationowa (CP), fotopolimeryzacja wolnorodnikowa (free-radical polymerization – FRP), fotopolimeryzacja thiol-en oraz fotopolimeryzacja hybrydowa.

Ponadto opracowane PICs będą mogły być zastosowane do nowoczesnych procesów polimeryzacji inicjowanych światłem takich jak kontrolowana fotopolimeryzacja rodnikowa (photo-CRP), fotopolimeryzacja rodnikowa z przeniesieniem atomu (photo-ATRP) oraz fotopolimeryzacja z odwracalnym addycyjno-fragmentacyjnym przeniesieniem łańcucha (PET-RAFT), która to tematyka w ostatnich latach jest coraz szerzej badana (Schemat). Zastosowanie zaś materiałów otrzymywanych na drodze tych procesów prowadzą do opracowania nowego typu aplikacji gwarantujących ściśle zdefiniowaną i co więcej kontrolowaną na etapie tworzenia budowę polimerowego produktu finalnego.